Budgivning pågår!

Gebbarskogen

Skog vid Gebbaren
Areal: 29 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2024
Skogsfastighet med fint läge intill Gebbarsvallen och sjön Gebbaren.

Budgivning

Budgivare 3 700 000 SEK 2024-06-24   kl. 16:04
Budgivare 6 690 000 SEK 2024-06-24   kl. 16:01
Budgivare 3 680 000 SEK 2024-06-24   kl. 14:25
Budgivare 4 660 000 SEK 2024-06-24   kl. 11:26
Budgivare 4 650 000 SEK 2024-06-23   kl. 21:51
Budgivare 5 652 000 SEK 2024-06-23   kl. 20:45
Budgivare 3 500 000 SEK 2024-06-19   kl. 15:48
Budgivare 2 600 000 SEK 2024-06-16   kl. 14:56
Budgivare 1 500 000 SEK 2024-06-15   kl. 16:01

Nu förmedlas ett barrskogsdominerat och sammanhängande skogsskifte intill Gebbarsvallen ca 3 mil väster om Färila. Försäljningsobjektet är en samfällighet som ska upplösas och som för den skogsintresserade ges möjlighet att påbörja sitt skogsägande eller komplettera sitt tidigare innehav. En övervägande andel av skogen utgörs av äldre slutavverkningsskog samt växande ungskog med en bonitet om 4 m³sk/ha och år. Virkesförrådet uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till drygt 1 888 m³sk vilket ger ett medeltal om 91 m³sk per hektar. Enskild jakt.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Gebbarskogen

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Jan Andersson Skogstjänster från november 2023. Fastigheten har en total landareal om 28,9 ha varav ca 20,8 ha produktiv skogsmark som domineras av tallskog. Skogsbeståndet består till stor del av både avverkningsbar skog samt växande ungskog. Totalt virkesförråd om 1 888 m3sk varav ca 1 452 m3sk i huggningsklass S2 och S3. Trädslagsfördelningen enligt skogsbruksplanen är 89 % tall, 11% gran och <1 % löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,0 m3sk/ha och år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 71 m³sk/år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Enskild jakt på egen mark. Ny ägare har själv att undersöka möjligheten att få ingå i närliggande jaktklubb.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVO. Se mer information på www.farilafiske.se.

Registrerade naturvärden

I avdelning 4 på skogskartan finns ett område om drygt 3 ha som består av barrskog som klassas som naturvärde. Objektnamn/Ärendebeteckning: N 12-2010. Källa: Skogens pärlor (Skogsstyrelsen), SeSverige

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Vägar

Försäljningsobjektet har bra vägnät som passerar genom skiftets norra del. Andel i Storhaga GA:1 (Gebbarns vägsamfällighet) som avser bland annat väg Gebbarsvallen, som börjar i skiftets nordöstra del, mellan avdelningarna 1 och 6 i skogskartan och går genom avdelningarna 5 och 2.
Utdebitering sker årligen baserat på varje fastighets ägarandel.

Övrigt

Försäljningsobjektet är en Samfällighet som ska upplösas i samband med försäljningen.

Fastighetsbildning

Då området är en samfällighet måste lantmäteriförrättning genomföras. Området kan antingen överföras till annan fastighet som köparen äger genom fastighetsreglering eller ombildas till egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Gebbarskogen S:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,8 ha
Myr/kärr/mosse 7,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 29,1 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör en samfällighet saknas separat åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-23. För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-23. För mer information, se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier