Broängen gård

Gårdsliv på Södertörn
Areal: 15 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2024
En trivsam plats för både människor och djur. 50 km från Stockholm.

På en vacker plats med ostört läge mitt på Södertörn finns gården Broängen, omgiven av ett trevligt kuperad landskap som ramar in de egna markerna. Allt sedan 1870-talet har det på Broängen odlats spannmål och mjölkats kor men numera betas markerna av islandshästar.

Fastighetens 15 ha, mestadels åkermark, finns i huvudsak samlad i ett skifte söder om gårdscentrum.

Gårdens byggnader är fint placerade på en höjdsträckning i fastighetens norra del där den välbyggda och gedigna mangårdsbyggnaden från 1934 tar sin tydliga plats vid sidan av karaktärsfulla äldre ekonomibyggnader väster därom.

Broängen gård har det mesta för att kunna utveckla jordbruk och djurhållning i mindre skala, endast 50 km från Stockholms urbana möjligheter. Fastigheten kan även ge tillfällen till spännande jaktupplevelser och i den idylliska sjön Muskan, endast en kilometer från gårdscentrum, erbjuds avkopplande sportfiske.

Från Broängen gård (Neder Söderby 4:14) har Broängen skog (Neder Söderby 4:19) nyligen avstyckats. Då fastigheterna nu är till salu samtidigt har de intressenter som önskar äga både gård och skog således möjligheten att förvärva båda fastigheterna i nu pågående försäljningsprocess.

Historisk kuriosa
När byn Neder Söderby expanderade under 1870-talet och Laga skifte genomfördes, så flyttades Södergården från byn till dess nuvarande plats och bytte då namn till Broängen. Huset från Södergården revs sedan och fick ge plats för den rejäla mangårdsbyggnad som uppfördes på platsen 1934. Lillstugan som ligger intill mangårdsbyggnaden är sannolikt uppförd på 1870-talet och fungerade som boplats när gården etablerades. På Broängen har tidigare bedrivits mjölkproduktion och den gamla mjölkkylen ligger alltjämt väl skyddad i den stensatta körbron som leder till ladugårdens skulle. Under senare år har även äggproduktion bedrivits i mindre skala, där äggförsäljningen skedde direkt från gården till traktens konsumenter.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Broängen gård

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens huvudbyggnad är fint placerad på en höjdsträckning med intagande utsikt över markerna och uppfördes där 1934. Huset omger sig med en uppvuxen trädgård med rabatter och ädla lövträd. Mangårdsbyggnaden har stomme av trä med brädfodring, kopplade tvåglasfönster och vilar på en gjuten grund med helt källarplan och gjuten platta. Huset har ett valmat mansardtak belagt med tegelpannor, omlagt under 2012, samt en front de spies åt såväl öster som väster. Huset är försett med ett för uppförandetiden modernt vattenburet uppvärmningssystem och utöver detta finns en vedspis i köket. Uppvärmningen idag sker via två luftvärmepumpar och vedpanna med tre ackumulatortankar inklusive elpatroner kopplade till det vattenburna systemet. Enligt 2023 års besiktningsprotokoll från sotaren är eldstäderna godkända för bruksändamålet medan skorstenens rökkanaler bör tätas.

Grusgången leder fram till husets veranda och bakom entrédörren möter en välkomnande hall. Direkt till vänster finns ett mindre rum som har varit gårdskontor. Förbi kontoret finns ett större rum med utsikt över gårdsplanen. Åt höger från hallen ligger först ett rum som leder vidare till ett större allrum. Samtliga rum har generösa fönster med stort ljusinsläpp. Vidare från allrummet kommer man via en serveringsgång in i ett stort och gediget lantkök med plats för både matlagning och större matbord.

Från entréhallen leder den svängda trappan upp till övervåningens mindre hall. På övervåningen finns totalt fyra sovrum och en mindre toalett samt förvaringsutrymmen i två kattvindar. Genom ett smalt rum nås även en balkong åt väster med härlig utsikt över gårdsplanen och odlingsmarken i söder.

Den rymliga källaren nås via en trappa från serveringsgången. Här finns en väl tilltagen tvättstuga samt wc och duschutrymme, även matkällare samt gott om utrymmen för vedhantering och ett pannrum. Ingång till källaren sker även via en dörr på södra gaveln.

En grävd brunn förser gården med vatten och avloppsanläggningen är ett Evergreen minireningsverk installerat 2022. Huset har en taxerad boarea om 180 kvm samt biarea om 90 kvm. Mangårdsbyggnaden är helt naturligt i behov av modernisering, men kommer efter rätt insatser att leverera ett mycket ståndsmässigt och trevligt boende.

Lillstugan

Huset är sannolikt uppfört i samband med att gården flyttades till platsen på 1870-talet och har torpargrund samt timmerstomme med brädfodring. Taket är brutet och har enkupigt lertegel. På utsidan av den västra gaveln finns en trappa som leder upp till ett förrådsutrymme på vinden. Byggnaden inrymmer två rum varav en storstuga med bakugn och en kammare bakom storstugan. Ytskikten har renoverats och uppvärmning sker via direktverkande el. Byggnaden är historiskt intressant och murstock samt bakugn är en imponerande skapelse. Huset kan fungera som gästhus och ligger i vinkel från mangårdsbyggnaden. Byggnadens mått är cirka 7 x 4 meter.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad från 1911 uppförd på stengrund med stomme i timmer och trä samt sadeltak med plåt. Inrymmer sedvanliga utrymmen som numera har städats och nyttjas till förvaring. I körbron som leder upp till skullen finns något så ovanligt som gårdens gamla kylrum för mjölk, en snillrik lösning för dåtiden behov. Byggnadens mått är cirka 20 x 10 meter.

Loge

Logen, som är från 1897, ligger i vinkel till Ladugården och är uppförd i trä på stengrund med ett plåttak som är omlagd på senare tid. Logen används idag som förvaringsutrymme. Byggnadens mått är cirka 17 x 8,5 meter.

Maskinhall

Enklare träbyggnad uppförd 1976 på plintar, där del av utrymmet har en hårdgjord yta och resterande är grusat golv. Sadeltak med plåt. Byggnadens mått är cirka 15,5 x 8,5 meter.

Garage/Jordkällare

Äldre timrad träbyggnad sannolikt uppförd under 1800-talets slut. Huggen stengrund med jordkällare samt förvaring och garageutrymme. Sadeltak med plåt. Byggnadens mått är cirka 9,5 x 6 meter

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: 40 000 kr, baserat på 15 000 kWh samt ca 10 m³ kluven ved. Senaste året har endast underhållsvärme nyttjats för huset.
Renhållning: 2 240 kr
Sotning: Ingen sotning har skett löpande senaste åren.
Slamtömning: 1 736 kr
Försäkring: Cirka 10 000 kr
Vägavgift: Cirka 5 000 kr
Fastighetsavgift: 10 402 kr (2024)

Notera att uppgifterna är uppskattade utifrån ett normalhushåll samt att uppvärmning har skett med både el och ved.

Mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av cirka 14,6 hektar åkermark enligt skogbruksplanen. Inägomarken har under ett antal år varit upplåten via arrendekontrakt, men jordbruksarrendet är uppsagt och för närvarande nyttjar arrendatorn marken tills en ny ägare tillträder. Delar av marken är inhägnad och stängslet tillhör arrendatorn, vilket medför att stängslet inte ingår i köpet av fastigheten.

Gårdsstöd utgår för den som brukar och sköter marken enligt de villkor som gäller från 2024.

Jakt och fiske

Markerna hyser god tillgång på klövvilt framförallt vildsvin, rådjur, älg och i viss omfattning även dovvilt, men det är även bra möjligheter till småviltsjakt såsom hare och räv. Jaktmarkerna på Broängen gård lämpar sig bäst för vakt- och smygjakt i det mindre formatet. Jakträtten på fastigheten har under ett antal år varit upplåten, men är nu uppsagd och nuvarande jakträttsinnehavare sköter jakten på markerna tills en ny ägare tillträder. Nuvarande jakträttsinnehavare har bedrivit jakt även på angränsande marker och förutsättningar kan sannolikt finnas även för en ny ägare att kunna samverka kring jakten med näraliggande fastigheter.

Fiskerätt finns i den idylliska sjön Muskan, cirka 1 km söder om gårdscentrum, via fastighetens andelstal i fiskesamfälligheten. I Muskan finns ordinär insjöfisk representerad.

Övrigt

Inom 5 - 6 km bilvägen från Broängen gård finns samhällena Segersäng och Ösmo med ett basutbud av samhällsservice. Det finns även en bra cykelväg om cirka 3 km till Segersängs station, för smidig tågpendling till Stockholm.

Nynäshamns fina 27-håls golfbana med intilliggande Körunda Golf- och konferenshotell ligger endast 2 km söder om gården.

Företaget Open infra planerar att dra fram fiber i området och nuvarande fastighetsägare har blivit kontaktade angående detta, men ingen överenskommelse är ännu avtalad kring fiberanslutning. En ny ägare får fortsätta kontakterna med Open infra.

I anslutning till Lantmäteriets avstyckning av Broängen skog från stamfastigheten Neder Söderby 4:14 bildades vägservitut för skogstransporter så att en väg ansluter söder om gårdscentrum på Neder Söderby 4:14 och västerut till skogen på västra skiftet. För det östra skiftet finns tre servitutsvägar som ansluter över Neder Söderby 4:14 och upp till skogen på östra skiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Neder Söderby 4:14

Ägare

Maud Kristina Öhlund 1/2
Katarina Andersson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Inägomark 14,6 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 15,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar för närvarande formellt taxeringsvärde då avstyckning nyligen skett från fastigheten. Vid kommande särskilda fastighetstaxering erhåller fastigheten typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet). Underlaget för fastighetsavgift blir sannolikt detsamma för 2024, baserat på 2023 års tomtmarks- och bostadsbyggnadsvärde. Ett proportionerat, preliminärt taxeringsvärde från de delvärden som gällde för stamfastigheten kan redovisas enligt följande: Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Åkermark 1 091 000 kr Betesmark 30 000 kr Ekonomibyggnad 133 000 kr Tomtmarksvärde 2 000 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 2 407 000 kr Summa 5 992 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av tre penninginteckningar (datapantbrev) om totalt 417 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Broängen gård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Broängen gård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier