Fridlunds

Virkesrikt i Överberg
Areal: 12 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Bebyggd skogsfastighet med avverkningsmöjlighet

Strax sydväst om byn Överberg erbjuds nu en skogsfastighet med sjöläge och god tillgänglighet via skogsbilvägar som följer större delen av fastighetens sydöstra gräns samt korsar fastighetens mitt. Fastigheten har en fint sjöläge mot Svegssjön där även en egen ö ingår i försäljningen, samt en äldre gård med ekonomibyggnader i undermåligt skick. Det totala virkesförrådet på fastigheten uppgår till 1 700 m³sk fördelat på 7,9 ha produktiv skogsmark som består i majoritet av gallrings- och avverkningsmogen skog. Till försäljningen ingår också en mindre fastighet om knappt 0,2 ha som består av en enkel stuga med tomtmark och omringas av Överberg 15:9 på tre sidor. Båda fastigheterna bildar tillsammans ett välarronderat område med tilltalande trädslagsfördelning.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Fridlunds

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset, Överberg 15:9

Uppförd någon gång tidigt 1900-tal och senaste renoveringen gjordes sannolikt på 1950-talet. Grund av stenar på mark/murad. Stomme av timmer, fasadbeklädnad av stående brädpanel. Elen är urkopplad från ledningsnätet. Vatten tas från grävd brunn på gården. Avlopp saknas. Takbeklädnad av lertegel. Underhållet är kraftigt eftersatt och huset lider bland annat stora vattenskador från takläckage.

Stuga (ingår ej i köpet), Överberg 15:9

Enklare stuga i det nordöstra hörnet av fastighet Överberg 15:9, uppförd i timmer under plåttak. Byggnadsytan uppskattas till ca 40 m² El, vatten och avlopp saknas. Rökgång saknas. Säljarna kommer att montera ner och flytta på den inför tillträdet. Se bifogad karta för överblick.

Stuga, Överberg 15:9

Raserad före detta stuga invid fastighetens jordkällare.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader, Överberg 15:9

Fjös, vagnslider och vedbod. Samtliga ekonomibyggnader är i väldigt dåligt skick.

Småhusbyggnad

Stuga, Överberg 15:35

Enklare stuga uppförd på 1970-talet på murad/gjuten grund. Stomme av reglar och fasadbeklädnad av liggande brädpanel. Takbeklädnad av plåt. Rökgång saknas. Byggnadsytan uppskattas till ca 10 m². El, vatten och avlopp saknas. Servitut finns som omfattar rätt till väg och rätt till vatten från brunnen på Överberg 15:9.

Övrig

Energideklaration

Behövs ej

Driftkostnader

Försäkring 4 100 kr. (Helförsäkring skog och byggnader.)
Totalt: 4 100 kr.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2024 av Jan Andersson Skogstjänster och arealen produktiv skogsmark är uppmätt till 7,9 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 1 700 m³sk vilket ger ett medelförråd om 215 m³sk/ha. Av arealen utgör skog i huggningsklasserna G1 och G2 ca 56 % och ca 44% av S2. Medelboniteten är skattad till 4,5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 44 m³sk/år. Trädslagen fördelar sig på 84% tall, 10% gran och 6% löv.

Se mer i bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Överberg 15:9
Invid gården finns igenväxande före detta åkermark.

Överberg 15:35
Fastighet om ca 0,19 ha och består endast av igenväxande tomtmark. Omringas på 3 sidor av Överberg 15:9.

Impediment

Överberg 15:9
Ca 2,3 ha av marken närmast Svegssjön består mestadels av myrmark.

Övrigt

På fastigheten Överberg 15:9, ca 1 km från fastlandet finns en ö om ca 600 kvm. Källa: SeSverige

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Enskild jakt. Ny ägare har själv att undersöka möjligheten att få ingå i närliggande jaktlag. Jakt på hjortdjur är idag utarrenderat, ny ägare får bestämma om det ska sägas upp eller förnyas.

Fiske

Fisket i området administreras av Sveg-Herrö FVO. Se mer information på svegherrofvo.se

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheterna.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten Härjedalen Överberg 15:9 finns ett kulturminne registrerat, detta kulturminne är beläget i avdelning 7. L1945:8803 Smideslämning - RAÄnummer: Sveg 1246. Källa: fornsok.se

Fastigheten Härjedalen Överberg 15:35 har inga natur- eller kulturvärden registrerade i skrivande stund.

Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Skattetal

Överberg 15:9 :
1/8: Trög

Vägar

Överberg 15:9
Fastigheten har bra tillgänglighet med väg som följer större delen av fastighetens sydöstra gräns och slutar med en vändplan. En tidigare järnvägsbank korsar fastighetens mitt, båda vägarna bidrar till ett effektivt och rationellt brukande. Se bifogad karta för översikt av vägarna.

Överberg 15:35 saknar vägar

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Överberg 15:35, 15:9

Ägare

Stig Karlsson 1/3
Tommy Karlsson 1/3
Torgny Karlsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: Överberg 15:9 Land: 11,06 ha, Vatten: 25,0 ha Överberg 15:35 Land: 0,19 ha Areal enligt skogsbruksplan för Överberg 15:9 Produktiv skogsmark 7,9 ha Impediment skog 2,3 ha Väg och kraftledning 0,2 ha Övrig landareal 1,4 ha Summa landareal 11,8 ha Därtill kommer vatten om 24,3 ha

Taxeringsvärde

Överberg 15:9 Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2023 Tomtmarksvärde 0 kr Bostadsbyggnadsvärde 0 kr Skogsmark 257 000 kr Skogsimpediment 2 000 kr Åkermark 18 000 kr Betesmark 0 kr Ekonomibyggnad 15 000 kr Summa 292 000 kr Överberg 15:35 Typkod 210 (småhusenhet, tomtmark), taxeringsvärde år 2021 Tomtmarksvärde 40 000 kr Summa 40 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier