Stenkulla

Välslutna och talldominerade skogar, sydöst om Mariannelund. Virkesförråd om 19 369 m³sk .
Areal: 92 ha
Kommun: Eksjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2021
Stenkulla är en välskött skogsfastighet där du finner välslutna och stamrika bestånd som ger en nästintill mäktig känsla. Denna utpräglade skogsfastighet har endast ett par enklare ekonomibyggnader. Av fastighetens totala areal om 91,7 ha utgörs 89,6 ha av produktiv skogsmark. Virkesförrådet om totalt
19 369 m³sk domineras till ca 70 % av tall. Sammanfattningsvis erbjuder Stenkulla ett rationellt och mångfacetterat skogsbruk med möjligheter till jakt och övrig rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (14)

Foto: Karl Magnusson och Per Josefsson

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i trä med yttertak av eternit.

Magasin

Äldre magasinsbyggnad i trä med yttertak av plåt. Byggnaden är i dåligt skick, delvis raserad.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger i tre, av varandra närbelägna skiften och har en varierad topografi. Trots den bitvis branta terrängen har fastigheten ett bra vägnät. Tallen är det dominerande trädslaget. Skogen är välskött och består av välslutna och virkesrika bestånd. En skogsbruksplan upprättades för fastigheten av Olof Johansson under sommaren 2021. Enligt planen utgörs den produktiva skogsmarken av totalt 89,6 ha. Virkesförråd om totalt 19 396 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 71 %, gran 29 % och löv <1 %. Bonitet 7,0 m³sk/ha. Skogen har en tyngdpunkt på avverkningsmogen skog. Avverkningsförslaget enligt planen ligger på 11 861 m³sk varav 9 864 m³sk utgörs av slutavverkning.

På fastigheten finns en nyckelbiotop enligt skogsstyrelsens kartor. Denna ligger i bestånd nr 27.

Jakt

Jakten på fastigheten får anses vara normal för området, med tillgång på sedvanligt vilt. Jakten är upplåten t.o.m. 2022-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

EKSJÖ STENKULLA 1:2

Ägare

Andreas Paulsson 1/3
Cecilia Borges 1/3
Thomas Paulsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 88,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,6 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 92,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 17 000 kr
Skogsmark 5 193 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Ekonomibyggnader 48 000 kr
Summa: 5 268 000 kr

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 495 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning