Hagsta

Skogsfastighet om ca 83,3 hektar produktiv skogsmark belägen i Hagsta på västra sidan om E4:an.
Areal: 104 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet i Gävle kommun. Fastigheten består av två skiften om totalt ca 104,3 hektar mark varav 83,3 hektar produktiv skogsmark väster om Hagsta. Virkesförrådet uppskattas till ca 13100 m³sk vilket ger medelförråd om 157 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar och äldre avverkningsmorgna skogar, där ca 6 300 skogskubikmeter är slutavverkningsbar skog. Fastigheten är belägen Hagsta viltvårdsområden om ca 3 100 hektar jaktmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Jhonas Danrud under oktober månad 2020.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 83,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 13 094 m³sk vilket ger medelförråd om 157 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 82 %, gran 12 % samt löv 6 %. Ca 6 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvårdslagen

Köparen bör vara medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av plantering i avdelning 48 och 61, totalt 1,2 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten i from av bland annat område av skogsbrukslämningar (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Hagsta viltvårdsområde som omfattar ca 3 100 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kontaktuppgifter till jaktledare kontakta ansvarig mäklare. Jakträtten är ej utarrenderad.

Vägar

Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar för väg. Gävle Hagsta Ga:5, skogsbilvägar som förvaltas av Hagsta Sörskogs Samfällighetsförening, Gävle Hagsta Ga:6, väg och Gävle Sjökalla Ga:3, vägar som förvaltas av Viksjövägens nya Samfällighetsförening. En del vägar är försedda med vägbommar, kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Undersökningstillstånd för området Bergby

Östra delen av fastigheten ligger inom område där Bergby Lithium AB har beviljats undersökningstillstånd enligt minerallagen för koncessionsmineral under perioden 6 juli 2021 till 6 juli 2024. Inledande arbeten inom området om 2440 hektar kan komma att innefatta berggrundskartering samt provtagning av block och bedöms inte påverka allmänna eller enskilda intressen.

Inteckningar/lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Hagsta 4:34

Ägare

Bengt Erland Eliasson dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 103,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 83,3 ha
Myr/kärr/mosse 19,1 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 104,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och taxeringsvärde har inte hunnits åsättas fastigheten ännu.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-09-13
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning