Hackmora

Skogsfastighet med ca 74 hektar produktiv skogsmark i två områden och enklare fäbodstuga med vacker utsikt.
Areal: 85 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/5 2021
Öster om Leksand i byn Hackmora finns denna bebyggda skogsfastighet om 85 hektar fördelad på två områden. Hackmora är en gammal fäbod belägen i en sluttning med vacker utsikt. Fastighetens byggnadsbestånd utgörs av ett timmerhus samt ett flertal enklare komplementbyggnader. Byggnaderna är i enklare och sämre skick men här finns chansen att skapa en framtida gård i anslutning till sina egna skogsmark. El finns anslutet till fastigheten. Fastighetens areal utgörs av ca 74 hektar produktiv skogsmark, ca 10 hektar skogsimpediment och resterande areal är övrig mark. Virkesförrådet bedömdes före fjolårets tillväxtsäsong till ca 8 300 m3sk, den produktiva skogsmarken har en medelbonitet bedömd till 5,4 m3sk per hektar och år. Fastigheten är belägen inom Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Brukningscentrum

Nästan längst in efter byvägen finns fastighetens byggnader. Här finns bland annat en äldre fäbodstuga i sämre skick. Byggnaden är uppförd i timmer på en grund av natursten och med takbeklädnad av tegelpannor. En murstock finns samt väggfasta tarrsängar. Komplementbyggnader i timmer, bland annat garage och uthus. Vatten finns på gården från en borrad brunn, vattnet delas med en granne.

Utöver fäbodstugan finns bland annat ett vagnslider samt ett uppvärmt garage, värms med en varmluftspanna. Byggnaden är uppförd i trä på en grusbädd. El finns.

Nästan längst in efter byvägen finns fastighetens byggnader. Här finns bland annat en äldre fäbodstuga i sämre skick. Byggnaden är uppförd i timmer på en grund av natursten och med takbeklädnad av tegelpannor. En murstock finns samt väggfasta tarrsängar. Komplementbyggnader i timmer, bland annat garage och uthus. Vatten finns på gården från en borrad brunn, vattnet delas med en granne. Utöver fäbodstugan finns bland annat ett vagnslider samt ett uppvärmt garage, värms med en varmluftspanna. Byggnaden är uppförd i trä på en grusbädd. El finns.

Energideklaration

Säljaren har inte upprättat någon energideklaration. Byggnaderna har inte bebotts under de senaste åren och innan dess nyttjades dessa som fritidshus vilket gör att byggnaden undantas från kraven på att uppföra energideklaration. Säljaren kommer inte att utföra energideklaration inför fastighetsöverlåtelsen.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan framtagen av Hans Sundmark, Skogsstyrelsen. Skogsbruksplanen har planstart år 2020. Enligt skogsbruksplanen är virkesförrådet ca 8 300 m3sk och produktiv skogsmark 74,1 hektar. Av det totala virkesförrådet utgörs 64% av tall, 30% av gran och resterande 6% av björk och övrigt lövträdslag. Areal med slutaverkningsbar skog, huggningsklasserna S1 och S2, är 14,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 200 m3sk.Medelboniteten är beräknad till 5,4 m3sk per hektar och år. Den årliga tillväxten beräknas till 372 m3sk.

Skogsmarken fördelar sig på två skiften/områden, på det nordliga skiftet finns även gården. Detta skifte präglas av medelålders och ungskogar. Skiftet bär spår av forna tiders fäbodbruk, kolning samt gruvbrytning. Det sydligaste gränsar mot Kyrkbolstjärnen, skiftet utgörs till största del utav slutavverkningsbara skogar samt gallringsskogar.

Under den senaste vintern har skador på skog uppstått på grund snötryck. Dessa skador har det ej justerats för i skogsbruksplanen. Säljaren har inte för avsikt att åtgärda skadorna.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop. Ett naturvärde berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde och ger en jakträtt per varje påbörjad 50 hektar.

Fiske

Fastigheten är belägen inom fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Tibble 11:14

Ägare

Åke Dahlström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 85,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 74,1 ha
Impediment 10,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 85,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 25 000 kr
Skogsmark 1 830 000 kr
Tomtmark 80 000 kr
Bostadsbyggnader 27 000 kr
Summa: 1 962 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 170 000 kr. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde. Ansökan om tillstånd sker först efter att köpekontrakt upprättats .
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Hackmora och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning