Galvån

Skogsfastighet i ett skifte om ca 54 hektar produktiv skogsmark belägen ca 15 km norr om Bollnäs.
Areal: 55 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Skogsfastighet belägen efter Galvån, öster om Galvsjön i Bollnäs kommun. Fastigheten består av ett markområde om totalt 55,6 hektar mark varav 54,1 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 400 m³sk vilket ger medelförråd om 137 m³sk/ha Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 1 400 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ligger inom Arbrå västra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (29)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under maj månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 54,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 7 433 m³sk vilket ger medelförråd om 137 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 42 %, gran 37 % samt löv 21 %. Ca 1 400 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Arbrå västra viltvårdsområde som omfattar ca 14 300 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Se viltvårdsområdets hemsida för kartor och mer information www.arbravastravvo.se.

Stuga

Efter Galvån i avdelning 4 finns en äldre byggnad i sämre skick.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten i form av lämningar av flottningsanläggningar bestående av bland annat spår av bäckflottning, en strandskoning och dammvall (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden registrerade på fastigheten. En mindre del av fastigheten, ca 1,4 hektar är belägen inom Galvåns naturreservat som omfattar avdelning 8 och 9 i skogsbruksplanen. (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns en stuga och komplementbyggnad på arrendetomt som tillhör annan ägare.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Röste Ga:7, som förvaltas av Åsbacka-Nyfors Samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Städning och lös egendom

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Koldemo 1:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 55,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 4 000 kr
Skogsmark 3 159 000 kr
Summa: 3 163 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-10-07
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning