Degerbyn

Skogsfastighet i Degerbyn
Areal: 58 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet i 2 skiften för den skogs- och jakt intresserade.

Nu erbjuds möjligheten att köpa en skogsfastighet i Degerbyn strax utanför Skellefteå stad. Ett gyllene tillfälle att förvärva skogsmark för den skogs- och jaktintresserade eller för den som söker en investering för framtiden. Fastigheten är obebyggd och består av två skiften med en sammanlagd total areal om ca 57 ha. En fin skogsbilväg med välordnad drift gör fastighetens båda skiften lätt att ta sig till. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 51 ha och virkesförrådet är skattat till att omfatta dryga 8 700 m³sk.

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Degerbyn

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad hösten 2021 uppgår fastighetens totala landareal till 57,5 ha varav 51,4 ha består av produktiv skogsmark, Virkesförrådet är skattat till 8 763 m³sk och den årliga tillväxten 190 m³sk. Skogsmarken är bevuxen med skog i olika åldrar från 10 år upptill 125 år, där tyngdpunkten ligger på skog som är äldre än hundra år. Trädslagssammansättningen på fastigheten består i huvudsak av barrträd med fördelningen tall 71 %, gran 21 % och lövträd 8 %. Markförhållandena varierar från moiga moräner till fuktiga torvmarker med främst blåbär och lingon i fältskiktet. Fastigheten har en god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad bonitet om 4,2 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten har ett samlat virkesförråd om 4 338 m³sk.

Skogsvård

Föreslaget röjningsbehov enligt skogsbruksplanen kommande åren uppgår till 11,5 ha varav 9,2 ha bör utföras omgående.

Avverkning

Föreslagen föryngringsavverkning uppgår till 14,7 ha vilket motsvarar ett virkesuttag om 3 628 m³sk. Möjlig föryngringsavverkning 4 338 m³sk. Gallring är föreslaget på 16,3 ha och bör utföras skyndsamt enligt skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper, fornminnen och kulturhistoriska lämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden saknas på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). Likaså saknas fornminnen och kulturlämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Jakten på fastigheten är arrenderad på ett år av Degerbyns jaktlag som disponerar ca 1400 ha för jakt efter småvilt och älg. I egenskap av ägare till fastigheten erhålls som medlem i klubben rätt till jakt inom jaktklubbens marker. Möjlighet finns att kunna börja jaga redan kommande höst om lagfarten har blivit beviljad innan älgjakten drar igång.

Vägar

Fastighetens bägge skiften nås från en samfälld skogsbilväg med båtnad. Fastighetens driftsandelstal i vägsamfälligheten uppgår till 9,48 %. Standarden på vägen är mycket bra.

Kraftledning

Fastigheten kan komma att beröras av en ny kraftledningsdragning mellan station Högnäs till Skelleftehamn. Ägare till projektet är Skellefteå kraft som planerar att ansöka om tillstånd för en ny 150 kV-luftledning.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Degerbyn 5:35

Ägare

Ingrid Dahlberg Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,4 ha
Impediment 6,1 ha
Summa: 57,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 542 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Summa: 1 550 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej enligt jordförvärvslagen för fysisk person. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är detta ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-27

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Degerbyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Degerbyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier