Fallets skogar

Ca 40 ha välskött produktionsskog på fina sluttningsboniteter. Möjlighet till framtida jakt. Vackra Bergslagsomgivningar med närhet till sjö, vandringsleder och djupa skogar.
Areal: 40 ha
Kommun: Ljusnarsberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2022
I det bördiga sluttningarna ned mot Kvarnbäcken ligger skogsmarken till gården Fallet. Nu ges möjligheten att genom avstyckning eller fastighetsreglering förvärva marken, om ca 40 ha, som näst intill uteslutande utgörs av produktiv skogsmark. Skogen har god växtlighet och densamma har skötts produktionsmässigt vilket har genererat en välskött skog utan större uppdämda behov av skogliga åtgärder. Markerna erbjuder även jakt med jaktbart vilt som älg, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt. Jakträtten är dock upplåten i dagsläget.

Välkommen att besöka Fallets skogar och passa på att njut av utsikten över dalgången kring Ljusnaren med omnejd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (22)

Foto: Mats Fröjdenstam.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 38,3 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i mars 2021 av Vello Ottas. Skogliga åtgärder har utförts under 2021/2022 i form av gallring, timmerställning och avverkning till fröträdsställning. Skogsbruksplanen har uppdaterats med uttag och ett års tillväxt av Moelven skog, Ingemar Sköld.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 4 520 m3sk. Detta ger ett medeltal om 118 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 6,5 m3sk per ha och år vilket får anses vara gott för området. Trädslagsfördelningen är tall 67 %, gran 25 % samt löv 8 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 182 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 188 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 722 m3sk. Av denna volym består 236 m3sk av föryngringsavverkning samt 486 m3sk av gallringsuttag. Skogsmarken har en fin åldersfördelning med en viss dominans av äldre gallringsskog i 65-årsåldern (26 % av arealen).

Försäljningsobjektet är välskött utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder.
Tillgången till väg är god och all skogsmark går att nå från den egna egendomen. Vissa drivningshinder föreligger i form av brantare partier samt fuktiga till blöta partier längs bäcken. Drivning bedöms dock vara möjlig under hela året

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Se vidare på Skogsstyrelsens hemsida, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är upplåten. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information om jakträttsupplåtelsen.

Markerna ingår i Hökhöjden ÄFO samt Björnjägarens ÄSO. Jaktbart vilt i form av älg, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Försäljningsobjektet har fastighetsgräns genom Stora Abborrtjärnen. Tjärnen ingår i fiskevårdsområde som förvaltas av Ljusnarsbergs fiskevårdsområdesförening.

Postleden

Försäljningsobjektet berörs, söder om Skäretvägen, av den gamla postleden. Leden går längs den gamla postvägen från Sävenfors genom skog, berg och dalar, fram till Kopparberg. Densamma är markerad med orangea skyltar och orangemarkering på träd och stenar. Fastighetsägaren har upplåtit mark för leden genom skriftligt avtal utan ersättning.

Driftskostnader

Säljaren har endast haft kostnader för försäkring kopplat till försäljningsobjektet. Kostnaden är sammanslagen med gårdsförsäkringen och har inte gått att bryta ut.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusnarsberg Södra Björkberg 4:1, del av

Ägare

Annika Granberg Knauss 1/1

Areal

Areal för försäljningsobjektet är enligt mätningar på fastighetskartan (Metria) 40,2 ha. Bifogad fastighetskarta kommer att utgöra underlaget för ansökan om avstyckning eller fastighetsreglering. Areal enligt upprättad skogsbruksplan. Produktiv skogsmark: 38,3 ha. Impediment: 0,8 ha. Övrig landareal: 0,6 ha. Summa landareal: 39,7 ha. Tillkommande vattenareal: 0,2 ha.

Taxeringsvärde

Ljusnarsberg Södra Björkberg 4:1 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet (typkod 120), hel registerfastighet. Taxeringsår 2020. Försäljningsobjektet utgörs av en del av en fastighet. Totalt taxeringsvärde för fastigheten är 3 215 000 kr varav 2 310 000 kr utgörs av skog (40 ha).

Inteckningar

Fastigheten berörs av inteckningar (pantbrev). Ingen av dessa medföljer dock i köpet. Lån medföljer inte heller och övertas inte av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Fallets skogar och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning