Hallviken

Fastighet med god tillgänglighet. 133 ha prod. skog, 12 309 m³sk. Jakt i jaktlag.
Areal: 185 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2021
Obebyggd tallskogsdominerad fastighet i ett sammanhängande skifte, ca 9 km söder om Strömsund. Fastigheten som har god bonitet utgörs av övervägande tillväxtskog med hög årlig tillväxt och ett totalt virkesförråd om 12 309 m³sk. Areal om 184,8 ha, varav 133,2 ha produktiv skogsmark. Mycket god tillgänglighet med väg längs med hela skiftet. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 300 ha.

-Lämplig produktions/investeringsfastighet med större delen yngre tillväxtskog som ger en god årlig tillväxt.
-Trevliga rekreationsmöjligheter med jakt för den som önskar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (10)

Foto: Mikael Frisk

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020 av Bernt Nilsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 133,2 ha och har ett virkesförråd om 12 309 m³sk varav 1 091 m³sk är S1 skog. Skogsbruksplanen visar på stor andel yngre tillväxtskog (87 %). Vidare är fastigheten talldominerad (43 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så skall avdelningarna nummer 4 och nummer 18 markberedas och planteras. Detta är redan utfört under 2020 i avdelning nummer 4. Avdelning nummer 18 har säljaren beställt markberedning och plantering i, vilket kommer utföras under sommaren 2021 och bekostas av säljaren. Utöver detta så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder förutom återväxtkontroll. Det finns behov av röjning på fastigheten. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Rolf Johanssons jaktlag som förfogar över 2 300 ha. Tilldelningen nu sista jaktåret låg på 4 st vuxna och 4 st kalvar.

Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag alt ansöka om egen jakt.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen per tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Hallviken 1:32

Ägare

Rolf Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 184,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 133,2 ha
Impediment 50,6 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 184,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är nybildad har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 1 650 000 kr, Skogsimpediment 55 000 kr, Summa 1 705 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Hallviken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning