Flugan

Större skogsfastighet i Långbo
Areal: 172 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/11 2023
Skogsfastighet om 161 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 27500 m³sk i Söderhamns kommun.

Obebyggd skogsfastighet som består av ett större sammanhängande skifte om totalt 171,1 hektar mark beläget öster om Långbo vid sjöarna Yttersjön och Flugan, ca 35 km sydväst om Söderhamn. Fastigheten är välskött med en god arrondering och tillgång till ett mycket väl utbyggt vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 161,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 27 500 m³sk vilket ger ett medelförråd om 171 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,7 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet utgörs främst av växtkraftiga gallringsskogar i åldrarna 40-69 år men även ca 3 000 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Flugan

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 44 bilder
Visa alla 44 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Välskött fastighet i ett större sammanhängande skifte med ett mycket väl utbyggt vägnät och goda förutsättningar för ett rationellt skogsbruk. Skogsbeståndet utgörs främst av växtkraftiga gallringsskogar i åldrarna 40-70 år.

Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under september månad 2020. Planen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2022 års tillväxt av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter justerats med utförda åtgärder och räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 161,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 27 513 m³sk vilket ger ett medelförråd om 171 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,7 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 1 090 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 56 %, gran 25 %, löv 16 % och 3 % contorta. Ca 3 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på försäljningsobjektet.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelningarna 59:1, 71, 72 och 84, om totalt 2,4 hektar.

Jakt

Försäljningsobjektet är belägen inom Långbo jaktlags marker om ca 1 500 hektar jaktmark. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det noteringar om en kolbotten, en kojruin och en äldre tomt med en husgrund, stenmur och jordkällare på försäljningsobjektet.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på försäljningsobjektet. Däremot finns det ett område med höga naturvärden som berör avdelning 91 i skogsbruksplanen med definition "Barrsumpskog" registrerat på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Stuga

Vid sjön Flugan mellan Norra Fluganvägen och sjön i avdelning 67 i skogsbruksplanen finns en enklare stuga på ofrigrund som ej ingår i försäljningen.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Söderhamn Långbo Ga:1, väg (SJ vägen) som förvaltas av Nyängsvägens samfällighetsförening och Söderhamn Älgnäs Ga:1, väg (Västbyvägen) som förvaltas av Skogs Södra samfällighetsförening.

Försäljningsobjektet har även egna vägar samt del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Dessa vägsträckningar förvaltas enskilt och gemensamt av berörda markägare.

Led

En del av Sagbergsleden passerar genom fastigheten.

Gränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheten Söderhamn Långbo 1:16 där fastigheten är under ombildning. Fastighetsbildningen förväntas bli klar under senhösten år 2023. Skogsuppgifter, kartor och övrigt information i prospektet avser fastigheten som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning om inte annat framgår i beskrivningen.

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektet omfattas av fyra penninginteckningar om totalt 4 762 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad på tillträdesdagen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Långbo 1:16, område av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 161,2 ha
Myr/kärr/mosse 6,3 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 171,7 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 4 762 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-24
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier