Hällstugan

Obebyggt skogsskifte om 31 hektar mark beläget i vid Hällstugan, ca 5 km norr om Edsbyn.
Areal: 31 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/5 2022
Försäljningsobjektet består av ett sammanhängande skifte om totalt 31,0 hektar mark beläget vid Hällstugan, ca 5 km norr om Edsbyn. Välskött skogsskifte med god tillväxt på talldominerade marker. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 600 m³sk vilket ger medelförråd om 249 m³sk/ha. Medelbonitet beräknad till 6,1 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre gallringsskogar och större delen av volymen befinner sig i slutavverkningsbar ålder. Försäljningsobjektet ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde vilket omfattar ca 20 000 hektar. Försäljningen avser område av en fastighet, därav behöver skiftet regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under april månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 30,6 hektar med ett beräknat virkesförråd om 7 612 m³sk vilket ger medelförråd om 249 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 79 %, gran 14 % samt löv 7 %. Större delen av virkesvolymen, ca 7 100 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerad på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av en fastighet och måste överföras genom fastighetsreglering till en av köparen ägd skogsfastighet i närområdet. Köparen står för fastighetsbildningskostnaden hos Lantmäteriet. Någon lagfartsavgift kommer däremot ej att utgå.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar.

Skjutbana

Försäljningsobjektet norra del ligger delvis inom riskområde för Hällstugans skjutbana.

Skid- och motionsspår samt cykelleder

Det finns ett skid- och motionsspår med belysning som berör försäljningsobjektet. Spåren utgår ifrån Kygelvallen brukas av Edsbyns SK. Det finns även flera cykelleder i området som delvis berör försäljningsobjektet.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i gemensamhetsanläggning för väg, Ovanåker Östra Roteberg GA:1 (Åsenvägen) som förvaltas av Edsbyns östra samfällighetsförening.

Försäljningsobjektet har även del i två vägar som inte omfattas av gemensamhetsanläggningen. Vägen förbi Kojes och stickvägen från Rotebergsvägen. Dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt, genom frivillig överenskommelse, av de berörda markägarna.

Gränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Knåda 34:13, område av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Summa: 31,0 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes obelånat samt fritt från penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-05-30
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning