Gräsryd

Skogsfastighet mellan Ulricehamn och Jönköping som kan förvärvas av juridisk person.
Areal: 93 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 750 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2020
Gräsryd är en skogsdominerad fastighet som finns belägen utmed riksväg 40, mellan Ulricehamn och Jönköping. Av fastighetens totala areal om ca 93,5 ha, utgörs drygt 77 ha av produktiv skogsmark i en samlad ägofigur. Med fastigheten följer även ett enklare men karaktärsfullt byggnadsbestånd som omges av en vacker tomt med smålandsstaket samt omkringliggande inägomark. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (32)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Äldre bostadsbyggnad

På fastigheten finns en äldre stuga, troligen uppförd under senare delen av 1800-talet. Byggnaden omfattar två plan med stomme av timmer och väggar av stående träfasad samt tak av betongpannor. Byggnaden står på stenfot ovan torpargrund. Senast bostaden nyttjades för permanentboende var början av 1950-talet. Invändigt finns tre rum och kök i markplan samt fyra rum på övre plan. Uppvärmning sker med direktverkande el. Det finns även tre eldstäder samt en bakugn i bostaden. Dessa är sotade och besiktigade för något år sedan.

Karaktären av byggnaden är bevarad och den har hela tiden tagits om hand samt då och då nyttjats för tillfälliga samlingar. El finns indragen, men vatten och avlopp saknas på fastigheten. Byggnaden är idag taxerad som en ecklesiastikbyggnad, vilket innebär att den används för religiös verksamhet och är därmed undantagen skatteplikt. Ny ägare till fastigheten kommer dock troligtvis få byggnaden omtaxerad till småhusbyggnad vid förändrad användning. Bostaden kommer ej energideklareras av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Till fastigheten finns även tre äldre men välbevarade ekonomibyggnader:
- Lada med plåtbeklädnad på taket och den södra gaveln. I övrigt är byggnaden uppförd i trä och används för förvaring. Delvis grusgolv och delvis brädgolv.
- Magasinsbyggnad med träfasad och enkupigt lertegel på taket. Invändigt finns två rum på brädgolv samt ett magasinsloft.
- Utedass i trä med plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattar ca 77,1 ha produktiv skogsmark som är väl arronderad i ett skifte. Riksväg 40 går genom fastigheten i öst/västlig riktning och delar skiftet med knappt 30 ha norr om vägen och dryg 65 ha söder om vägen. Skogsmarken är relativt jämnt fördelad över huggningsklasserna. Marken är lätt kuperad med inslag av tre mossområden. I den södra delen finns en f.d. banvall som nyttjas till skogsbilväg och i den norra delen finns en anlagd skogsbilväg med vändplan.

Virkesförråden uppgår enligt plan till ca 13 300 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 172 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,9 m3sk och den löpande tillväxten till ca 580 m3sk/år. Virkesförrådet är fördelat med gran 66 %, tall 19 % och löv 15 %. Avverkningsförslaget enligt plan ligger på ca 6 000 m3sk, varav ca 4 500 m3sk som föreslagen slutavverkning.

Impediment

Ca 5,5 ha av arealen utgörs av impediment. Denna areal består främst av mossmark i den östra delen av fastigheten, söder om riksväg 40.

Åkermark

Inägomarken uppgår enligt mätningar på fastighetskartan till ca 7,5 ha och utgörs av åkermark i fyra skiften. Av åkermarken är ca 1,8 ha upplåten via ett femårigt arrendeavtal som löper till 31/12 2024. Den årliga arrendeintäkten uppgår till 720 kr + moms. Köparen skall förbinda sig att överta detta arrendeförhållande. Övrig åkermark är utarrenderad till 2021-03-14 och därmed tillgänglig för ny ägare inför brukningsåret 2021. EU-stödrätter ingår ej i överlåtelsen.

Övrig mark

Den övriga arealen om ca 3,4 ha omfattar tomt, vägar samt övrig mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakträtt

Jakträtten är idag upplåten till två olika nyttjanderättsinnehavare via ettåriga avtal som löper till 2021-06-30. Köparen garanteras rätt till jakten på fastigheten från 2021-07-01. De jakttorn som finns utplacerade på fastigheten är jägarnas egendom och kan komma att plockas bort från fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Gräsryd 1:6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 94,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,1 ha
Impediment 5,5 ha
Åkermark 7,5 ha
Övrigmark 3,4 ha
Summa: 93,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 224 000 kr
Skogsimpediment 50 000 kr
Skogsmark 3 592 000 kr
Tomtmark 110 000 kr
Summa: 3 976 000 kr

Förvärvstillstånd

Då fastigheterna säljs av juridisk person behöver vare sig fysisk person eller juridisk person (exempelvis aktiebolag) söka förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning