Glugg

Virkesrikt skogsskifte
Areal: 72 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 9/10 2023
Obebyggt skogsskifte sydöst om Delsbo. Jakt i jaktklubb.

Ca 12 km sydöst om Delsbo finns detta skogsskifte på 72 ha, varav dryga 65 ha utgörs av produktiv skogsmark. Den totala beräknade volymen på ca 13 000 m³sk utgörs främst av gallringsskog i åldersspannet 50 till 70 år. Delar av skiftet ligger vackert i sydsluttningen av Gluggberget. Försäljningen är en delförsäljning.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Glugg

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i maj 2023 av Robert Bergström, Skog & Land Service. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 65,6 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 13 051 m³sk vilket ger ett medelförråd om 199 m³sk/ha. Cirka 60 procent av skiftets skogsareal består av skog i åldrarna 50 till 70 år. Medelboniteten är bedömd till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 443 m³sk/år. Trädslagens fördelar sig på 60% tall, 26% gran och 14% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

Fastigheten är belägen inom JE Jonssons jaktklubbs område. Ny ägare har att undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktlaget, alternativt bedriva enskild jakt på fastigheten. Kontaktperson för jaktlaget är Staffan Berg, jaktledare, mobil: 070-647 93 02.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbygdens FVO. Se mer information på www.dellenbygdens-⁠fvo.se.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan antingen fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen eller avstyckas som egen fastighet. Lantmätaren avgör i varje enskilt fall om denna fastighetsreglering är lämpad för sitt ändamål. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Vitterarv 3:1, del av

Ägare

Kristin Berg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Berg/hällmark 6,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 72,3 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Inga pantbrev ingår i försäljningen. Vid avstyckning kommer säljaren att låta döda eventuella pantbrev i den överlåtna fastigheten. Inga lån tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som sedan mer än ett år är folkbokförd i Delsbo, Norrbo eller Bjuråkers socknar av Hudiksvalls kommun. För övriga fysiska personer samt juridiska personer krävs förvärvstillstånd. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier