Flarken

Lantbruksfastighet med ekologisk mjölkgård. 141 ha i 3 skiften, åker och skogsmark.
Areal: 141 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Lantbruksfastighet med mjölkproduktion i full drift med rationell och välarronderad åkermark belägen i Flarken ca 8 km väster om Ånäset. Fastigheten drivs idag som ekologisk mjölkgård med ett lösdriftsstall från 1996 med mjölkgrop och plats för 56 kor samt ungdjur och kalvar. Till driften hör kompletterande ekonomibyggnader såsom tornsilo, maskinhall, stolplador och gödselbrunn. Bostadsbyggnad i två plan och källare med 6 rum och kök. Med fastigheten följer mark om dryga 141 ha fördelat på tre skiften varav ca 55 ha består av välskött åkermark med stora sammanhängande fält, ca 3 ha betesmark intill stallbyggnaden och ca 61 ha produktiv skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (45)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset byggdes 1950 och består av två plan samt källare. Huset är byggt i betongsten och har ett betongbjälklag och en putsad fasad. Yttertaket är av plåt. Hängrännor och stuprör från 2018. Entréplanet rymmer hall, kök, badrum vardagsrum och ett sovrum. På övre plan finns en hall och fyra sovrum. Övervångingen genomgick en omfattande ombyggnad 2003. Källarplanet består av tvättstuga, förråd och pannrum. Källarnedfart fylld och garageport igenmurad 2002. Värmesystemet är vattenburet där värmekällan utgörs av en Albin vedpanna och en elpanna på 2 x 6 kW med tillhörande ackumulatortank. Skorstenen är besiktigad utan anmärkning i april 2021.Ventilationen i huset är ett självdragssystem.Vattenförsörjningen sker genom kommunens försorg. Avloppet utgörs av ett enskilt trekammarbrunn med infiltration. Husets fönster är av typen kopplade 2-glas. Badrummet renoverades 2013 inklusive avloppsrör i golvet. Bredband finns anslutet. Boytan uppgår till 105 kvm och biytan 70 kvm enlligt fastighetstaxeringen.

Tomt och trädgård

I trädgården finns ett jordgubbsland och bär- och trädgårsbuskar samt perenna växter. Det finns även ett hönshus med tillhörande foderbod och en inhägnad.

Bagarstuga och lada

På tomten står också en bagarstuga samt en lada som idag nyttjas som förrådsbyggnader.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning har upprättats i maj 2021. Protokoll finns tillgängligt på fastighetsannonsen på areal.se. Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Elektricitet: 10 500 SEK/år (7000 kWh)
Uppvärmning1: 11 200 SEK/år
Sophämtning: 2000 SEK/år
Sotning: 1800 SEK/år
Vatten och Avlopp: 2000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift2: 1478 SEK/år
Hemförsäkring: 1423 SEK/år
Bostadsförsäkring3: ca 3500 SEK/år
Summa: 32101 SEK/år

1) Ved i säck 16 m³ x 700 kr
2) Taxeringsvärde 197 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %.
3) Bostadsföräkringen ingår i en lantbruksförsäkring och är en uppskattning.

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt

Ekonomibyggnader

Kostall

Stallet är av typen ljum lösdrift med mjölkgrop. Byggnaden uppfördes 1996 och är byggd med väggar av isolerade betongblock som har luftintag. Taket är isolerat och har delvis öppen nock. Stallet består av 56 båsplatser med måtten 120x225 cm och har två skrapgångar för gödsel. Inredningen mot foderbordet består av bogstöd samt fyra låsgrindar för behandling. Mjölkanläggningen är en DeLaval mjölkgrop av fiskbensmodell för två rader med fem platser och har avtagare och kraftfoderkrubbor.

I stallbyggnaden finns också två kalvningsboxar med låsgrind och vaccumuttag för spannmaskin. samt ungdjursboxar fem stycken till antalet varav två stycken för äldre kvigor som har liggbås och låsgrindar, övriga har liggyta och bogstöd. Totalt antal ungdjursplatser uppgår till 37 stycken. Genom ungdjursboxarna går en skrapad gödselgång. För mjölkkalvarna finns två stycken ensamboxar och en gemensambox med 14 hinkplatser och en isolerad liggyta och skrapyta med lucka till utgödslingen.

Utomhus finns även en ”Igloo Veranda” bestående av kupol och yta av djupströbädd och 14 hinkplatser med låsgrindar under tak.

I foderladan står en stationär grovfoderblandare på 16 m³ som ägs av gårdens driftsbolag. Denna kan förvärvas i samband med fastighetsköpet. I foderladan finns även en elevator och en rälshängd grovfodervagn samt tre kraftfodersilos med en sammanlagd kapacitet om 13 ton. Utöver det så finns ett lagerutrymme för kutterspån och halm.

Övriga utrymmen i stallbyggnaden utgörs av mjölkrum och personalrum med kök och dusch.

Gödselbrunn

Flytgödselbrunn på 1411 m³ som i nuvarande drift klarar ca 12 månaders lagring.

Tornsilo

Av fabrikat Boythorpe om 623 m³ i lagringskapacitet med en höjd på 24 m och Westmek fylltömmare. Byggnaden nyttjas inte i driften idag men all utrusting finns kvar och fungerar. Ett avlastarbord ägs av gårdens driftsbolag och kan förvärvas separat.

Maskinhall och stolplador

På fastigheten finns en uppvärmd maskinhall på ca 60 m² med gjutet golv, stomme i trä och med plåttak upptill. I anslutning till maskinhallen står en stolplada med 6 fack, samt en lägre stolplada med 4 fack.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åkermark är fördelad på två skiften och ligger intill och nära gårdscentrum. I direkt anslutning till kostallet finns dessutom ca 3 ha betesmark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår åkermarksarealen till 55 ha. Fälten är relativt stora, täckdikade och välskötta. Jordarten varierar från sandjord och mjäla till mullrika jordar.

Nuvarande ägare arrenderar dessutom åkermark omfattande ca 45 ha varav merparten ligger i anslutning till gården och inom 5 km. Arrendenivåerna är normala för området och de flesta arrenden är ettåriga avtal som förlängs med ett år i taget.

Den odlade marken är generellt lättbrukad och välskött med fältstorlek mellan 1-15 ha.

Stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen. Bedömt sammanlagt EU-stöd för 2021 uppgår till 783 687 SEK. Total stödberättigad areal 99,16 ha.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala landareal till ca 145 ha varav ca 61 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 6456 m³sk. Skogens ålder varierar från 10-årig ungskog upptill slutavverkningmogen skog. Däremellan finns skog representerad i de flesta åldersklasser. Trädslaget på fastigheten skiftar där skogarna i huvudsak utgörs av barrskog med lövinslag. Trädslagsfördelningen är tall 36 %, gran 40 % och löv 24 %. Skogsmarken är till stor del flack och låglänt och går från fuktiga och dikade finjordsrika marker till friska moränjordar. Boniteten uppgår till 3,7 m³sk per ha vilket ger en årlig tillväxt om 348 m³sk. Fastighetens båda skiften är relativt lättillgängliga via befintligt vägsystem vilket underlättar både skötsel och avverkning samt tillsyn och friluftsliv.

Jakt

Fastigheten ingår i Flarkens viltvårdsområde om ca 5200 ha jaktmark med möjlighet till jakt efter både älg och småvilt. Inom viltvårdsområdet bedrivs älgjakt gemensamt i lag om ca 35 man. För varje jakträtt krävs 65 ha, således följer två jakträtter med fastigheten. Viltvårdsområdet betalar innevarande år ut en ersättning om 5 kr/ha till markägarna. Jakträtten är fri för ny ägare på tillträdesdagen och kan utarrenderas till annan part.

Vägar

Tillgängligheten till fastigheten är förhållandevis god. Hemskiftets skogsmark (skifte 1) nås via allmänna vägar. För åtkomst till skifte 2 finns ett avtalsservitut som säkrar nyttjandet av tillfartsväg. Skifte 3 har ingen väg in på skiftet eller del i väg som ligger i anslutning, däremot kan den skogsbilväg som ligger öster om skiftet nyttjas vintertid på frusen vägbana för virkestransporter till en avgift om 4 kr/m³fub och nyttjad kilometer av vägen. Det finns även en skogsbilväg som ligger väster om skifte 3 som eventuellt kan nyttjas, men här saknas uppgift om vad som gäller.

Nuvarande drift

Verksamheten drivs idag som ekologisk mjölkproduktion certifierad enligt KRAV omfattande en Fjällkobesättning om ca 50 kor samt rekryteringsdjur och övriga ungdjur. Idag finns sammanlagt ca 95 djur. Mjölkleveranser sker till Norrmejerier. Utöver egen maskinkörning anlitar idag säljaren för gödselspridning, plöjning. sådd och rundbalensilering. För grovfoder är gården idag självförsörjande och nettoproducent.

Maskiner, djur och lager

Maskinpark, djurbesättning samt foderlager eller del därav kan förvärvas av köparen. Inget krav om förvärv av inkråm föreligger med undantag för stationär fullfoderblandare. För specifikation över driftstillgångar samt prisidé – vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Området och omgivningarna

Fastigheten är belägen i en jordbruksbygd med många aktiva lantbrukare vilket öppnar för samarbeten och möjligheter till köp av maskintjänster. Centralt i Flarken dryga 2 km bort finns ett tankställe tillhandahållen av Skellefteå Bränslen. Även en järnaffär finns i byn. I Ånäsets samhälle ca 8 km bort finns veterinärstation, verkstad, skola och matvarubutik m.m.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Flarken 3:19

Ägare

Anders Jonört 1/2
Mia Jonört 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 140,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,1 ha
Impediment 16,4 ha
Åkermark 64,0 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 145,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 977 000 kr
Betesmark 16 000 kr
Skogsmark 2 371 000 kr
Skogsimpediment 28 000 kr
Tomtmark 32 000 kr
Ekonomibyggnader 546 000 kr
Bostadsbyggnader 165 000 kr
Summa: 4 135 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är detta ett krav. Kostnaden för ansökan om förvärvstillstånd för fysisk person i de fall det krävs uppgår till 4600 kr. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-08-16
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Flarken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning