Brick-Örvattnet

Skog öster om Arbrå
Areal: 83 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2024
Skogsfastighet om 78 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 9 250 m³sk i Bollnäs kommun.

Obebyggd skogsfastighet belägen öster om Arbrå vid Brick-Örvattnet, ca 30 km nordöst om Bollnäs i Bollnäs kommun. Försäljningsobjektet består av två skiften om totalt 83,0 hektar mark varav 78,1 hektar är produktiv skogsmark. Försäljningsobjektet är lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 9 250 m³sk vilket ger medelförråd om 119 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 1 450 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Brick-Örvattnet

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av Björn och Rolf Karlsson, Skog & Fritid i Bollnäs under juni månad 2019. Inga åtgärder har enligt säljaren skett sedan planens upprättande. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 5 års tillväxt (tom juni 2024) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 78,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 9 256 m³sk vilket ger ett medelförråd om 119 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,1 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 427 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 57 %, gran 27 %, löv 13 % och contorta 3 %. Ca 1 450 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Försäljningsobjektet är belägen inom Arbrå östra viltvårdsområde som omfattar ca 21 500 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Se viltvårdsområdets hemsida för kartor och mer information www.arbraostravvo.se.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det noteringar om flera kolbottnar och kojruiner på försäljningsobjektet.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Försäljningsobjektet har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Bollnäs Forneby Ga:1, Fornebyvägen som förvaltas av Forneby samfällighetsförening och Bollnäs Hänsätter Ga:2, Rorvägen som förvaltas av Rorvägens samfällighetsförening.

Försäljningsobjektet har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheterna Bollnäs Forneby 3:28 och Forneby 20:1 där fastigheterna är under ombildning. Fastighetsbildningen förväntas bli klar under hösten år 2024. Skogsuppgifter, kartor och övrigt information i prospektet avser fastigheten som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning om inte annat framgår i beskrivningen.

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastigheter, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektet överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Forneby 3:28 & 20:1, område av

Areal

Areal enligt uppmätning på fastighetskartan: 82,88 hektar. Areal enligt skogsbruksplanen: totalt 83,0 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastigheter, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Antal 16 st
Totalt belopp 3 316 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-08-23
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier