Byggnadsfri skogsfastighet

Ett renodlat skogsskifte
Areal: 51 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/4 2024
Sammanhängande och lättillgänglig skogsfastighet mellan Ulricehamn och Grönahög.

Ca 11 km sydost om Ulricehamn och utmed Grönahögsvägen ligger denna välskötta och produktiva skogsfastigheten. Skogen består till största del av välväxande granbestånd i ett skifte och god tillgänglighet via allmän väg samt egen skogsbilväg.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Byggnadsfri skogsfastighet

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skogsskifte med en produktiv areal om 47,5 ha. Skogen domineras av barrskogsbestånd på frisk mark med rörligt markvatten på merparten av arealen. Åldersfördelningen är fördelad över nästan samtliga åldersklasser, men med en övervägande andel skogsmark mellan 10 - 35 år, vilket innebär en fin tillväxtfastighet. Utöver de välskötta och väletablerade ungskogarna så finns ca 1 000 m³sk inom huggningsklassen S1.

Det samlade virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till ca 4 000 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virksesförråd om 84 m³sk/ha. Boniteten är beräknad till 8,5 m³sk och den löpande tillväxten till ca 240 m³sk/år. Gran är det dominerande trädslaget med ca 84 % av total virkesvolym, följt av löv med ca 18 % och tall med ca 4 %.

Skogen är huvudsakligen mycket välskött med bra etablering i granplanteringarna där även dikessystemet är väl utbyggt. De flesta gallringsbesånden är nyligen underväxtröjda och gallrade och ungskogarna är i stor utsträckning röjda. Dock föreligger ett röjningsbevov på ca 9 ha. Vägnätet är tillfredsställande med egen skogsbilväg genom hela den nordöstra delen samt anslutning till allmän väg för den sydvästra delen.

Inägomark

Fastigheten omfattar även ca 2,2 ha inägomark som utgörs av åkermark insprängd i den nordöstra delen av skogsmarken. Marken delas i två skiften med ett öppet dike i mitten och har brukats som vall av arrendator via muntlig överenskommelse.

Övrig mark och anlagd damm

Den övriga arealen uppgår till ca 1,5 ha vilket består av vägar, vändplan, upplagsplats samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag. Längst upp i den nordöstra delen finns en nyligen anlagd damm.

Jakträtt

Fastigheten ingår idag i gemensamt jaktlag för älgjakt. Jakträtten för småvilt är ej upplåten, men säljaren har ett önskemål om att få fortsätta jaga hare på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Gällstads-Boarp 6:9

Ägare

Niclas Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,5 ha
Inägomark 2,2 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 51,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 70 000 kr
Skogsmark 2 727 000 kr
Skogsimpediment 20 000 kr
Summa: 2 817 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 2 325 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Byggnadsfri skogsfastighet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Byggnadsfri skogsfastighet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier