Embricke skog

Välskött skogsegendom
Areal: 260 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 29 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2024
Obebyggd fastighet i ett skifte med 34 600 m³sk i vackra bestånd och viltrika marker.

I den vackra Kindabygden, med sitt spännande och variationsrika landskap av böljande skogar, öppna odlingsmarker och otaliga sjöar, finns Embricke skog som utgör en obebyggd och välskött skogsegendom med enastående arrondering.

De naturgivna förutsättningarna inom och omkring fastigheten gör att Embricke skog är ett populärt tillhåll för klövvilt och möjligheterna till spännande jaktupplevelser är goda. Spåren i markerna vittnar också om aktiviteter från både älg, dovhjort, rådjur och vildsvin.

Embricke skog är belägen cirka 62 km sydost om Linköping motsvarande ungefär en timmes bilresa eller 28 km öster om centralorten Kisa.

Den totala arealen uppgår till 260 hektar varav 239 hektar utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 34 600 m³sk. Skogen är välskött och utgörs till övervägande del av tallskogar i vackra medelålders gallringsbestånd.

Embricke skog utgör ett intressant investeringsobjekt och är dessutom en utmärkt rekreationsfastighet för den som gillar skog, natur och jakt.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Embricke skog

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Jens Agensjö

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på Embricke är mycket välskött och finns inom en synnerligen rationell ägofigur med trevligt kuperade marker och växtliga bestånd. Skogsbilvägarna i norra respektive södra delen av fastigheten håller god standard och bidrar till gynnsamma drivningsförhållanden för skogsbruket. En ny skogsbruksplan upprättades i oktober 2023, av Erik Andersson vid JR Skog, som också uppdaterat planen med 2024 års tillväxt samt utförda skogsvårdsåtgärder under våren 2024. Planen avser perioden 2024-08-15 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarken bedöms till 239,0 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 34 600 m³sk, vilket ger ett medeltal om 145 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med övervägande del tallskog. Av virkesförrådet utgör 63 % tall, 29 % gran och 8 % löv, där lövet i huvudsak utgörs av björk. Åldersklassfördelningen har sin tyngdpunkt i fina medelålders gallringsskogar med god tillväxt och på båda sidor om gallringsskogarna är fördelningen mellan röjnings- och slutavverkningsbestånd tämligen lika. Endast 0,2 ha utgörs av kalmark. Medelboniteten bedöms till 6,4 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 5,9 m³sk/ha där första växtsäsongen adderar totalt 1 406 m³sk, vilket motsvarar en tillväxt om 4,1 % relaterat till det totala virkesförrådet. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 4 693 m³sk, varav 1 521 m³sk och 3 172 m³sk utgörs av föryngringsavverkning respektive gallring. Om avverkningsförslaget följs beräknas virkesförrådet vid planperiodens slut vara cirka 43 550 m³sk eller motsvarande 182 m³sk/ha.

Se bifogad skogsbruksplan för mer information om skogstillståndet.

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har registrerat en nyckelbiotop om cirka 2,5 ha ”Rasbrant” inom avdelning 52 enligt skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

På Embricke skog har viltet utmärkta möjligheter att trivas i de omväxlande markerna avseende topografi och olika beståndskaraktärer belägna i gränslandet mellan större skogsområden i norr och väster samt odlingsmarkerna omedelbart öster om fastigheten. Egendomen hyser jaktbara stammar av älg, dovhjort, rådjur, vildsvin och småvilt inklusive skogsfågel. Fastigheten ingår i Björkfors södra älg- och kronskötselområde. Jakträtten på fastigheten är för närvarande upplåten via skriftligt jakträttsupplåtelseavtal, som ursprungligen avser stamfastigheten Embricke 1:2, för tiden 2022-07-01—2027-06-30, där avgift för innevarande jaktår 2024-07-01—2025-06-30 erläggs med (proportionerad andel för Embricke 1:22) 44 350 kr inkl. moms. Om uppsägning av jakträttsavtalet inte sker senast 6 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med ett jaktår i sänder.

Vid uppsägning enligt ovan kan således jakten bli tillgänglig för en ny ägare från 2027-07-01.

Möjligheter till fiske finns i Smörgöl, i västra delen av fastigheten, där bland annat matig abborre kan hamna på middagsbordet efter en fisketur.

Övrigt

Fastigheten har andelstal om 36,2 i vägsamfälligheten Kinda Embricke GA:1 (Härna-Embricke vägsamfällighet), vilket motsvarar en andel om 45,36 % i vägsamfälligheten. Vägsträckningen omfattar infartsvägen till gården Embricke och söderut mot Härna. Statsbidrag utgår för vägsamfälligheten vilket inneburit att någon utdebitering på delägarnivå inte skett under ett antal år. Vägen norr om infartsvägen till gården Embricke och norrut mot Brevassa utgör enskild väg inom stamfastigheten Embricke 1:2, i vilken Embricke 1:22 har nyttjanderätt via officialservitut. För virkestransporter från Embricke skog gäller att de primärt ska ske söderut via Härna-Embricke vägsamfällighet.

Från Embricke skog utgör närmaste serviceort Horn, cirka 14 km åt sydväst.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Embricke 1:22

Ägare

Ingrid Järnland 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 239,0 ha
Skogsimpediment 17,4 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 1,1 ha
Summa: 260,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar för närvarande taxeringsvärde då den nyligen avstyckats från stamfastigheten. Vid kommande särskilda fastighetstaxering erhåller fastigheten typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Embricke skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Embricke skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier