Föränge

Skog och åkermark i Järvsö
Areal: 208 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 20/1 2023
Tillväxtskog och åkermark i hjärtat av Hälsingland. Sex skiften som säljs var för sig. Jakt i vvo.

Här finns något för många. Mindre och större skiften, några rena skogsskiften, några med både skog och åker. Åkermark som är väl hävdad och skog främst i yngre och medelåldern. Ett av skogsskiftena gränsar vackert mot Kalvsjön. Områdena omgärdas av väl utbyggda vägnät. Försäljningarna är delförsäljningar av en större fastighet.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Föränge

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lada

En lada i trä under tegeltak finns uppförd på skifte nr 1 (Sanna). För skiftesindelning se bilagda kartor samt Skogsbruksplaner.

Byggnad på ofri grund

På skifte 5 (Uvås) finns en byggnad bestående av ett härbre. Byggnaden står på ofri grund och ägs alltså inte av fastighetsägaren. Byggnaden kommer således inte att ingå i försäljningen.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i maj 2019 av Mellanskog. Planen har därefter justerats för tillväxt och åtgärder som utförts efter planens upprättande. Denna revidering har gjorts av Johan Pålsson, Areal genom uppgifter lämnade av Lars Magnusson på Mellanskog. Nedan finns en skiftesvis beskrivning över skogstillståndet, skiftesindelning enligt skogsbruksplan:

Skifte 1 - Sanna
Produktiv skogsmark, 2,3 ha. Virkesförråd, 217 m³sk. Medelförråd, 94 m³sk/ha. Medelbonitet, 6,1 m³sk/ha/år. Löpande tillväxt, 11 m³sk/år. Åkermark, ca 7,0 ha.

Skifte 3 - Föränge
Produktiv skogsmark, 1,7 ha. Virkesförråd, 322 m³sk. Medelförråd, 189 m³sk/ha. Medelbonitet, 5,4 m³sk/ha/år. Löpande tillväxt, 15 m³sk/år. Åkermark, ca 1,1 ha.

Skifte 4 - Förängeåsen
Produktiv skogsmark, 50,1 ha. Virkesförråd, 7 167 m³sk. Medelförråd, 143 m³sk/ha. Medelbonitet, 6,1 m³sk/ha/år. Löpande tillväxt, 303 m³sk/år.

Skifte 5 - Uvås
Produktiv skogsmark, 14,6 ha. Virkesförråd, 2 000 m³sk. Medelförråd, 137 m³sk/ha. Medelbonitet, 5,4 m³sk/ha/år. Löpande tillväxt, 68 m³sk/år. Åkermark, ca 11,6 ha.

Skifte 6 - Österrike
Produktiv skogsmark, 77,9 ha. Virkesförråd, 6 400 m³sk. Medelförråd, 82 m³sk/ha. Medelbonitet, 4,9 m³sk/ha/år. Löpande tillväxt, 382 m³sk/år.

Skifte 7 – Dalsjön
Produktiv skogsmark, 29,4 ha. Virkesförråd, 3 223 m³sk. Medelförråd, 110 m³sk/ha. Medelbonitet, 4,7 m³sk/ha/år. Löpande tillväxt, 120 m³sk/år.

​För vidare information se bifogade planer för de separata skiftena.

Återbeskogning

På fastigheten finns kalmark efter avverkning. Det gäller avdelningarna 13, 14, 24, 27 och 29 på skifte 4 (Förängeåsen) samt avdelning 64 på skifte 6 (Österrike). På skifte 4 rör det sig om totalt 8,1 ha och på skifte 6 rör det sig om 1,5 ha, enligt bifogade skogsbruksplaner. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs och bekosta desamma.

Åkermark

All åkermark är utarrenderad till och med 31 december 2024. Marken är alltså fri för köparen att bruka från och med 1 januari 2025. Inägomarken är på skifte 1 (Sanna) ca 7,0 ha, på skifte 3 (Föränge) ca 1,1 ha och på skifte 5 (Uvås) ca 11,6 ha. Åkermarken är väl hävdad.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Östra Viltvårdsområde som omfattar ca 19 500 ha. Kontaktman är Gunnar Olsson, tel. nr. 070-687 43 68. Älgjakten bedrivs i fyra jaktlag. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö FVO. Se mer information på www.jarvsofvo.se.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Fastighetsbildning

Då skiftena är delar av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Fyra av skiftena, skifte 1 (Sanna), 3 (Föränge), 5 (Uvås) och 7 (Dalsjön) kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till en av köparens tidigare ägda fastighet. Resterande två skiften kan både fastighetsregleras till annan fastighet samt avstyckas som egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

delar av Ljusdal Föränge 12:2

Ägare

Ingrid Borin 1/2
Robert Höök 1/2

Areal

Skifte 1 - Sanna
Produktiv skogsmark, 2,3 ha
Myr/kärr/mosse, 0,1 ha
Väg och kraftledning, 0,3 ha
Inägomark, 7,0 ha
Summa landareal, 9,7 ha

Skifte 3 - Föränge
Produktiv skogsmark, 1,7 h
Väg och kraftledning, 0,1 ha
Inägomark, 1,1 ha
Summa landareal, 2,9 ha

Skifte 4 - Förängeåsen
Produktiv skogsmark, 50,1 ha
Väg och kraftledning, 0,8 ha
Övrig landareal, 1,2 ha
Summa landareal, 52,1 ha

Skifte 5 - Uvås
Produktiv skogsmark, 14,6 ha
Väg och kraftledning, 1,1 ha
Inägomark, 11,6 ha
Summa landareal, 27,3 ha

Skifte 6 - Österrike
Produktiv skogsmark, 77,9 ha
Myr/kärr/mosse, 0,5 ha
Väg och kraftledning, 2,4 ha
Övrig landareal, 0,6 ha
Summa landareal, 81,4 ha

Skifte 7 - Dalsjön
Produktiv skogsmark, 29,4 ha
Myr/kärr/mosse, 5,6 ha
Väg och kraftledning, 0,4 ha
Summa landareal, 35,4 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjekten avser delar av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för objekten.

Inteckningar

Inga pantbrev kommer att medfölja försäljningsobjekten. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier