Fagerlid

Välskötta skogar mellan Alingsås och Borås. 85,5 ha produktiv skog, 17 404 m³sk.
Areal: 87 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2022
I Västergötlands vackra skogar mellan Alingsås och Borås ligger skogsfastigheten Fagerlid. Ett skifte om 87 ha med växtliga produktionsskogar med bra åldersfördelning. Skogsmarken domineras av granbestånd i åldern 25-65 år, åldersklasser där skogen har hög löpande tillväxt. Virkesförrådet är bedömt i nyupprättad skogsbruksplan till 17 400 m³sk, och den löpande tillväxten till 621 m³sk/år. Förutom ett högproduktivt skogsbruk med god avkastning erbjuder fastigheten också jaktmöjligheter på sedvanligt vilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (12)

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader. Inom fastigheten finns flera tilltalande platser för uppförande av fritidshus eller bostadshus. För vidare information om möjligheter för nybyggnation, bygglovsärenden etc., vänligen kontakta Samhällsbyggnadsnämnden vid Alingsås kommun.

Skogsmark

Fagerlids skogsbestånd utgörs av välskötta växtliga skogar. Åldersklassfördelningen domineras av skog i åldern 15-65 år, åldersklasser där skogen har hög löpande tillväxt. Ca 18 % av skogsarealen består av skog i åldern 0-20 år. Skogsmarken utgörs till större delen av gran med mindre inslag av tall och övrigt löv. Gallringsbestånden är gallrade och skötta. Fagerlid är en utpräglad produktionsfastighet och har kuperade skogsmarker vilket skapar ett levande och vackert skogslandskap. Södra delen av marken gränsar mot sjön Store-Nären. En skogsbruksplan för området som omfattas av försäljningen är nyupprättad i april 2022 av Alexander Odenius, Skogsfakta. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 85,5 ha och virkesförrådet är uppskattat till 17 404 m³sk. Vilket ger ett medelförråd på 204 m3sk per hektar skogsmark. Trädslagsfördelning: tall 21 %, gran 73 % samt löv 6 %. Bonitet 9,9 m³sk/ha. Löpande tillväxt 8,7 m³sk/ha. För ytterligare information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen finns en minde nyckelbiotop. Nyckelbiotopen består av 1,2 ha tall och torvmark och återfinns i avdelning 37 i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten på fastigheten är i dagsläget upplåten genom skriftligt jaktavtal daterat 20-07-02. Upplåtelsen gäller i sju år. Jakten är tillgänglig för ny ägare 1 juli 2027. Jakttorn och annan jaktrelaterad utrustning så som foderspridare mm tillhör jaktlaget och ingår inte i försäljningen.

Skador på skog

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Fastighetsgränserna i skogsbruksplanen har hämtats från Lantmäteriets fastighetskarta och tänkta gränser efter avslutad lantmäteriförrättning. Kartredovisningen i detta prospekt och i skogsbruksplanen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.

Lantmäteriförrättning

Fastigheten är under avstyckning. Köparen bekostar lantmäteriförrättningen. Parterna är skyldiga att, utan förändring av köpeskillingen tåla de mindre justeringar av areal eller dylikt som bestäms vid lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Alingsås Fagerlid 1:3, del av

Ägare

Mikael Bohm 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,5 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 87,1 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då det är enbart ett område av fastigheten som omfattas av denna försäljning och gällande taxeringsvärde gäller för hela fastigheten.

Inteckningar

Med området av fastigheten som berörs av denna försäljning följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Fagerlid och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning