Gårdemanstorp

Areal: 24 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/4 2020
Visning:
29/3 kl 11:00
Anmäl er till ansvarig mäklare.
7/4 kl 17:00
Anmäl er till ansvarig mäklare.
Gård i Rytterne med möjligheter för småskalig djurhållning med betesmark alldeles intill gården. Fastigheten har också sammanhängande skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (32)

Foto: Kim Lill

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshuset
Bostadshuset som ligger på en höjd på gårdscentrum har en taxerad boyta på 94 kvm. Boarean är ej uppmätt. Huset har en stomme av trä klädd med träpanel och torpargrund. Taket är av plåt. Vattnet tas från egen borrad brunn och avloppet är enskilt. Byggnaden har ett omfattande sanerings- och renoveringsbehov för att kunna bo där och få modern standard.
I byggnaden finns en hall, kök i stort renoveringsbehov, vardagsrum med kakelugn, toalett med dusch och WC, sovrum. Övrebotten består av ett rum med kattvindar.

Mellan vedboden och bostadshuset finns en jordkällare.

Energideklaration
Ingen energideklaration finns upprättad för bostadshuset och kommer ej bekostat av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad

Ladugård
Ladugården som ligger på gårdscentrum är påbyggd i flera etapper. Stommen är av liggandetimmer, murad sten samt trästomme. Det finns både gjutet golv och grusat golv i olika delar av byggnaden. Taket är av plåt. Längst upp mot skogen finns en del med äldre hönshus och en gammal ladugårdsdel med skulle över hela. Bredvid ladugården finns ett garage med två portar och gjutet golv. Nästa utrymme är ett vagnslider med grusat golv och skjutportar av trä. Sista delen är en verkstadsdel med två garageportar och gjutet golv. Denna del är isolerad men taket är slitet.

Halmlada

Bakom ladugården finns en halmlada som mäter ca 8 * 16 m. Byggnaden har väggar och stomme av trä samt gjuten platta. Taket är av plåt Det finns två portar på byggnaden. Längs ena långsidan finns en kallufttork och på golvet längs den sidan finns en ett uppbyggt trägolv för att torka hö och halm på.

Lösdrift

På gårdscentrum finns en lösdrift för köttdjur. Byggnaden mäter cirka 11 * 23 m i byggnadsyta. Byggnaden har gjutenplatta och stomme av trä med öppna väggar på ena sidan samt mot framsidan. I byggnaden finns äldre köttdjursinredning för lösdrift. Vatten och el finns indraget. Det finns även ett pumprum som är isolerat där vattenpumpen står.

Maskinhall

Maskinhallen som står mellan den ena halmladan och lösdriften har en byggnadsyta på ca 11 * 18 m. Byggnaden har gjuten platta och stomme och väggar av trä samt tak av plåt. På framsidan finns tre öppningar för att köra in maskiner.

Halmlada 2

Bredvid maskinhallen finns en halmlada som mäter ca 8 * 10 m i byggnadsyta. Byggnaden har en gjuten platta med stomme och väggar av trä och tak av plåt. Byggnaden används för halmförvaring.

Vedbod

Mellan ladugården och bostadshuset finns en mindre vedbod med trästomme och plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på fastigheten är beläget väster om väg 56 och består av flera mindre skiften. Åkermarken uppgår till 7,9 ha enligt samansökan 2019. Stödrätter finns för hela åkermarksarealen. Åkermarken är beläget väster om väg 56. Det finns även ca 1 ha betesmark intill gårdscentrum. För betesmarken finns ej några stödrätter.

Skogsmark

Skogen på fastigheten är sammanhängande på den södra delen med väg 56 som går igenom mitten av fastigheten. På den nordvästra delen av fastigheten präglas skogen av åkerholmar som bryter av åkermarken. En ny skogsbruksplan är upprättad i mars 2020 av Anemone Skog. Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 12,3 ha. Den totala virkesvolymen bedöms till 2 653 m3sk. Detta ger ett medelvärde på 216 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är tall 55 %, gran 13 % löv 8 %, ek 1% och björk 23 %. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 5,2 m3sk per ha och år. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 140 m3sk varav 1 123 m3sk föryngringsavverkning och 17 m3sk gallring. Andelen gammal skog på fastigheten är hög med 85 % av skogen i huggningsklasserna S1-S3. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Naturvärden

På fastigheten finns ett upplåtet naturvårdsavtal. Detta är i avdelning 1 i skogsbruksplanen.

Jakt

För den som gillar vilda djur är Rytterne ett bra ställe tillbringa sin tid. I området finns gott om dovhjort och vildsvin och även älg. De vanliga småviltsarterna är också vanligt förekommande i området. Jakträtten på fastigheten är upplåten med femårigt avtal från och med 2020-07-01. Fastigheten ingår i Rytterne älg- och kronhjortsskötselområde samt Rytterne viltvårdsområde. Jakttornen tillhör jägarna och ingår ej i försäljningen.

Övrigt

Lantmäteriförrättning pågår på fastigheten. Enligt Lantmäteriet i Västerås Stad är det en gränsbestämning för väg 56 som förrättningen berör. Väg 56 som går igenom fastigheten skall breddas och byggas om till 2+1 väg. Den nya vägen kommer inskränka mer på fastighetens mark än vad den gör idag.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Lagersberg 2:3

Ägare

Georg Espling dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,3 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 9,5 ha
Övrigmark 1,9 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 24,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Bostadsbyggnader 664 000 kr
Ekonomibyggnader 195 000 kr
Summa: 859 000 kr

Inteckningar

Inteckningar/lån På fastigheten finns sex pantbrev uttagna om totalt 204 500 kr. Dessa är skriftliga. Pantbreven är ej belånade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning