Broby

57 ha produktiv skogsmark, 3 mil söder om Örebro. Mycket god tillväxt och 11 300 m3sk.
Areal: 61 ha
Kommun: Hallsberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/11 2019
Visning:
6/10 kl 16:00
Vänligen anmäl ditt deltagande till ansvarig fastighetsmäklare Mats Fröjdenstam.
11/10 kl 17:00
Vänligen anmäl ditt deltagande till ansvarig fastighetsmäklare Mats Fröjdenstam.
I det bildsköna slättlandskapet nordväst om Brändåsen, i Hallsbergs kommun, ligger detta fastighetsinnehav i två skiften om totalt ca 61 ha. Arealen består av ca 57 ha produktiv skogsmark samt ca 3 ha åkermark. På innehavet finns även ett gårdscentrum bestående av ett vackert beläget torp i äldre stil samt intilliggande uthus och maskinhall. Skogen är överlag välskött med ett virkesförråd om ca 11 300 m3sk. Tillväxten är mycket god med en snittbonitet för innehavet på 9 m3sk/ha och år. Skogsmarken domineras av äldre röjningsskog och yngre gallringsskog i 15–45-årsåldern men inslag av äldre, slutavverkningsbar, skog med fin virkeskvalité finns också att tillgå.

Fastigheterna har totalt 1,25 andelar i Grimstens häradsallmänning vilka genererar årligt återkommande utdelningar. 2018 var fastigheternas totala utdelning för andelarna 62 688 kr.

Välkommen att besöka skog, mark och torp i Broby!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (24)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

I ett soligt läge med en syrenhäck i ryggen ligger ett trevligt torp uppfört under slutet på 1800-talet i 1 1/2-plan. Byggnaden är uppförd på torpargrund med timmerstomme under tak belagt med betongpannor. Utvändigt är byggnaden beklädd med locklistpanel. Fönster, enkelglas med tillhörande innanfönster. Vatten finns framdraget till huset från en grävd brunn, förstärkt med cementringar. Avlopp finns framdraget till huset men är inte inkopplat. Avloppsanläggningen består av en sluten tank utan markbädd eller infiltration. Avloppsanläggningen skulle troligtvis inte godkännas för permanentboende vid en eventuell översyn. I dagsläget finns dock inget föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. El finns indraget i huset men vatten och avlopp är inte indraget och installerat. Murstocken och husets eldstäder har inte använts de senaste åren och behöver besiktigas innan de är godkända att använda. Byggnadsarea på mark om ca 45 kvm.

Nedre plan består av en hall, vardagsrum med öppen spis samt ett kök med bakugn och vedspis.

Övre plan består av en hall, sovrum med gjutjärnskamin samt ett oinrett vindsutrymme.

Golven i huset består till stor del av vackra trägolv, väggbeklädnader av träpanel eller tapet samt träbeklädda innertak eller tak med spännduk.

Uthuset

Öster om torpet finns ett uthus uppfört under slutet på 1800-talet med träregelstomme under tak av aluminiumplåt. Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel. Byggnaden inhyser förråd och avträde. Byggnadsarea på mark om ca 15 kvm.

Gröna boden

Ytterligare en bit öster om uthuset finns en liten förrådsbyggnad i skogsmarken. Byggnaden är uppförd i mitten på 1900-talet med träregelstomme under tak av aluminiumplåt. Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel. Byggnadsarea på mark om ca 17 kvm.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Säljaren har inte upprättat någon energideklaration för torpet. Byggnaden har varit obebodd de senaste åren och innan dess nyttjades densamma som fritidshus vilket gör att byggnaden undantas från kraven på att uppföra energideklaration. Säljaren kommer alltså inte att beställa en energideklaration inför fastighetsöverlåtelsen.

Säljaren kommer inte heller att beställa en byggnadsbesiktning inför fastighetsöverlåtelsen. Om en köpare vill genomföra en överlåtelsebesiktning av byggnaderna inför fastighetsöverlåtelsen så sker det inför kontraktstecknandet och köparen står för dessa kostnader fullt ut.

Driftskostnader

Säljaren har inte nyttjat torpet för boende vilket leder till att några direkta driftskostnader inte utgått. Kostnader för el nedan avser endast hushållsel. Ingen el har använts för uppvärmning de senaste åren. Nedanstående kostnader bygger på säljarens faktiska kostnader det senaste året.

Vägar: 400 kr/år
Försäkring: 4 400 kr/år
El: 2 800 kr/år (41 kWh)

Totala driftkostnader är alltså 7 600 kr/år eller ca 635 kr/månad enligt säljarens uppskattning.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Väster om torpet finns en maskinhall uppförd 2007 med stål- och träregelstomme under plåttak. Golvet i byggnaden är uppgrusat. El och sommarvatten finns draget till byggnaden från torpet. Utvändigt är byggnaden beklädd med locklist- och lockpanel. Byggnadens södra sida har två mindre portar och en större port vilket möjliggör att hela södra sidan kan öppnas upp vilket underlättar in- och uttransport av fordon eller maskiner. Även den östra sidan har en skjutport i större modell. Norr om byggnaden finns även ett öppet vagnslider under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 145 kvm för maskinhallen samt ca 70 kvm för vagnslidret.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheterna uppgår till 57,1 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i november 2018 (Torbjörn Lundberg).

Sedan planen upprättades har skogen växt i en tillväxtsäsong. 2019 års tillväxt är uppräknad i den bifogade skogsbruksplanen. Sedan planens upprättande har säljaren, under sommaren 2019, även avverkat granar i gallrings- till slutavverkningsbar ålder p.g.a. torkskador och begynnande insektsangrepp. All gran på avdelning 34 har avverkats. Enstaka träd har plockhuggits på avdelning 15 och avdelning 19. I den bifogade skogsbruksplanen har dessa avverkningsåtgärder inte avräknats. Totalt virkesförråd på fastigheterna är, enligt uppräknad skogsbruksplan, 11 316 m3sk (observera att avverkningsuttag på avdelning 34, 15 och 19 alltså inte är avräknade på denna totalvolym). Detta ger ett medeltal om 198 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 9 m3sk per ha och år vilket får anses vara mycket gott för området. Trädslagsfördelningen är tall 33 %, gran 35 %, löv 26 %, ek 5 % och övrigt ädellöv 1 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 397 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 438 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 4 669 m3sk. Av denna volym består 3 335 m3sk av föryngringsavverkning, 1 184 m3sk av gallring och 150 m3sk av naturvårdande huggningar. De avdelningar som redan berörts av avverkningar (avdelning 34, 15 och 19) ingår i de föreslagna avverkningsvolymerna. Skogsmarken domineras av gallrings- och röjningsskogar i god tillväxt. Äldre skog med god virkeskvalité, mogen för slutavverkning, finns också att tillgå.

Fastigheterna är välskötta överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är lövröjning på 9,2 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar. Tillgången till väg är överlag god, dock förekommer partier som med längre transportavstånd i skogsmark i samband med avverkning. Säljaren har i samband med tidigare avverkningar muntligen överenskommit med grannar att få köra över grannmarker i samband med avverkning vilket förkortat transportavståndet i skogsmark.

Fastigheterna har fina markförhållanden och berörs inte av några större naturliga drivningshinder som försvårar avverkning eller andra skogliga åtgärder.

Åkermark

Areal, enligt skogsbruksplanen, för åkermarken är 3 ha. Stödberättigad areal om 3,0 ha. Marken brukas av jordägaren själv och överlåts till ny ägare på tillträdesdagen. Stödrätter tillhör jordägaren och medföljer fastighetsköpet utan extra vederlag för köparen. Jordart, lättlera/sandig morän. Dikning har delvis utförts, dock ingen systemtäckdikning. Åkermarken har, enligt säljaren, överlag god dränering.

Säljaren har haft för avsikt att stycka av och bebygga skiftet med åkermark. Tankarna har dock avstannat i planeringsstadiet. Inga förhandsbesked för bygglov eller bygglov för nybyggnation finns i dagsläget på fastigheterna.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheterna berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

All jakt är i dagsläget upplåten utan vederlag till och med 30/6-2026. Därefter tillfaller jakträtten jordägaren. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Övrigt

Säljaren har för avsikt att i samband med överlåtelsen teckna avtal med köparen om att få nyttja maskinhallen med omkringliggande mark. Avtalsförslag kommer att tas fram inför kontraktsskrivningen, avseende fastighetsöverlåtelsen, där säljaren får rätten att nyttja ovanstående byggnation och omkringliggande mark under maximalt 10 år med ett årligt vederlag om 1 000 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Hallsberg Broby 1:4, 2:3, 3:1

Ägare

Erik Bertilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,1 ha
Inägomark 3,0 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 61,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 051 000 kr
Åkermark 180 000 kr
Tomtmark 23 000 kr
Ekonomibyggnader 156 000 kr
Summa: 4 410 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna har 13 skriftliga pantbrev om totalt 472 000 kr. Dessa är samintecknade och gäller i alla tre fastigheterna, Hallsberg Broby 1:4, 2:3, 3:1. Lån kommer inte att övertas från säljaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson (fysisk person). Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter enligt Jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Broby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning