Ebbalycke

Tätortsnära mark alldeles norr om Tingsryd. 20 ha skog och 1 ha åker.
Areal: 22 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 990 000 SEK
Anbudsdag: 8/4 2020
Mark med intressant läge och framtida möjligheter alldeles norr om Tingsryd. Fastigheten består av ett lättillgängligt skifte med 20 ha skog samt 1 ha åker.

Skogsmarken är bördig med bonitet om 9,4 m3sk/ha, arealmässigt dominerad av äldre röjningsskog. Bedömt virkesförråd 1 760 m3sk.

Möjlighet till jakt i mindre skala samt fiskerätt i mindre å.

För komplett information se försäljningsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF, se nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (12)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 1,1 ha jordbruksmark. I Jordbruksverkets blocksammanställning redovisas marken som ett block om 1,03 ha åkermark.

Marken är upplåten utan ersättning till 2020-12-31. Inga stödrätter för gårdsstöd följer fastigheten.

Skogsmark

Ebbalycke är belägen i svag sydostsluttning och marken har hög bonitet. Drivningsförhållandena är goda och fastigheten är lätt tillgänglig från den väg som sträcker sig genom fastighetens östra del. Skogen domineras arealmässigt av äldre röjningskog med hög lövandel.

I augusti-september 2016 upprättades, genom Skogsstyrelsen, Kent Dahlin-Volsing, fastighetens skogsbruksplan. Denna plan innefattar även en annan fastighet ägd av säljarna.

Inför denna försäljning har bifogad skogsbruksplan skapats genom att fastigheten Ebbalycke 1:3 selekterats ut. Vidare har planen framskrivits med tillväxt för tre säsonger utan fältkontroll. Enligt säljaren har ingen avverkning skett efter att fältarbetet gjordes 2016.

Ur den framskrivna planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 20,5 ha och virkesförrådet anges till ca 1 760 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 59% gran och 41% löv. Medelboniteten anges till ca 9,4 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 193 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges för år 2020 till ca 143 m3sk vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 8,1%.

Det kan nämnas att under våren 2019 genomfördes en ny laserscanning över området. Se vidare Skogstyrelsens e-tjänst ”skogliga grunddata” på www.skogsstyrelsen.se.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” saknas registrerade nyckelbiotoper eller sk naturvärden inom fastigheten.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen.

Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jägare och följer ej fastigheten.

Fiske

Ebbalycke har andel i samfällt fiske i Bräkneån, där det enligt säljaren även finns signalkräftor. Vattnet ingår i sjön Ygdens fiskevårdsområdesförening.

Rättsförhållande

Fastighet

TINGSRYD EBBALYCKE 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,5 ha
Åkermark 1,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 21,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 527 000 kr
Åkermark 36 000 kr
Summa: 563 000 kr

Inteckningar

Två inteckningar om sammanlagt 42 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad. De skriftliga pantbrev som svarar mot inteckningarna är förkomna. Ansökan om dödning av inteckningarna är ingiven till Lantmäteriet.

Förvärvstillstånd

Fysisk person, som är bosatt i Tingsryds kommun i någon av de tidigare församlingarna Tingsås, Södra Sandsjö, Älmeboda, Linneryd, Urshult eller Almundsryd behöver ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgift utgår med 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Ebbalycke och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning