Heden

Skogsfastighet i Söderala
Areal: 53 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2023
Obebyggd skogsfastighet om 53 hektar belägen i Heden, Söderala väster om Söderhamn.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 53,0 hektar mark varav 49,7 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte beläget i Heden, Söderala ca 10 km väster om Söderhamn. Fastigheten är lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 450 m³sk vilket ger ett medelförråd om 150 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar med även ca 2 500 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Söderala övre viltvårdsområde vilket omfattar ca 1 550 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Heden

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Björn Karlsson och Rolf Karlsson, Skog & Fritid i Bollnäs i oktober år 2018. Planen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2022) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 49,7 hektar med ett beräknat virkesförråd om 7 464 m³sk vilket ger medelförråd om 150 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,2 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 276 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 63 %, gran 16 % och löv 21 %. Ca 2 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Söderala övre viltvårdsområde som omfattar ca 1 550 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 2 lämningar registrerade på fastigheten i form av en husgrund och en stensättning (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns det även noteringar om en grop, ett röse och en husgrund.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop som berör avdelning 20, 21 och 24 med definition "Barrnaturskog" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Vägen som går genom fastigheten sköts gemensamt av berörda markägare genom Hedens byalag.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Heden 3:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,7 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 53,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-05-31
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier