Forsa

Areal: 42 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/7 2020
Byggnadsfri fastighet i välsamlad ägofigur. Grandominerad skogsmark med utförd skogsskötsel, avverkningsmöjligheter och egen skogsbilväg.

Rationell jordbruksmark fördelad på åker och betesmark.

För komplett information se försäljningsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF, se nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (24)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens bestånd präglas av äldre avverkningsmogen  skog och ungskogar med utförd röjning/gallring. Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av SÖDRA. Fältarbetet är utfört i april 2019 och planen har därefter blivit framskriven med ett års tillväxt. Ur den framskrivna planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till 25,2  ha och virkesförrådet anges till 4 002 m³sk (159 m³sk/ha). Volymmässig trädslagsfördelning är 32% tall, 45% gran, 23 % löv. Medelboniteten anges till 7,6 m³sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 190  m³sk/år.

Den löpande tillväxten anges vid tidpunkten för  planens upprättande till ca 132 m³sk/år vilket i dagsläget  innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,3%.

Skogsbruksplanen anger att ca 8,3 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 2 465 m³sk utgör skog i  huggningsklass S2.

Söder om väg 25, i avdelning 13 och 15, finns fin lövskog  av betesmarkskaraktär.

Åker och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen 14,1 ha.

Enligt Jordbruksverkets sammanställning av jordbruksblock för SAM uppgår arealen till ca 13,8 ha  vilket fördelas mellan ca 8,2 ha åkermark och ca 5,6 ha betesmark.

Det följer inga stödrätter med fastigheten.

Jordbruksmarken är upplåten genom skriftligt  arrendekontrakt för perioden 20170314-20220313.

Jakt

Varierad biotop med skog och jordbruksmark som  attraherar både småvilt och fågel. Viltslag som älg, rådjur,  vildsvin och fågel finns i området.

Jakten är fri att disponera för en ny ägare efter 2021-07-01.

Eventuella jakttorn ingår ej i försäljningen.

Vägprojekt

I fastighetsregistret finns en notering om vägplan för  ombyggnad av väg 25, delen sjöatorp-forsa, samt indragning av väg. Akt 0764-P2019/9. Akt TRAFIKV TRV 2018/103921. Trafikverkets projekt är i upphandlingsfas och beräknas  påbörjas hösten år 2021. Ersättningsutredning och  förhandling förväntas att påbörjas hösten år 2021.

Fastigheten kommer att beröras av en nyttjanderätt för etableringsyta mellan väg 25 och väg 722 (Området  mellan storvägen och byvägen till Forsa). Det finns även ett mindre område norr om väg 25 som berörs av  nyttjanderätt. Områdena kommer att återställas och återlämnas till fastighetsägaren efter avslutat projekt. Arealen bedöms till ca 2,3 ha.

Fastigheten kommer att beröras av en vägrätt i anslutning till nuvarande väg 25. Vägen kommer att breddas. Väg  722 får utökad dragning på fastigheten västerut. Arealen bedöms till ca 1,9 ha.

Nya anslutningsväg. Anslutningsvägen kommer att gå längs järnvägen och innebära en ny infart för skogsbilvägen på Alvesta Forsa 2:4. Alvesta Forsdala 2:8 kommer att få servitut på vägen. Arealen bedöms till ca  0,1 ha.

Ersättning för vägprojektet tillfaller ny ägare. 

För vidare information om vägprojekten hänvisas ni till Trafikverkets hemsida eller Trafikverkets markförhandlare. Kontaktuppgifter till markförhandlare och kartor över projektet tillhandahålls av ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Alvesta Forsa 2:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,2 ha
Inägomark 14,1 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 41,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 940 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Åkermark 396 000 kr
Betesmark 39 000 kr
Summa: 2 385 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Forsa och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning