Hällänge

Skog med egen strandlinje
Areal: 15 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2024
Skogsfastighet med egen strandlinje om ca 15 hektar belägen sydöst om Holmsveden. Bebyggd med ett äldre torp med tillhörande uthus.

Välarronderad och lövrik fastighet med strandlinje mot Näsfjärden, belägen sydöst om Holmsveden i Söderhamns kommun. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte om totalt 15,3 hektar mark varav 14,2 hektar är produktiv skogsmark belägen mellan Älgnäs och Småströmmarna, ca 4 mil sydväst om Söderhamn. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 100 m³sk vilket ger medelförråd om 365 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 8,7 m³sk per ha och år. Fastigheten har god vägtillgång och är bebyggd med ett enklare torp med tillhörande uthus. Lövdominerad fastighet där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på skogar i 50-90 års ålder med ca 3 900 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Hällänge

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Torp uppförd på stenlagd torpargrund med en stomme i trä/timmer, fasad av stående träpanel, kopplade tvåglasfönster under plåttak. Byggnaden har ett omfattande renoveringsbehov.

Äldre el finns draget till bostadsbyggnaden men dess funktion är okänd. Vattenbrunn finns på gården med okänd vattenkvalité. Avlopp saknas.

Byggnadens nedre plan inrymmer ett rum, ej fungerande wc och kök. Övre plan inrymmer två sovrum.

Torp uppförd på stensockel med fasad av stående träpanel, kopplade tvåglasfönster under plåttak. Byggnaden har ett omfattande renoveringsbehov. Äldre el, vatten och avlopp finns draget till bostadsbyggnaden men dess funktion är okänd.

Nedre plan inrymmer ett rum och kök. Övre plan inrymmer två sovrum.

Övriga byggnader är fyra (?) uthus i mycket dåligt skick.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även fyra byggnader i sämre eller mycket dåligt skick.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Belton Konslut, Bo Rosén under maj månad 2024.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 14,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 181 m³sk vilket ger ett medelförråd om 365 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 8,7 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 135 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 18 % tall, 35 % gran och 47 % löv. Ca 5 100 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på skogar i 50-90 års ålder.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten har enskild jakt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Däremot så finns det ett områden med höga naturvärden som berör avdelning 8 i skogsbruksplanen med definition "Lövskog" registrerat på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Söderhamn Älgnäs Ga:1, väg som förvaltas av Skogs södra samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Byggnader och mark överlåtes utan ytterligare städning. Säljaren kommer att lämna en hel del lösöre i byggnaderna. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av tillhörande mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Älgnäs 1:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,8258 hektar. Areal enligt skogsbruksplanen: 15,3 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 15 000 kr
Skogsmark 471 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Tomtmark 312 000 kr
Ekonomibyggnader 108 000 kr
Summa: 915 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-08-19
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier