Gagnef-Västerfors Skog AB

Gedigen skogsegendom i bolag till salu. 46 100 m3sk och jakträtter ingår...
Areal: 383 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 22 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/11 2021
På uppdrag av Rosebo Invest AB utbjuds härmed till försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Gagnef-Västerfors Skog AB (556789-1717). Bolaget innehåller en obebyggd skogsfastighet belägen i Dalarna, i det vackra Dalälvslandskapet kring Gagnef. Fastigheten fördelar sig över nio skiften, i storlek mellan 19 ha till 117 ha, på ömse sidor om Dalälven.

Fastighetens totala landareal uppgår till 383 ha varav 358 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 46 100 m3sk. Fastigheten inrymmer också stora möjligheter till spännande jaktupplevelser då jakträtt erhålls inom sex olika viltvårdsområden, omfattande en sammanlagd areal om cirka 28 500 ha. Gagnef med omnejd är även en sportfiskemetropol värd namnet, där prisvärda fiskekort ger tillgång till två fina fiskevårdsområden.

Försäljningen av Gagnef-Västerfors Skog AB innebär ett sällsynt tillfälle för såväl fysiska som juridiska personer att förvärva en gedigen skogsegendom i bolagsform, dessutom helt befriat från jordförvärvslagens restriktioner.

Parallellt med denna försäljning erbjuder Rosebo Invest AB även möjligheten att förvärva Rosebo Skog AB, som innehåller fyra obebyggda fastigheter i Mora kommun om 366 ha, varav 307 ha produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om 34 900 m3sk. Se www.areal.se för prospekt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (19)

Foto: Olov Israelsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Gagnef Gräv 16:3 utgörs av nio skiften i varierande storlek från 19 ha till 117 ha, belägna både norr och söder om Gagnef samt på ömse sidor om Dalälven. Den skogliga förvaltningen sker för närvarande via Skogssällskapet med långsiktig inriktning på att skapa virkesrik skog av hög kvalitet. Skogsbruket på fastigheten är certifierat enligt de regelverk som gäller för både FSC och PEFC.

Skogsbruksplanen upprättades ursprungligen 2010 av Lennart Höök och har successivt ajourförts av Skogssällskapet avseende tillväxt och utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till cirka 46 100 m3sk fördelade på 358,1 ha produktiv skogsmark. Det finns cirka 145 ha skog i åldersklasserna 20-60 år, motsvarande drygt 40 % av skogsmarksarealen, vilket för framtid innebär en långsiktigt hög löpande tillväxt. Trädslagsfördelningen anges till 54 % tall, 39 % gran och 7 % löv. Medelboniteten bedöms till 5,5 m3sk per ha och tillväxten beräknas för den kommande 10-årsperioden till cirka 1 560 m3sk per år. För den kommande planperioden föreslås avverkningar om cirka 15 400 m3sk. Fastighetens skogsbilvägar håller bra standard med förvaltning och underhåll via de olika vägsamfälligheter som fastigheten har andelar i.

För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen
avsättas för naturvård, antingen som Naturvård-orört (NO) eller som Naturvård-skötsel (NS).
På fastigheten har totalt 26,6 ha klassats som NS och NO, vilket ger en total andel naturvård på 7,4 % och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

Enligt Skogsvårdslagen får en fastighet som består av mer än 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 % av skogsmarken i åldersklassen kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 109,3 ha eller 30 %.

För 2021 har de viktigaste förvaltningsåtgärderna varit:
Plantering av 12,3 ha K1, 28 000 plantor, inom avdelningarna 6_13, 7_6 och 7_12.
Avverkning av gran (barkborrehuggning) inom avdelning 6_12, med sparande av löv samt tallskärm.
Gallring om cirka 17,4 ha inom skifte 10, avdelningarna 21, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 43, 48 och 51.
Slutavverkning av del av avdelning 39 inom skifte 10. Avverkningen stoppades under tiden då en lappuggla häckade på ett jakttorn (!) inom avdelningen samt att drivningsförhållandena inte tillät fortsatt körning innan marken blev frusen. Avverkningen av hela avdelning 39 slutförs så snart drivningsförhållandena medger, sannolikt i början på 2022.

I skogsbruksplanen har virkesförråden i avdelningarna 6_12 och 10_21-51 justerats efter genomförd avverkning och virkesförrådet inom avdelning 39 anges till 0 m3sk, då avtal om leveransrotköp finns tecknat och avverkningsåtgärder enligt ovan pågår.

Köparen av Gagnef-Västerfors Skog AB ansvarar från tillträdesdagen för de lagstadgade latenta skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten Gagnef Gräv 16:3.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornlämningar

Skogsstyrelsen har, enligt skogsbruksplanen, registrerat nyckelbiotoper på skifte 8, inom avdelningarna 2, 12 och 59 om 3,2 ha samt på skifte 9 inom avdelningarna 2 och 4 om 0,5 ha.

Naturvärden finns noterade på skifte 8 inom avdelningarna 10, 12, 14, 17, 21 och 65 samt på skifte 9 inom avdelningarna 1-4.

Två fornlämningar (Fäbod) finns registrerade på skifte 5, och berör avdelningarna 1, 8, 12 och 13.

Jakt

Fastighetens nio skiften ger rätt till jakt inom sex olika viltvårdsområden, omfattande en areal om cirka 28 500 ha.

Surens Nya VVO, kontaktperson Anders Henningsson, Gagnef
Annsjöns VVO, kontaktperson Örjan Lindgren, Mockfjärd
Rista-Grönvalls VVO, kontaktperson Ove Lärke, Djurås
Djurås Östra VVO, kontaktperson Kjell Andersson, Borlänge
Mockfjärds VVO, kontaktperson Sven-Olof Larsén, Mockfjärd
Bästens VVO, kontaktperson Erik Bergman, Djurås

Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i de olika jaktlagen medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela arealen. I nuläget finns fyra jakträttsupplåtelseavtal för jaktåret 2021/2022 tecknade i Gagnef-Västerfors Skog AB, där avgifterna summerar till 8 800 kr inkl. moms.

Fiske

I Gagnef möts Väster- och Österdalälven som där förenar sig till den mäktiga Dalälven. Möjligheterna till ett intressant sportfiske är därmed synnerligen goda. Fiskerättsägare och övriga kan lösa fiskekort för olika tidsperioder och priser vilket ger tillgång till fiske i otaliga vatten inom de båda fiskevårdsområdena Floda-Björbo FVO och Gagnef Mockfjärd FVO. Se https://www.gagneffiske.se/index.php för ytterligare information om fisket.

Övrigt

Fastighetsgränser kan vara otydligt markerade i terrängen. Säljaren ansvarar ej för ytterligare utmärkning av fastighetens rågångar.

Gagnef-Västerfors Skog AB har för närvarande avtal med Skogssällskapet om förvaltning av fastigheten Gräv 16:3. Avtalet löper tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Förvaltningsarvode utgår med en fast och en rörlig del enligt gällande prislista.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Gräv 16:3

Ägare

Rosebo Invest AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 381,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 358,1 ha
Impediment 23,1 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 382,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 8 000 kr
Skogsmark 8 815 000 kr
Skogsimpediment 48 000 kr
Summa: 8 871 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte då försäljningsobjektet utgörs av Gagnef-Västerfors Skog AB.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Gagnef-Västerfors Skog AB och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning