Finnby-Denan

Med avskild boendemiljö, skogsbruk och jakt. Endast 45 minuters bilfärd från Stockholm.
Areal: 134 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 300 000 SEK
Anbudsdag: 19/5 2022
Genom Areal i Stockholm ges nu möjligheten att förvärva Finnby-Denan, en rejäl skogsgård i hjärtat av Roslagen endast 45 minuters bilfärd från Stockholm. Den totala landarealen om 134,6 ha fördelas över 93,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 13 140 m3sk samt 31,8 ha jordbruksmark. Gårdscentrum är beläget vid vägs ände med utsikt över det öppna landskapet i öst. De båda bostadsbyggnaderna är idag i ett sämre skick men det ogenerade läget erbjuder goda möjligheter att här skapa en fantastisk och avskild boendemiljö. För den jaktintresserade erbjuder Finnby-Denan trevliga och variationsrika jaktmiljöer.

Möjlighet finns att lämna bud på hela fastigheten alternativt delar av fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (22)

Foto: Marcus Hallenberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden är sannolikt från den senare delen av 1800-talet och flyttades till dagens gård under mitten av 1900-talet. Bostaden är uppförd med en timmerstomme i 1 1/2 plan och vilar på en torpargrund med naturstenssockel, under farstukvisten är det gjuten platta. Taket är beklätt med plåt och fasaden med rödmålad stående träpanel. Uppvärmning sker genom en vedspis och direktverkande elradiatorer. Vedspisen i köket är godkänd för eldning, övriga eldstäder är ej godkända att elda i. Vatten tas från en grävd brunn. Avlopp genom en trekammarbrunn med infiltrationsanläggning anlagd på 1960-talet.

Boytan uppgår till 135 kvm enligt försäkringsbrev. På nedervåningen finns farstu, hall med trapp upp till övervåningen, kök med fungerande vedspis samt två rum. På övervåningen hall/f.d. kök med vedspis samt två rum varav det ena med en täljstenskamin.

Byggnaden är beboelig men i stort behov av renovering och modernisering.

Mindre bostadshus

Bostadshus uppfört i 1 1/2 plan med en stomme av timmer på en torpargrund. Tak beklätt med plåt och fasad med stående och liggande träpanel. Uppvärmning med direktverkande el. Vatten och avlopp är gemensamt med mangårdsbyggnaden.

Byggnaden har enligt försäkringsbrev en boyta om 58 kvm. På det nedre planet finns tvättstuga/pumprum, bykstuga, toalett, förvaringsutrymmen och två bostadsrum varav det ena är utrustat med en vedspis. Vedspisen är ej godkänd för eldning.

Byggnaden är i ett sämre skick och i behov av omfattande renovering och modernisering.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Driftskostnader

Försäkring: 8 592 kr/år
El och uppvärmning: 47 240 kr/år
Sophämtning: 2 392 kr/år
Slamtömning: 1 133 kr/år
Vägavgift: 3 660 kr/år

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är belägen på den östra delen av gårdscentrum. Byggnaden är uppförd i suterräng varav ladugårdsdelen med stomme i betong på betongplatta och den överliggande skullen med stolptimmer och försedd med trägolv. Sadeltak beklätt med eternit. Vid den södra kortsidan finns ett mjölkrum. Ladugården har en uppskattad byggnadsyta om 133 kvm.

Loge och magasin

I vinkel mot ladugården finns en magasinsbyggnad med logdel, uppförd med stomme i stolptimmer under sadeltak beklätt med eternit. Byggnaden är i ett sämre skick och i behov av upprustning. Byggnadsytan bedöms uppgå till 202 kvm.

Hönshus

Mindre byggnad som tidigare fungerat som hönshus.

Vedbod

Byggnad som fungerat som vedbod.

Verkstad med komplementbyggnad

Verkstad med högbyggd port uppförd på gjutet golv. Tak beklätt med tegel. Byggnadsyta om 50 kvm. I nära anslutning till verkstaden finns en mindre förrådsbyggnad.

Garage

Mindre ekonomibyggnad som använts som garage.

Jordkällare/förråd

Ursprungligen fattigstuga som på senare tid använts som förråd. Byggnaden är i ett väldigt dåligt skick.

Ladugård med loge

Längs vägen på det västra utskiftet, Finnby 2:29(1), finns en äldre ladugård i rivningsskick.

Övriga byggnader

På den nordöstra delen av fastigheten, där åkermarken slutar, finns en äldre ekonomibyggnad. Byggnaden är i ett sämre skick.

Skog och mark

Jordbruksmark

Den inägomark, det vill säga åker- och betesmark, som hör till gården uppgår enligt skogsbruksplanen till 31,8 ha och ligger till största del samlad söder och öster om gårdscentrum.

Åkermarkens skiften är över lag välarronderade men har ej brukats aktivt under senare år. Åkermarken utgörs främst av mellanleror med partier av svartjord och lättare sandjordar. Det följer ej med några stödrätter i anslutning till fastighetsförsäljningen.

En del av betesmarken på utskiftena är idag stängslad och används som betesmark av en granne i närområdet. All övrig jordbruksmark är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen.

Skogsmark

En ny skogsbruksplan har upprättats av Andreas Wistrand, Anemone Skog, i november 2021.

Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till 13 140 m³sk fördelat på 93,6 ha produktiv skogsmark, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 140 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är 44 % tall, 23 % gran, 20 % björk och resterande del löv. Medelboniteten beräknas till 6,8 m³sk/ha.

Åldersfördelningen är relativt jämn med skog i de flesta åldersklasser men med en tyngdpunkt, 33 %, i åldersklasserna 10 – 29 år.

Målklassen PG-skog uppgår enligt skogsbruksplanen till 93,9 %, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 6,1 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Finnby-Denan erbjuder trevliga jaktmarker i omväxlande och variationsrika miljöer. Inom fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och dovhjort i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt.

Jakten har tidigare varit upplåten under en längre period men detta avtal är uppsagt. Inom fastigheten belägna åtlar, jakttorn och andra anordningar för jakt, förutom jakttornet i avdelning 9, tillhör tidigare jakträttsinnehavare och ingår inte i försäljningen.

Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Fiske

Finnby-Denan har del i fiskeområde i den södra delen av Kundbysjön. Sjön ingår i Norrtäljeåns huvudavrinningsområde och ligger belägen sydost om Rimbo.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Finnby 2:29

Ägare

Henry Lindqvist Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 134,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 93,6 ha
Impediment 3,0 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 31,8 ha
Övrigmark 5,4 ha
Vatten 1,5 ha
Summa: 136,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 163 000 kr
Åkermark 1 091 000 kr
Skogsmark 3 834 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Tomtmark 622 000 kr
Bostadsbyggnader 531 000 kr
Ekonomibyggnader 242 000 kr
Summa: 6 496 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av fem stycken penninginteckningar om totalt 213 700 kr. Penninginteckningarna fördelas över två datapantbrev om totalt 150 000 kr och tre stycken skriftliga pantbrev om totalt 63 700 kr. De skriftliga pantbreven är förkomna. En ansökan om dödning av de skriftliga pantbreven har lämnats in. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Finnby-Denan och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning