Gnarp

Större innehav väster om Gnarp
Areal: 318 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/8 2024
Obebyggd, välbestockad fastighet med flera skiften. Möjlig att köpa i delar.

Här erbjuds totalt ca cirka 270 ha produktiv skogsmark fördelat på ett 10 tal skiften väster och nordväst om Gnarp. Möjlighet ges att förvärva fastigheten i delar. Skogen är normalfördelad och till lika delar gran som tall.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gnarp

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i maj 2024 av Jan Andersson, Jan Anderssons skogstjänster. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 270,4 ha. Virkesförrådet är bedömt till 39 656 m³sk vilket ger ett medelförråd om 147 m³sk/ha. Fastigheten har skog i samtliga åldersklasser med en övervikt av medelålders skog. Medelboniteten är skattad till 5,9 m³sk/ha och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 1 795 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 42% tall, 42% gran, 4% contorta och 12% löv. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Gnarps västra viltvårdsområde om ca 8 500 ha. Älgjakten är uppdelad på två jaktlag, småviltjakt får utövas inom hela viltvårdsområdet. För frågor gällande jakt, vänligen kontakta Daniel Gunsth, ordförande, mobil: 070-544 97 97. Jakten är fri för köparen från jaktåret 25/26.

Fiske

Fisket i området administreras av Gnarps fiskeområde. Se mer information på http://www.fiskaignarp.n.nu/

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Skiftet längst i söder berörs av fornlämning i form av husgrund och f.d. stenbrott. Källa: SkogensPärlor.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Vägar i området och rustningslängd mm

Vägarna i området

OBS!
Flera av vägarna i främst det som benämns Område B och C har låg standard och bristande underhåll varför de endast skall användas där så är möjligt och med försiktighet.

Norra Gnarp har under våren slutfört en Anläggningsförrättning där flera vägar har slagits samman till en större samfällighetsförening. De delar som berörs av förrättningen är Område B och C enligt beskrivningen.

I samband med förrättningen har beslutats om rustning av delsträckor och även nybyggnation för vissa delar.
Kostnaden för själva förrättningen som avslutades under våren bekostas av säljaren.

Ny ägare kommer dock att inträda i säljarens ställe vid framtida rustningar och nybyggnationer samt i senare skede framtida drift.
Nedan följer sammanställning över vilka delområden som berör Område B respektive C i rustnings respektive nybyggnadslängderna.

Område B enligt beskrivningen
Rustningslängd
Lcac, 4,954 %, 2,08 km
Lcacba, 9,490 %, 1,61 km
E, 9,762 %, 2,4 km
L, 2,180 % 2,39 km

Nybyggnation väg
Lc, 2,666 % 1,27 km
Lcacb, 9,635 % 0,35 km


Område C enligt beskrivningen

Ka, 3,900 %, 0,89 km
Kaae, 5,034 % 1,29 km

Nybyggnation väg
K, 3,759 % 1,05 km

Hopslagen längd (för framtida drift)
Ås GA:3 1,388 % Fördelas på område B och C i eventuell framtida förrättning

För ytterligare upplysningar hänvisas till mäklaren eller Lantmäteriet

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Byn 12:1

Ägare

Holmen Skog Mitt AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 339,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 270,4 ha
Myr/kärr/mosse 46,4 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 317,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med flera enheter och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Tre inteckningar om totalt 8 400 000 kr är uttagna i fastigheten. I det fall en köpare förvärvar hela fastigheten följer dessa med fastigheten. Vid en eventuell försäljning i delar kommer pantbreven att fördelas i den mån delar förvärvas som lagfartsköp.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd.
Intresseanmälan lämnas senast 2024-08-22. För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan lämnas senast 2024-08-22. För mer information, se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier