Fråstad jord och skog

Mellan Lilla Edet och Trollhättan
Areal: 38 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 23/5 2023
Bördig jord- och skogsmark i Göta Älvdalen.

Mellan Lilla Edet och Trollhättan ges nu möjligheten att förvärva ett flertal skiften jord och skog om totalt 38,5 ha. Skogsmarken är bördig och har en total areal om 17,8 ha och med ett virkesförråd om strax under 3 700 m3sk. 17 ha samlad åkermark som har bra växtlighet. Försäljningen sker genom Areal i Vänersborg.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Fråstad jord och skog

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Åke Carlsson och Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Magasin

Längs vägen som leder ner till åkermarken på skiftet Lilla Edet Fråstad 4:3 (1) finns en äldre magasinsbyggnad uppförd i träkonstruktion under sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel. El och vatten saknas.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark, dvs åker- och betesmark, till totalt 19,2 ha. Arealen åkermark uppskattas på ortofoto uppgå till drygt 17 ha. Resterande areal bedöms utgöras av övrig inägomark. Åkermarken utgörs främst av lerjordar, men även mindre områden med svartjord. Åkermarken är täckdikad och rationell såtillvida att den är välarronderad och med god tillgänglighet från väg.

Skogsmark

För fastigheten finns det en nyligen upprättad skogsbruksplan gjord av David häger, Häger skogskonsult och förvaltning AB. Fältarbetet utfördes i april 2023 och skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 3 688 m³sk fördelat över 17,8 ha produktiv skogsmark, något som ger ett medeltal om 207 m³sk/ha. Detta med en trädslagsfördelning om 14 % tall, 52 % gran, 1 % lärk och resterande andel löv. Medelboniteten bedöms till 8,8 m³sk/ha. För kommande planperiod finns avverkningsförslag om 1 920 m³sk varav föryngringsavverkningar om 907 m³sk, gallring om 737 m³sk samt naturvårdande skötsel om 276 m³sk.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Inom fastigheten och dess närområde finns utöver vanligt småvilt förekomst av dov- och kronhjort, älg, rådjur och vildsvin i varierande omfattning. Jakten är tillgänglig för en köpare från och med 1/7 2023. Jakttorn och andra anrättningar avsedda för jakt inom fastigheten tillhör nuvarande fastighetsägare och kommer lämnas kvar på fastigheten.

Med fastigheten följer fiske i Göta Älv mellan Lilla Edet och Trollhättan genom andel i Göta Älvs fiskevårdsområdesförening.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Fråstad 4:3

Ägare

Mårten Ivarsson 1/2
Mikael Ivarsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,8 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 19,2 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 38,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 956 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Skogsmark 1 113 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Summa: 2 094 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning uttagen i fastigheten om totalt 730 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier