Del av Norrhörende

Obebyggd skogsmark
Areal: 54 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 30/5 2023

Nu finns möjlighet att förvärva ett sammanhållet skogsskifte i lättkuperad terräng med bra vägnät. Skogsmarken utgörs i synnerhet av gallringsskog med möjlighet till hög värdetillväxt kommande år, men även avverkningsmogen skog. Objektet erbjuder dessutom fina jaktmöjligheter efter bland annat kronhjort, älg och vildsvin. Det saluförda objektet är del av en fastighet.

Välkommen att kontakta ansvarig mäklare om du vill veta mer.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Del av Norrhörende

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns 1 ha inägomark på det tilltänkta försäljningsobjektet. Det är ett mindre skifte med åkermark i södra delen av objektet. Åkermarken är utarrenderad under 2023.

Skogsmark

Skogsbruksplanen från december 2022 visar att arealen produktiv skogsmark på försäljningsobjektet uppgår till 50,2 ha och totala virkesförrådet är uppskattat till 6 330 m³sk och ett medeltal om 126 m³sk per ha. Trädslagsfördelning utgörs av; tall, 68 %, gran 15 % och löv 17 %. Medelbonitet för objektet är bedömt till 6,2 m³sk per ha och år. Åldersfördelningen har tyngdpunkt mot gallringsskog men det finns även avdelningar med avverkningsmogen skog. Andelen skog i huggningsklasserna S1-S2 är 28 %.

För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs av naturvärden i avdelning 14 i skogsbruksplanen - Blandsumpskog 1,4 ha samt avdelning 2 som berörs av ett naturvårdsavtal. Området utgörs av kantzon, bäck och ravin. För mer information se skogens pärlor: www.kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Jakt

Objektet ingår i ett jaktlag där man har en plats för varje påbörjad 50 hektar. Objektet ingår Västerfärnebo Västra ÄSO. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Vanligt förekommande vilt för området är älg, kronvilt, vildsvin och de för området vanliga småviltsarterna.

Övrigt

Det saluförda objektet är del av en fastighet. Därför krävs en lantmäteriförrättning där objektet avstyckas till en ny fastighet eller fastighetsregleras till annan fastighet inom Sala kommun.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Norrhörende 2:5

Ägare

Carina Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,2 ha
Inägomark 1,0 ha
Övrigmark 3,0 ha
Summa: 54,2 ha

Taxeringsvärde

Då förmedlingen avser del av en fastighet finns inget fastställt taxeringsvärde för det saluförda objektet.

Inteckningar

Det saluförda objektet kommer vara fri från inteckningar efter genomförd lantmäteriförrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) alltid kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

August Häger
August Häger
Ekonomagronom
070-492 34 44

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier