Finntorpskogen

Välskött skog med god jakt. 55 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd på ca 8 950 m3sk.
Areal: 65 ha
Kommun: Askersund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 600 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2020
Söder om Dohnaforsåns brusande vatten ligger detta välskötta skogsskifte som utgör en del av Askersund Markebäck 1:74. Innehavet består av drygt 55 ha produktiv skogsmark i böljande terräng och med ett virkesförråd på ca 8 950 m3sk. Försäljningsobjektet består även av ca 6 ha betesmark och i kanten på densamma finns ett torp som den händige kan rusta upp till en trevlig jaktstuga. Perfekt att tillgå efter ett svettigt dagsverke i skogen eller för att ta gemensam fikapaus under en jaktdag på ägorna.

Försäljningsobjektet erbjuder, förutom den välskötta skogen, god jakt med jaktbart vilt som älg, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Välkommen att besöka Finntorpskogen!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (19)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Betesmark

Betesmarken omfattar ca 6 ha och kan disponeras av ny ägare i samband med tillträdet. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 55,3 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i April 2020 av Dennis Stenmark för Holmen Skog.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är enligt skogsbruksplanen 8 939 m3sk. Detta ger ett medeltal om 162 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 6,5 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är tall 35 %, gran 50 % och löv 15 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 294 m3sk per år.
Avverkningsförslaget under planperioden är totalt 2 371 m3sk varav 1 204 m3sk består av föryngringsavverkning, 1 150 m3sk av gallring och resterade 17 m3sk är uttag från naturvårdande huggningar.

Försäljningsobjektet är välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, består av återväxtkontroll på 1,7 ha, röjning på 4,8 ha samt naturlig föryngring på 2,2 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs av två nyckelbiotoper. Avdelning 4 berörs av en nyckelbiotop (1,9 ha) i form av barrskog i hällmark. Avdelning 34 berörs av en nyckelbiotop (0,2 ha) i form av en bergbrant. Försäljningsobjektet berörs även av fyra naturvärden eller delar av naturvärden. Avdelning 2 berörs av ett naturvärde (0,5 ha) i form av barrskog. Avdelning 11 berörs delvis av ett naturvärde (1,7 ha) i form av barrskog. Avdelning 22 berörs delvis av ett naturvärde (1,8 ha) i form av lövsumpskog. Avdelning 33 berörs delvis av ett naturvärde (0,7 ha) i form av barrskog. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakträtten på försäljningsobjektet är ej upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Markerna ingår i Laxsjöarnas ÄSO och KSO. Jaktbart vilt är älg, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Torpet

På de centrala delarna av försäljningsobjektet, på en kulle, med utsikt över de gamla inägorna ligger det lilla torpet ”Åsastugan” där soldat Ås en gång i tiden huserade. Byggnaden är uppförd på 1800-talet med timmer- och träregelstomme på torpargrund under tak belagt med tegelpannor. Byggnaden inhyser ett rum med både vedspis och öppen spis. Ingen av dessa är i dagsläget i bruk. Intill torpets östervägg har en vedbod byggt till. Byggnadsarea på mark om ca 29 kvm plus vedbod med en byggnadsarea på mark om ca 14 kvm. El saknas. Torpet är i behov av renovering för att inte förfalla.

Rättsförhållande

Fastighet

Askersund Markebäck 1:74, del av

Ägare

Petter Bäckgren 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Berg/hällmark 2,5 ha
Inägomark 6,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 64,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet ingår i större taxeringsenhet varför separat taxeringsvärde saknas.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar/lån.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Jag är intresserad av fastigheten Finntorpskogen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning