Djupdalsberget

Obebyggt skogsskifte om ca 79 hektar mark belägen i Mobodarne, ca 20 km väster om Söderhamn.
Areal: 79 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 20/5 2022
Obebyggt skogsskifte i Mobodarne i Söderhamns kommun. Försäljningsobjektet består av ett sammanhängande skifte om totalt 78,9 hektar mark och 0,7 hektar vatten där 76,1 hektar är produktiv skogsmark beläget mellan Djupdalsberget och Igeltjärnsberget. Virkesförrådet uppskattas till ca 12 500 m³sk vilket ger medelförråd om 165 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 4,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med ca 4 200 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Mo viltvårdsområde vilket omfattar ca 9 200 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (33)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av Bo Rosén, Belton Konslut under januari månad 2020. Planen är sedan tillväxtberäknad t.o.m. 2021 års tillväxt av Nils Persson, Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 76,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 12 526 m³sk vilket ger medelförråd om 165 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 64 %, gran 25 % samt löv 11 %. Ca 4 200 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Mo viltvårdsområde om ca 9 200 hektar. Jakträtten är tillgänglig för köparen från 2023-07-01.

Fiske

Fisket är upplåtet till Mo fiskevårdsområdesförening. Läs mer på http://www.mofiske.se/

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerad på försäljningsobjektet i form av fångstgropar och fångstgropssystem (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns det även flera kolbottnar på fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av en fastighet. Fastigheten är under fastighetsbildning som förväntas bli klar under sommaren 2022. Skogsuppgifter, kartor och övrigt information i prospektet avser fastigheten som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning om inte annat framgår i beskrivningen.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i skogsbilväg vid Edesjön som förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Mo-Bodarne 6:2, område av – Djupdalsberget

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 76,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 2,6 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 79,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Med försäljningsobjektet följer fyra penninginteckningar om totalt 2 042 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-05-20
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning