Gruvbyn

Skogsfastighet i Los
Areal: 30 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 900 000 SEK
Anbudsdag: 17/6 2022
Obebyggd skogsfastighet om 30 hektar belägen norr om Los i Ljusdals västra kommundel.

Skogsfastighet fördelad på två skiften i Ljusdals kommun. Fastigheten består av totalt 30,4 hektar mark varav 24,4 hektar produktiv skogsmark. Det större skiftet är beläget norr om Karlsfors vid sjön Notryggen ca 10 km norr om Los och det mindre skiftet är beläget intill Losgruvan inne i Gruvbyn. Talldominerade marker med ett virkesförråd uppskattat till ca 2 688 m³sk, vilket ger medelförråd om 110 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växande gallringsskogar. Jakträtt i Loos viltvårdsområde vilket omfattar ca 8 200 hektar.

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Gruvbyn

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer i maj månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 24,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 2 688 m³sk vilket ger medelförråd om 110 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 84 %, gran 13 % samt löv 3 %.. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Loos viltvårdsområde som omfattar ca 8 200 hektar jaktmark. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Däremot finns det flera områden men höga naturvärden med definition "Blandsumpskog" och "Barrsumpskog" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i Kämpbergsvägens vägsamfällighet. Frivillig överenskommelse sedan 1976 då vägen bildades. Trafikavgift om 3,5 kr/m³fub tas ut vid avverkning.

Undersökningstillstånd

Företaget EV Metals AB har undersökningstillstånd enligt minerallagen(1991:45) för området Guldgruva nr 101 i Ljusdals kommun. Karta över området finns på hemsidan. Fastigheten är beläget inom aktuellt område.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Gruvbyn 3:13

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,6 ha
Myr/kärr/mosse 5,6 ha
Inägomark 0,2 ha
Summa: 30,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 394 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 417 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-17
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier