Del av Spaboda

Obebyggd skogsmark
Areal: 36 ha
Kommun: Skinnskatteberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 900 000 SEK
Anbudsdag: 18/5 2023
Bördig skog om 32 ha i ett skifte.

Spaboda är en skogsfastighet belägen i södra delen av Skinnskatteberg kommun. Objektet utgörs av ett sammanhängande skifte om 36,8 ha varav 32 ha utgörs av produktiv skog på bördig mark. Virkesförrådet bedöms till 2 653 m³sk och har en tyngdpunkt mot yngre skog. Välkommen att kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Del av Spaboda

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin och August Häger, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nyligen upprättade skogsbruksplanen omfattar arealen produktiv skog 32 ha. Totala virkesförrådet utgörs av 2 653 m3sk vilket ger ett medeltal om 83 m3sk per ha. Medelboniteten är beräknad till goda 8,6 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen utgörs av tall 32 %, gran 61 % och löv 7 %. Den förväntade tillväxten under planperioden uppgår till 147 m3sk per år. K1 marken på objektet har markberetts under april 2023 och avdelning 17 och 20 kommer planteras under vår/sommar 2023 där avdelning 17 planteras med hälften gran och hälften tall, avdelning 20 kommer planteras med tall. Avdelningarna 21 och 22 lämnas för självföryngring. Kostnaden för plantering står säljaren för.

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Objektet berörs ej av nyckelbiotoper som finns registrerade i myndigheternas öppna arkiv. Inte heller berörs objektet av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten på objektet är ej upplåten, den övergår till köpare vid tillträdet. Jakten bedrivs enskilt och ingår i Färna Älgskötselområde.

Grustäkt

Det finns en nedlagd grustäkt i nordvästra delen av fastigheten. Täkttillstånd är avslutat.

Övrigt

Då det saluförda objektet är en del av en fastighet måste lantmäteriförrättning genomföras innan tillträde genom fastighetsreglering till befintlig fastighet hos köparen eller genom avstyckning. Köparen skall bekosta lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Skinnskatteberg Spaboda 1:19

Ägare

Patrik Hjulström 1/2
Carin Hjulström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,0 ha
Inägomark 0,4 ha
Övrigmark 4,4 ha
Summa: 36,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Stamfastigheten är intecknad med sex pantbrev om totalt 1 100 000 kr. Samtliga av dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen. Inga pantbrev medföljer det saluförda objektet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygd. Därför krävs förvärvstillstånd både för fysisk och juridisk person. Förvärvstillstånd krävs ej för fysiska personer som är bosatta inom glesbygd i Skinnskattebergs kommun. För mer information kontakta ansvarig mäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

August Häger
August Häger
Ekonomagronom
070-492 34 44

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier