Broängen

Gård söker bonde
Areal: 104 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2022
För möjligheter till ett eget bondeliv, endast 5 mil från Stockholm.

På en vacker plats med ostört läge mitt på Södertörn finns gården Broängen, omgiven av trevligt kuperad skogsmark som ramar in åkermarken i fastighetens centrala delar. Allt sedan 1870-talet har det på gården odlats spannmål och mjölkats kor men numera betas markerna av islandshästar.

Fastighetens 104 ha fördelar sig över två näraliggande skiften där ägoslagen i huvudsak utgörs av 79 ha skogsmark och 21 ha åker- och betesmark.
Gårdscentrum är fint placerad på en höjdsträckning i fastighetens centrala del med ett byggnadsbestånd som domineras av en välbyggd och gedigen mangårdsbyggnad från 1934 samt karaktärsfulla äldre ekonomibyggnader.

Broängen har det mesta för att kunna utveckla ett jord- och skogsbruk samt djurhållning i mindre skala, eller med andra ord ett riktigt bondeliv endast 50 km från Stockholms urbana möjligheter. Fastigheten ger också goda tillfällen till spännande jaktupplevelser och i den idylliska sjön Muskan, endast en kilometer från gårdscentrum, erbjuds fint fiske för kvällens middag.

Historisk kuriosa
När byn Neder Söderby expanderade under 1870-talet och Laga skifte genomfördes, så flyttades Södergården från byn till dess nuvarande plats och bytte då namn till Broängen. Huset från Södergården revs sedan och fick ge plats för den rejäla mangårdsbyggnad som uppfördes på platsen 1934. Lillstugan som ligger intill mangårdsbyggnaden är sannolikt uppförd på 1870-talet och fungerade som boplats när gården etablerades. På Broängen har tidigare bedrivits mjölkproduktion och den gamla mjölkkylen ligger alltjämt väl skyddad i den stensatta körbron som leder till ladugårdens skulle. Under senare år har även äggproduktion bedrivits i mindre skala, där äggförsäljningen skedde direkt från gården till traktens konsumenter.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Broängen

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens huvudbyggnad är fint placerad på en höjdsträckning med intagande utsikt över markerna och uppfördes där 1934. Huset omger sig med en uppvuxen trädgård med rabatter och ädla lövträd. Mangårdsbyggnaden har stomme i trä med brädfodring, kopplade tvåglasfönster och vilar på en grund med helt källarplan och gjuten platta. Huset har ett valmat mansardtak belagt med betongpannor, omlagt under 2012, samt en front de spies åt såväl öster som väster. Huset är försett med ett för uppförandetiden modernt vattenburet uppvärmningssystem och utöver detta finns en vedspis i köket. Uppvärmningen idag sker via två luftvärmepumpar och vedpanna med tre ackumulatortankar inklusive elpatroner kopplade till det vattenburna systemet. Enligt vårens besiktningsprotokoll från sotaren är eldstäderna godkända för bruksändamålet medan skorstenens rökkanaler bör tätas.

Grusgången leder fram till husets veranda och bakom entrédörren möter en välkomnande hall. Direkt till vänster finns ett mindre rum som har varit gårdskontor. Förbi kontoret finns ett större rum med utsikt över gårdsplanen. Åt höger från hallen ligger först ett rum som leder vidare till ett större allrum. Samtliga rum har generösa fönster med stort ljusinsläpp. Vidare från allrummet kommer man via en serveringsgång in i ett stort och gediget lantkök med plats för både matlagning och större matbord.

Från entréhallen leder den svängda trappan upp till övervåningens mindre hall. På övervåningen finns totalt fyra sovrum och en mindre toalett samt förvaringsutrymmen i två kattvindar. Genom ett smalt rum nås även en balkong åt väster med härlig utsikt över gårdsplanen och odlingsmarken i söder.
Den rymliga källaren nås via en trappa från serveringsgången. Här finns en väl tilltagen tvättstuga samt wc och duschutrymme, även matkällare samt gott om utrymmen för vedhantering och ett pannrum. Ingång till källaren sker även via en dörr på södra gaveln.

En grävd brunn förser gården med vatten och avloppsanläggningen är ett Evergreen minireningsverk, helt nytt från 2022. Huset har en taxerad boarea om 180 kvm samt biarea om 90 kvm. Mangårdsbyggnaden är helt naturligt i behov av modernisering, men kommer efter rätt insatser att leverera ett mycket ståndsmässigt och trevligt boende.

Lillstugan

Huset är sannolikt uppfört i samband med att gården flyttades till platsen på 1870-talet och har torpargrund samt timmerstomme med brädfodring. Taket är brutet och har enkupigt lertegel. På utsidan av den västra gaveln finns en trappa som leder upp till ett förrådsutrymme på vinden. Byggnaden inrymmer två rum varav en storstuga med bakugn och en kammare bakom storstugan. Ytskikten har renoverats och uppvärmning sker via direktverkande el. Byggnaden är historiskt intressant och murstock samt bakugn är en imponerande skapelse. Huset kan fungera som gästhus och ligger i vinkel från mangårdsbyggnaden. Byggnadens mått är cirka 7 x 4 meter.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad från 1911 uppförd på stengrund med stomme i timmer och trä samt sadeltak med plåt. Inrymmer sedvanliga utrymmen som numera har städats och nyttjas till förvaring. I körbron som leder upp till skullen finns något så ovanligt som gårdens gamla kylrum för mjölk, en snillrik lösning för dåtiden behov. Byggnadens mått är cirka 20 x 10 meter.

Loge

Logen, som är från 1897, ligger i vinkel till Ladugården och är uppförd i trä på stengrund med ett plåttak som är omlagd på senare tid. Logen används idag som förvaringsutrymme. Byggnadens mått är cirka 17 x 8,5 meter.

Maskinhall

Enklare träbyggnad uppförd 1976 på plintar, där del av utrymmet har en hårdgjord yta och resterande är grusat golv. Sadeltak med plåt. Byggnadens mått är cirka 15,5 x 8,5 meter.

Garage/Jordkällare

Äldre timrad träbyggnad sannolikt uppförd under 1800-talets slut. Huggen stengrund med jordkällare samt förvaring och garageutrymme. Sadeltak med plåt, omlagt vid samma tillfälle som för logen. Byggnadens mått är cirka 9,5 x 6 meter.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: 40 000 kr, baserat på 15 000 kWh samt ca 10 m3 kluven ved. Senaste året har endast underhållsvärme nyttjats för huset.
Renhållning: 2 240 kr
Sotning: Ingen sotning har skett löpande senaste åren.
Slamtömning: 1 736 kr
Försäkring: 16 000 kr
Vägavgift: 14 200 kr
Fastighetsavgift: 8 874 kr (2022)

Notera att uppgifterna är uppskattade utifrån ett normalhushåll samt att uppvärmning sker med både ved och el.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av cirka 21 hektar enligt skogbruksplanen, varav cirka 20 hektar åkermark och 1 hektar betesmark. Inägomarken har under ett antal år varit upplåten via arrendekontrakt, där åkermarken nyttjats för vallodling och beten. Jordbruksarrendet är nu uppsagt och för närvarande nyttjar arrendatorn marken tills en ny ägare tillträder. Delar av marken är inhägnad och stängslet tillhör arrendatorn, vilket medför att stängslet inte ingår i köpet av fastigheten.

Stödrätterna för inägomarken innehas och ägs av säljarna. De årliga intäkterna från EU-stöd har varit cirka 30 000 kr med nuvarande stödsystem och grödor. Stödrätterna överlåts vederlagsfritt till köparen i anslutning till tillträdesdagen. Nuvarande stödrättssystem kommer dock att upphöra från 1/1 2023 och stödrätterna förlorar då helt sitt värde. Fortsättningsvis erhålls istället gårdsstöd för den som brukar och sköter marken enligt de villkor som gäller från 2023.

Skogsmark

Broängen omfattar totalt 78,8 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är välarronderad och skogen är i huvudsak fördelad på tre områden, öster, väster och söder om inägomarken som ligger centralt i fastigheten. En ny skogsbruksplan upprättades under hösten 2022 av AB Stenmark & Jansson och avser perioden 2022 och tio år framåt. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till cirka 13 800 m³sk, vilket ger ett snittförråd om 175 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del granskog. Av virkesförrådet utgör 24 % tall, 57 % gran och 19 % löv. Åldersklassfördelningen är övervägande medelålders gallringsbestånd 20-60 år och utöver detta finns en relativt stor del skog äldre än 120 år. Medelboniteten bedöms uppgå till 7,8 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 646 m³sk/år och för första växtsäsongen totalt 558 m³sk. Det finns 3,1 hektar kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 4 879 m³sk, varav 3 047 m³sk och 1 832 m³sk utgörs av föryngringsavverkning respektive gallring. Inom huggningsklasserna G2-S2 finns totalt 6 591 m³sk.

Nyckelbiotoper

I fastighetens västra del finns två registrerade nyckelbiotoper inom avdelningarna 48 och 50. Inom avdelningarna 37 och 47 har noterats områden med höga naturvärden.

Jakt och fiske

Markerna hyser god tillgång på klövvilt framförallt vildsvin, rådjur och älg, men det är även bra möjligheter till småviltsjakt såsom hare och räv. Jaktmarkerna på Broängen, med sitt omväxlande och trevligt kuperade landskap av skogs- och åkermark, lämpar sig för både smyg- och drevjakt i det mindre formatet. Jakträtten på fastigheten har under ett antal år varit upplåten, men är nu uppsagd och nuvarande jakträttsinnehavare sköter jakten på markerna tills en ny ägare tillträder. Nuvarande jakträttsinnehavare har bedrivit jakt även på angränsande marker och förutsättningar kan sannolikt finnas även för en ny ägare att kunna samverka kring jakten med näraliggande fastigheter.

Fiskerätt finns i den idylliska sjön Muskan, cirka 1 km söder om gårdscentrum, via fastighetens andelstal i fiskesamfälligheten. I Muskan finns ordinär insjöfisk representerad.

Mobilmast

Telia Sonera har en mobilmast på fastigheten belägen inom avdelning 26 enligt skogsbruksplanen. Via ett anläggningsarrende inbringar den cirka 7 700 kr/år och uppräknas årligen med index.

Övrigt

Inom 5 - 6 km bilvägen från Broängen finns samhällena Segersäng och Ösmo med ett basutbud av samhällsservice. Det finns även en bra cykelväg om cirka 3 km till Segersängs station, för smidig tågpendling till Stockholm.

Nynäshamns fina 27-håls golfbana med intilliggande Körunda Golf- och konferenshotell ligger endast 2 km söder om gården.

Företaget Open infra planerar att dra fram fiber i området och nuvarande fastighetsägare har blivit kontaktade angående detta. En ny ägare får fortsätta kontakterna med Open infra.

Nuvarande ägare bor på två redan avstyckade fastigheter norr om gårdscentrum. En ny väg är under byggnation för att trafiken till dessa båda fastigheter inte ska gå genom Broängens gårdsplan framöver. För närvarande förses de båda avstyckade fastigheterna med vatten från Broängens grävda brunn, vilket inom kort kommer att upphöra när fastigheternas egen vattenbrunn är klar att tas i drift.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Neder Söderby 4:14

Ägare

Maud Roxell Öhlund 1/2
Katarina Roxell Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,8 ha
Skogsimpediment 1,8 ha
Inägomark 20,9 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 103,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Skogsmark 4 455 000 kr Skogsimpediment 19 000 kr Åkermark 1 092 000 kr Betesmark 18 000 kr Ekonomibyggnad 300 000 kr Tomtmarksvärde 916 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 2 301 000 kr Summa 9 101 000 kr Taxeringsenhet 443 industrienhet avseende mobilmast med ägare Telia Sonera finns på fastigheten och har ett taxeringsvärde på 482 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten omfattas av tre penninginteckningar (datapantbrev) om totalt 417 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Broängen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Broängen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier