Halvarsbenning

Tillväxtskog. Välskött. Obebyggd.
Areal: 137 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/9 2023
Skogsskifte med fina ungskogar. 127 ha produktiv skogsmark och 19 300 m3sk.

OBS! Observera att det är förbjudet att beträda fastigheten. Läs mer här:
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/fragor-och-svar-om-afrikansk-svinpest/

Obebyggd skogsfastighet med mycket tillväxtskogar. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte om totalt 137,5 hektar. Utöver markarealen tillkommer också 11,4 hektar vatten. Av fastighetens totala areal utgörs ca 127 hektar av produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd enligt skogsbruksplan om 19 364 m3sk. Fastighetens årliga tillväxt om 877 m3sk bidrar till en långsiktig värdeökning på fastigheten. Vägnät sträcker sig efter fastighetens ytterkant.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Halvarsbenning

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Jacob Rappe Nilsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2023 av Foran Forest AB. Den produktiva skogsmarken uppgår till 126,8 hektar och det totala virkesförrådet uppgår till 19 364 m3sk. Tall är det dominerande trädslaget med 50% följt av gran och björk som utgör 36 respektive 14 %. Medelboniteten på fastigheten beräknas uppgå till 7 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns 15 445 m3sk och sammanlagt ca 3 910 m3sk är slutavverkningsmoget. Under planperioden uppgår det totala avverkningsförslaget till 1 214 m3sk. Fastighetens skogsbilvägar håller god standard.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 9,4 ha eller 7 %.

Jakt och fiske

På Halvarsbennings marker finns goda förutsättningar för spännande jaktupplevelser. Främst förekommer rådjur, älg, och vildsvin. Jakten blir tillgänglig för ny ägare 2024-07-01. Fastigheten ingår idag i ett älgskötselområde. Jakttornen på fastigheten tillhör ej ägarna och kommer inte följa med i försäljningen. Fastigheten saknar fiskerätt.

Övrigt

Nuvarande fastighetsägare har år 2020 tecknat ett avtal gällande ett anläggningsarrende med Vindkraft Värmland AB, där fastighetsägarna upplåter mark där vindkraft kan komma att uppföras. Anläggningsarrendet överläts år 2021 till Eolus Vindpark 48 AB. För mer information om vindkraftsprojektet hänvisas till Eolus Vinds hemsida under ”vindkraftsprojekt Styggjärnsberget” alternativt kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Bergstaten

På fastigheten har ett företag som heter Asera Mining AB mineralrättigheterna vilket innebär att företaget har rätt att prospektera d.v.s. undersöka berggrunden för att finna utvinningsbara mineraler och metaller. I detta fall så gäller det grafit och tillståndet är giltigt t.o.m. 2024-04-05. Mera information finns på Bergstatens hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Halvarsbenning 1:14

Ägare

Hans-Olov Steneholm 1/3
Charles Sundin 1/3
Erik Gunnar Edvin Perntz 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 137,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 126,8 ha
Impediment 9,4 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 11,4 ha
Summa: 148,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 715 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 4 727 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns en inteckning om 10 600 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier