Brytte

Samlat och tillgängligt
Areal: 190 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2023
Obebyggd skogsegendom med inägomark strategiskt kustnära belägen. Jakt i VVO.

Här erbjuds möjlighet att förvärva en mycket väl arronderad skogsegendom belägen ca 2 mil nordost om Hudiksvall. Strategiskt belägen i förhållande till kusten med dess skogsråvaruförbrukande industrier. Fastigheten har huvudsakligen marker med god bärighet och tall som dominerande trädslag, vilket ger förutsättningar för skogsbruk under större delen av året. Arealen skogsmark uppgår till ca 152 ha och har ett beräknat virkesförråd om ca 20 500 m³sk. På fastigheten finns även ca 12 ha inägomark i ett sammanhängande stycke. Möjligheter till jakt inom Rogsta viltvårdsområde om ca 7 500 ha där fastigheten ingår.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Brytte

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan har upprättats i april 2023 av Robert Bergström på Holmen. Enligt planen uppgår fastighetens skogsmarksareal till 152,5 ha och virkesförrådet har beräknats till 20 591 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 135 m³sk/ha. Skog finns i flertalet åldersklasser men där klasserna 40-60 år återfinns på två tredjedelar av arealen. Tall utgör 62% av virkesförrådet, gran 24% och löv 14%. Boniteten anges till 4,6 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten beräknas till 746 m³sk/år under planperioden. Se skogsbruksplanen för vidare information.

Naturstig

På fastighetens nordöstra del löper en naturstig (se bifogad fastighetskarta).
”Naturstigen är en markerad och lättvandrad stig som passerar ett flertal bronsåldersrösen. Längs stigen finns information om naturen i området. Stigens västligaste del passerar en liten tjärn med bl a smålom och trana. Här finns även en iordningsställd fikaplats.”
(Källa: https://www.upplevnordanstig.se/sv/natur-i-nordanstig)

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens inägomark till 12,1 ha. Ytterligare 2,9 ha har tidigare utgjort inägomark men anges i skogsbruksplanen utgöra skogsmark, avdelning 26.

Inägomarken är upplåten genom arrendeavtal för en period om 5 år. Ny period inleds 2024 vilket innebär att ny ägare kan disponera marken tidigast 2029.

Jakt

Fastigheten ingår i Rogsta Norra viltvårdsområde med en areal på ca 7 500 ha. Älgjakt bedrivs i tre jaktlag, smååviltjakt utövas över hela arealen. Kontaktperson är Göran Svahn, jaktledare och kassör mobilnummer: 070-333 24 51.

Vägar

Fastigheten har andel i Hudiksvall Åkern GA:1, avseende den skogsbilväg som löper genom fastigheten. Under 2022 uppgick vägavgiften till 1700 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Brytte 1:2

Ägare

Mats Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 168,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 152,5 ha
Impediment 24,4 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Inägomark 12,1 ha
Summa: 190,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 231 000 kr
Skogsmark 6 441 000 kr
Summa: 6 672 000 kr

Inteckningar

Två penninginteckningar om totalt 3 400 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Intresseanmälan senast 2023-06-15. För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast 2023-06-15. För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier