Habelsbolet

Budgivning pågår!
Skogsfastighet med del i tre sjöar.
Areal: 52 ha
Kommun: Töreboda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Habelsbolet omfattar ca 52 ha mark i enastående miljöer. Skogsmarken uppgår till ca 42,3 ha med ett virkesförråd om knappt 9 500 m3sk. Skogen angränsar även tre sjöar med över 2 km egen strandlinje, vilket ger trevliga förutsättningar för fiske och jakt. Inägomark om ca 9 ha och en ladugård följer också försäljningen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (35)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge

Till försäljningen följer en höghusbyggd ladugård med vinkelbyggd loge. Byggnaden har tegelsatta väggar kring den gamla djurdelen och träväggar samt trästomme i övriga delar. På taket ligger aluminiumplåt samt tegel på en del av logen. Byggnaden nyttjas idag som förråd och för maskinuppställning.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 42,3 ha, fördelad i fyra skiften där samtliga skiften angränsar någon av de tre sjöarna Velen, Sänningen och Torsjön. Skogsmarken är huvudsakligen frisk men med fuktiga partier i anslutning till sjöarna. Barrskogsdominerade bestånd med gran som huvudsakligt trädslag och en stor andel skog i åldersintervallet 20 - 60 år, vilket ger en hög löpande tillväx. Tre av skogsskiftena är tillgängliga från bilväg/ skogsbilväg. Det fjärde kräver utforsling över en grannfastighet. Medelboniteten är beräknad till 9,5 m3sk, vilket ligger över genomsnittet för området. Skogsmarken har övervägande bra drivningsförhållanden. Udden i västra delen är svårtillgänglig och föreslagen att avsättas för naturvår enligt skogsbruksplan. Det föreligger ett behov av omgående gallring och underväxtröjning i flera av gallringsbestånden. I övrigt bedöms skogsskötseln som god. Observera att avdelning 4 enligt plan är planterad med gran efter planens upprättande. Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 9 450 m3sk vilket ger ett genomsnitt på ca 223 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 32 % av tall, 52 % av gran, och 16 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 320 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 000 m3sk, varav ca 2 000 m3sk som slutavverkning. Se även bifogad skogsbruksplan från 2021-05.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 9 ha av vilken 7,73 ha är stödberättigad åkermark enligt Jordbruksverkets blockinformation. Säljaren innehar fastighetens tilldelade stödrätter, vilka överlåtes vederlagsfritt till köparen inför 2022-års SAM-ansökan. Åkermarken ligger i träda som årligen putsas en gång.

Övrig mark

Den övriga markarealen uppgår till ca 0,3 ha och utgöras av mark som ej kan identifieras med något av övriga ägoslag. Fastigheten har även andel i ett mindre samfällt skogsområde samt andel i Töreboda Älgarås S:3 som avser samfälld mossmark (Myrhultamossen) om drygt 300 ha.

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligen upplåten till 2022-06-30 och övergår därefter till köparen. Respektive fastighet har även fiskerätt i sjöarna Velen (1/8 mantal i Habelsbolet FS:1), Sänningen (1/8 mantal i Habelsbolet FS 2) och Torsjön (12,5% i Habelsbolet FS:4).

Övrigt

Vid den södra änden av sjön Sänningen finns en liten inäga och en trevlig bad- och grillplats på fastighetens mark. Badplatsen ligger i nära anslutning till Bredebolets bygdegård som förvaltas av Bredebolets Bygdegårdsförening. Härifrån utgår även den populära promenadleden "Sänningen runt" som är ca 6 km lång. De tre sjöarna Sänningen, Velen och Torsjön utgör väldigt vackra miljöer som omger stora delar av skogsmarken. Den sammanlagda strandlinjen tillhörande fastigheten mäter ca 2,3 km.

Del av Fastighet

Säljaren har lämnat in ansökan om avstyckning avseende bostadsbyggnad, magasin och tillhörande tomtmark om ca 3 000 kvm på fastigheten Habelsbolet 1:3. Försäljningen omfattar därmed hela fastigheten Habelsbolet 1:19 samt del av Habelsbolet 1:3. Tillträde kan ske först sedan lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Säljaren ansvarar för kostnaden i samband med avstyckningen, men om köparen önskar fastighetsreglera förvärvet till egen fastighet, skall köparen istället stå kostnaden för lantmäteriförrättningen. Köparen undviker då lagfartskostnaden om 1,5% av köpeskillingen och de uttagna inteckningarna behålls då kvar i den avstyckade bostadsfastigheten. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Töreboda Habelsbolet 1:19, del av Habelsbolet 1:3

Ägare

Carina Ahlin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,3 ha
Inägomark 9,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 52,8 ha

Taxeringsvärde

Bostaden, ett uthus samt ca 3 000 kvm tomtmark skall avstyckas från försäljningsobjektet, varför det ej finns något fastställt taxeringsvärde. Taxeringsvärde enligt 2020 års taxering uppgår till följande: Skogsmark 3 279 000 kr, inägomark 302 000 kr och 50 000 kr för ekonomibyggnaden.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 220 000 kr
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning