Del av Svärdskullen

Budgivning pågår!
Skogsfastighet om knappt 60 ha, strax öster om Tidaholm.
Areal: 58 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 350 000 SEK
Del av Svärdskullen omfattar knappt 60 ha mark som försäljes utan tillhörande byggnation. Skogsmarken om ca 48,5 ha är välskött och domineras av tallskogar. Åkermarken om ca 8,5 ha finns samlad i den södra delen. Fiskerätt i två samfällda fiskevatten samt jakträtt följer med försäljningen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (12)

Foto: John Enander, areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsarealen uppgår till ca 48,4 ha och finns samlad i ett skifte med tillgänglighet från bilväg samt skogsbilvägar. Merparten av skogsmarken utgörs av tallskog i gallringsålder, men fastigheten rymmer även väletablerade röjningsbestånd samt några slutavverkningsmogna beståd. Av det totala virkesförrådet utgör tall 72 %, gran 16 %, och löv 12 %. Skogen är generellt välskött, men det föreligger ett röjningsbehov på ca 5 ha av arealen.

Virkesförrådet bedöms enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgå till ca 8 150 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på ca 168 m3sk/ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplanen har bedömts till 6,7 m3sk och den löpande tillväxten till ca 330 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 2 800 m3sk, varav ca 1 350 m3sk som föreslagen slutavverkning.

Information kring skogstillståndet är hämtad från bifogade utdrag ur skogsbruksplan, upprättad under september 2020.

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligen upplåten och tillfaller ny ägare från 2021-07-01. Om lantmäteriförrättningen ej är avslutad vid detta datum skall jakträtten övergå till ny ägare vid Tillträdesdagen istället.

Fastigheten har del i Tidaholm Tidaholm FS:1 och Tidaholm Granbolet FS:1. Dessa andelar i samfällt fiske följer försäljningen och övergår till köparen på tillträdesdagen. Säljaren avser att behålla fastighetens andelar i Tidaholm Svärdskullen FS:1.

Del av fastighet

Försäljningen utgör en del av en hel registerfastighet, vilket kräver en lantmäteriförrättning för att köparen skall erhålla äganderätten. Om köparen kan fastighetsreglera förvärvet till egen fastighet, skall detta ske i första hand. Köparen bekostar då lantmäteriförrättningen och undviker därmed kostnad för lagfartsansökan. Om så ej kan ske skall säljaren istället avstycka det aktuella försäljningsobjektet för att bilda egen fastighet. Köparen söker sedan lagfart och står för kostnaden i samband med detta.

Åkermark och arrende

Fastigheten omfattar ca 8,5 ha åkermark på lätta jordar. Åkermarken brukas av arrendator via skriftligt arrendekontrakt om fem år. Arrendet upphör 2023-01-01. Arrendeintäkten motsvarar 1 000 kr/ha/år, exkl moms. Stödrätterna innehas av arrendatorn, men skall vederlagsfritt återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande. Köparen förbinder sig att överta nuvarande arrendeavtal och fullfölja innevarande arrendeperiod.

F.d. fotbollsplan

I den sydöstra delen av åkermarken finns en markerad fotbollsplan på vissa kartor. Denna fotbollsplan är uppbrukad och ingår idag i fastighetens åkermark.

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Svärdskullen 1:2, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,4 ha
Impediment 0,3 ha
Åkermark 8,5 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 58,6 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av registerfastighet, saknas fastställt taxeringsvärde för det aktuella försäljningsobjektet.

Inteckningar

Försäljningen sker utan överlåtelse av inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning