Gräsmark

Skogsskiften i Gräsmark
Areal: 97 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/6 2023
90 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 13 200 m³sk. Viltvårdsområde.

Strax norr om Gräsmark ligger Brandsbol. Där ges nu möjligheten att förvärva ett gott stycke skog. Försäljning avser skogsskiften om sammanlagt 97,3 hektar varav 89,3 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet uppgår till cirka 13 200 m³sk och är relativt jämnt fördelat över åldersklasserna. Området ligger inom Norra Gräsmarks viltvårdsområde.

Försäljningen är en delavyttring som förutsätter fastighetsbildning där möjlighet ges att lägga bud på ett eller flera av skiftena.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Gräsmark

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Försäljningsobjektet består av sex skiften med en total areal om 92,2 hektar varav 89,3 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet uppgår till 13 225 m³sk vilket ger ett medeltal om 148 m³sk per hektar. Skogstillståndet har en relativt jämn ålderklassfördelning från ungskog till äldre skog. Trädslagsblandningen utgörs av tall 65 procent, gran 29 procent och löv 6 procent. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår den bedömda virkesvolymen till 5 588 m³sk varav 5 065 m³sk återfinns i huggningsklassen S1. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2022 av Rolf Ljungberg. Justering har gjorts för att avverkning skett i avdelningarna 146 och 147 under 2023.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns det en registrerad nyckelbiotop med en total omfattning om 0,7 hektar varav cirka 0,3 hektar berör fastigheten. Nyckelbiotopen spänner över avdelningarna 54, 61 och 72 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen i Norra Gräsmarks viltvårdsområde som omfattar en areal om 7 088 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs både småviltsjakt och älgjakt. För en jakträtt i viltvårdsområdet krävs 75 hektar för en arrendator.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Stora Gransjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Brandsbol 2:7

Ägare

Mats Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,3 ha
Skogsimpediment 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 92,2 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser område av fastighet och därför finns inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar uttagna i fastigheten med ett sammanlagt belopp om 3 385 000 kr. Inteckningarna förblir i stamfastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Sunne kommun under den senaste tolvmånaders-perioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gräsmark & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gräsmark kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier