Harängesberget

Ungskogsdominerad fastighet
Areal: 48 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2023
Obebyggd skogsfastighet om ca 48 hektar mark belägen vid Harängesberget norr om Segersta, ca 15 km öster om Bollnäs.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 47,6 hektar mark varav 43,5 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte beläget vid Harängesberget norr om Segersta, ca 15 km öster om Bollnäs. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 000 m³sk vilket ger ett medelförråd om 92 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m³sk per ha och år. Talldominerad fastighet med varierande bonitet där skogsbeståndet har en tydlig tyngdpunkt på växande ungskogar och yngre gallringsskogar med även ca 200 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Segersta viltvårdsområde som omfattar ca 6 000 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Harängesberget

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 43,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 4 008 m³sk vilket ger ett medelförråd om 92 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 4,9 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 208 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 56 %, gran 30 % och löv 14 %. Ca 200 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Segersta viltvårdsområde som omfattar ca 6 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Segersta-Djupa Ga:3, vägar som förvaltas av Ovanhedens samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Landa 1:27

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 48,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,5 ha
Myr/kärr/mosse 2,9 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 47,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-29
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier