Davik och Selberga

Vackra vyer, täta skogar och exempellös jakt. Juridisk person kan köpa.
Areal: 219 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 46 000 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2021
Davik och Selberga omger sig med det inbjudande och vackert kuperade landskap som är så typiskt för östra Sörmland. Gården är lätt att nå med sitt goda geografiska läge där Nyköping och Stockholm finns inom 20 minuter respektive en timmes resa med bil. Egendomen omfattar cirka 219 ha inom en välarronderad ägofigur, i huvudsak fördelade på 109 ha virkesrik skogsmark samt 72 ha bördig åker-och betesmark. Gårdscentrum är vackert beläget i den södra delen av fastigheten, där den stilfulla mangårdsbyggnaden från 1920-talet placerats på en höjd med enastående utsikt över åker- och ängsmarkerna samt med Ludgosjön som behagligt blickfång. På gården finns ytterligare en bostadsbyggnad, ett torpställe samt ett välfungerande ekonomibyggnadsbestånd som ger goda förutsättningar till olika former av djurhållning. Jaktmöjligheterna avseende klövvilt är värda ett särskilt omnämnande då egendomen representerar bland de bästa dovhjortsmarkerna i landet. Davik och Selberga får med sina naturgivna förutsättningar sägas utgöra en sällsynt intressant Sörmlandsgård, inte minst med tanke på att även juridisk person kan förvärva egendomen utan att behöva beakta jordförvärvslagens gängse restriktioner.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (25)

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Den resliga mangårdsbyggnaden, omgiven av en vacker trädgård, är fint placerad på en höjd med intagande utsikt över gårdens byggnadsbestånd, de böljande odlingsmarkerna och Ludgosjön som en glittrande fond.

Byggnaden är ursprungligen från 1920-talet och har stensatt grund med källardel under del av huset samt torpargrund på resterande del. Huset är uppfört med timmerstomme och fasad med locklistpanel, kopplade tvåglasfönster, under ett brutet tak klätt med lertegel. En takkupa åt vardera håll ger extra ljus till övervåningen. Takhöjden är generös på båda våningsplanen vilket ger en rymlig känsla åt hela huset.

Den välkomnande verandan leder in till en stor entréhall som är öppen in mot ett modernt kök i lantlig stil. I hallen leder en gedigen trappa upp till övervåningen. Från köket nås en groventré åt nordväst med tvättstugeutrymme och grovkök samt en gästtoalett med dusch. Från grovköket leder en trappa ner till källaren. Genom en serveringsgång nås salen med en ståtlig rörspis, utsmyckad med en äldre målning gjord av en lokal målare som levt i trakten. Salen ansluter till ett rum med en vacker kakelugn där också en utgång finns till den väl tilltagna altanen i sydöst-läge med utsikt över Ludgosjön.

På övervåningen finns en möblerbar hall, tre rymliga sovrum samt ett rum som nyttjats till förvaring. Förvaringsrummet har en trappa till en oinredd vind. Via hallen nås ett stilrent, modernt och fräscht badrum med duschutrymme, wc och handdukstork. Till samtliga rum hör vindsutrymmen under snedtak. Befintliga eldstäder på övervåningen är ur funktion.

Uppvärmning sker via vattenburet system, dels med radiatorer, dels med golvvärme i kök och tvättstuga. Värmekällan är en Baxi kombipanna för pellets, flis och spannmål, elpatron finns för underhållsvärme. Godkänd avloppsanläggning med slamavskiljare och markbädd från 2015. Vatten från grävd brunn som är gemensam för hela gården. Fiberbredband finns indraget i huset.

Mangårdsbyggnaden är väl underhållen och under den senaste 10-årsperioden har flera större renoveringar genomförts bland annat byte av delar av fasaden, omläggning av taket, altanen byggts, fönster renoverats, installation av golvvärme i kök och grovkök samt byte av köksinredning och vitvaror. Boarean är uppskattad till cirka 190 kvm och cirka 50 kvm biarea.

I anslutning till mangårdsbyggnadens norra gavel finns en carport med stomme i trä under sadeltak klätt med lertegel och plats för två bilar. Snett framför huset finns en stensatt uteplats.

Lilla huset

50 meter sydväst om mangårdsbyggnaden ligger Lilla huset som utgör ett trevligt inslag i gårdsmiljön alldeles vid uppfarten till gården. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på torpargrund och fasad med locklistpanel, kopplade tvåglasfönster, under sadeltak med lertegel. Uppvärmning sker med direktverkande el samt luftvärmepump. Det finns även två gjutjärnskaminer centralt placerade i huset. Fiberbredband finns indraget i huset. Från entrén kommer man till en mindre hall med wc. Rakt fram nås köket. Till höger från hallen finns ett större allrum med kamin. Köket är relativt långsmalt med generösa bänkytor. Via köket nås den inglasade verandan som ligger på ena gaveln och har utgång direkt till den fina köksträdgården. Från allrummet kommer man till ett sovrum som ansluter till ett fräscht badrum med tvätt, wc och duschutrymme.

Övervåningen har en möblerball hall samt ett sovrum och förvaringsutrymmen. Boarean är cirka 90 kvm.

Torpet Höjden

Intill betesmarken i den östra delen av fastigheten ligger torpet Höjden med ett mycket idylliskt läge. Byggnaden är uppförd på torpargrund med timmerstomme och locklistpanel, enkla okopplade fönster samt sadeltak med lertegel. Torpet är av enklare standard men har mycket av gammal charm bevarad. Varken el eller vatten är framdraget, torrdass finns i anslutning till torpet samt två mindre bodar. Torpets uppvuxna trädgård med buskar och ädla lövträd är omgiven av en gärdesgård. Det finns ett utekök nedanför entrén. Torpet och byggnaderna runtomkring är i behov av renovering men har möjlighet att bli en riktig oas som exempelvis jaktstuga eller enskilt boende. Byggnadens mått är cirka 9x6 meter.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats för gårdens bostadsbyggnader i anslutning till försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: cirka 35 000 kr respektive 25 000 kr för bostäderna (bedömd kostnad)
Renhållning: cirka 2 400 kr, helårsabonnemang
Vatten och avlopp: cirka 2 900 kr för avlopp, slamtömning 2 ggr/år
Försäkring: cirka 20 000 kr
Fastighetsavgift: 13 144 kr (2021)

Ekonomibyggnader

Sammanfattning

På Davik finns flera ekonomibyggnader som är väl anpassade för den driftsinriktning som nyligen bedrivits på gården i form av köttdjur, spannmålsodling och hästar.

Verkstad

Äldre magasinsbyggnad som är omgjord till verkstad, med en maskinhallsdel på den ena gaveln och en vedbod på långsidan. Uppförd med trästomme och träpanel under sadeltak med plåt. Verkstaden har gjutet golv och stora vikportar. Byggnadens mått är cirka 23x10 meter.

Ladugård/spannmålstork

Större träbyggnad med stengrund byggd i vinkel som inrymmer äldre ladugårdsdel med spalt som nyttjats till förvaring. Byggnaden har tak av plåt samt eternit. Det finns även personalutrymmen för omklädning samt tvättstuga med grovtvättmaskin. I andra delen av byggnaden finns en spannmålstork med tippgrop och lagringsfickor i trä och plåt med lagringskapacitet på cirka 200 ton. Torkanläggningen har inte varit i drift de senaste två åren. På övervåningen finns en körbro där man når skulltork samt kommer åt reglering av fickor till torken. Byggnadens mått är cirka 30x16 meter samt i vinkel cirka 35x16 meter. Mellan ladugård och lösdriftsstall finns en gjuten platta.

Lösdriftstall

Byggnad med trästomme och träpanel på gjuten platta. Sadeltak med plåt. Rationell byggnad godkänd för 45 nötkreatur. Byggnaden är uppförd 2004 och har inredning i stål med gjutet foderbord samt djupströbädd och takhöjd som möjliggör utgödsling med maskin. Byggnadens mått är cirka 28x12 meter.

Maskinhall

Träkonstruktion på plintar med tak och väggar i plåt. Skjutportar och grusat golv. Byggnadens mått är cirka 16x10 meter.

Stall

Äldre timrad byggnad som är omgjord till stall med tre boxar, två uteboxar och på ena gaveln ett tillbyggt halmförråd. Sadeltak med plåt. Byggnadens mått är cirka 26x9 meter.

På gårdsplanen finns en ridbana med underlag av grus. Ridbanans mått är cirka 35x28 meter.

Tvättstuga

Utmed landsvägen finns en enklare byggnad som tidigare har varit tvättstuga. Byggnaden har trästomme och träpanel samt sadeltak med lertegel och har under en längre tid nyttjats till förvaring. Byggnadsarea om cirka 8x6 meter.

Förrådslada

I västra delen av fastigheten Selberga 1:1 finns en mindre förrådslada i sämre skick. Den har under viss tid nyttjats som förrådslokal. Säljaren kommer att teckna hyresavtal med brukaren av förrådsladan.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av cirka 47 ha åkermark och cirka 25 ha betesmark. Huvuddelen av åkermarken ligger väl samlad runt gårdscentrum, i den norra delen av fastigheten finns några mindre skiften. Markerna utgörs i huvudsak av lerjordar i god hävd, historiskt har vall och spannmål odlats på Davik och Selberga. Betesmarken har haft åtagande för särskilda värden, där framför allt backarna norr om gårdscentrum har en artrik och unik flora då de betats under mycket lång tid. Marken inklusive maskinhallen är upplåten med sidoarrende till och med 2022-03-13 och är efter det fri att disponera för en ny ägare. Stödrätter motsvarande 70,07 ha innehas av säljaren och överlåtes vederlagsfritt till köparen.

Länsstyrelsen fastställde 2006 ett Natura 2000-område på Davik som omfattar fuktängarna söder om landsvägen samt viss del av betesmarken norr om gårdscentrum.

Skogsmark

Skogsmarken på Davik och Selberga är mycket väl bestockad och skogsbruksplanen, som är upprättad 2020 med en planperiod från 2021-10-15 och 10 år framåt, anger ett totalt virkesförråd om 25 064 m3sk. Den produktiva arealen skogsmark uppgår till 108,8 ha och medelboniteten är goda 8,4 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 36 % tall, 47 % gran, 15 % ordinära lövträd och 2 % ek. Den löpande tillväxten anges till 8,1 m3sk/ha och första växtsäsongen beräknas tillväxten vara 883 m3sk. Åldersklassfördelningen är jämn med en övervikt i åldersklassen 40-60 år, vilket ger goda förutsättningar att bedriva ett rationellt skogsbruk med möjlighet till både kassaflöde, rekreation och god framtida tillväxt. Avverkningsförslaget för perioden uppgår till 12 861 m3sk, varav 10 450 m3sk slutavverkning, 2 227 m3sk gallring och cirka 200 m3sk naturvårdande skötsel. Skogen har den typiskt inbjudande sörmländska karaktären, lagom kuperad med både flackare bördigare marker samt mer höglänta partier. Skogsbruket är välskött och erbjuder stor variation som även innehåller en trevlig sammansättning av ädla och bärande lövträd.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Biotopskyddsområden och nyckelbiotoper

Fastigheten Selberga 1:1 berörs i nordöstra delen av två biotopskyddsområden om inalles cirka 12 ha. Intrångsersättning för all framtid har utbetalats för områdena 2003 respektive 2009. Inom ett biotopskyddsområde får markägaren inte bedriva något skogsbruk, men det finns inga restriktioner för jaktutövning så länge ingen skada sker på skogen eller miljön inom biotopskyddsområdet. Tre nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten Selberga 1:1, varav två sammanfaller med biotopskyddsområdena ovan och en nyckelbiotop finns strax söder om dessa, inom avdelning 28 på skifte Selberga om cirka 0,5 ha.

Jakt och fiske

Davik och Selberga utgör en jaktmark i särklass. De naturliga förutsättningarna för att kunna hysa starka viltstammar är mycket goda med utgångspunkt i det lämpligt kuperade landskapet och de bördiga markerna. Det råkar också sammanfalla med att just i den här regionen så återfinns en av Sveriges tätaste dovhjortstammar. Här finns goda förutsättningar för att bedriva både smygjakt och drevjakt efter framför allt klövvilt. Utöver dovhjort finns även kronhjort, älg, rådjur och vildsvin. Även fågeljakt efter såväl fältfågel som sjöfågel i området kring gårdscentrum och Ludgosjön ger intressanta jaktliga möjligheter. Fastigheten ingår i Öster Malma Älg- och Kronskötselområde och jakten på Davik och Selberga har under en längre period bedrivits som en sammanhållen enhet.

Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Fisket i Ludgosjön erbjuder vanlig insjöfisk och i Storån finns signalkräftor.

Övrigt

För närvarande pågår en lantmäteriförrättning, där Davik 1:1 via en fastighetsreglering överförs till Selberga 1:1. Det innebär att egendomens formella beteckning kommer att bli Selberga 1:1 och då även inkludera den nuvarande vägsamfälligheten Davik S:1 om cirka 0,7 ha. Lantmäteriet bedömer att fastighetsbildningsbeslut i ärendet kan tas i slutet av november 2021.

Då säljaren av fastigheten är en juridisk person, behöver inte heller en juridisk person som är köpare av fastigheten söka förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen. Det är således fritt för både fysiska och juridiska personer att kunna förvärva egendomen.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Davik 1:1 och Nyköping Selberga 1:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 108,8 ha
Impediment 19,0 ha
Inägomark 71,6 ha
Väg och kraftledning 4,1 ha
Övrigmark 15,1 ha
Vatten 11,7 ha
Summa: 230,3 ha

Taxeringsvärde

För de båda fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet.

Förvärvstillstånd

Då säljaren själv är juridisk person erfordras ej förvärvstillstånd för vare sig fysisk eller juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Davik och Selberga och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning