Hertsjö

Obebyggd skogsfastighet om ca 26 hektar produktiv skogsmark söder om Bollnäs.
Areal: 28 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Skogsfastighet i Hertsjö i Bollnäs kommun. Fastigheten består av ett markområde om totalt ca 28,6 hektar mark varav 26,0 hektar produktiv skogsmark beläget norr om sjön Östra Ösen. Virkesförråd uppskattat till ca 4 200 m³sk vilket ger medelförråd om 162 m³sk/ha och med en medelboniteten beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet utgörs huvudsakligen av växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 1 200 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Jakt i Bollnäs södra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under mars månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 26,0 hektar med ett beräknat virkesförråd om 4 203 m³sk vilket ger medelförråd om 162 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år samt att den löpande tillväxten uppgår till 153 m³sk per år. Trädslagsfördelning: Tall 49 %, gran 34 % samt löv 17 %. Ca 1 260 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvårdslagen

Köparen bör vara medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 16, hjälpplanering i avdelning 13 och markberedning i avdelning 7.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden i skrivande stund registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns i skrivande stund en forn- och kulturlämningar registrerad på fastigheten i form av möjlig fornlämning, L1949:847 Fäbod (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Bollnäs södra viltvårdsområde som omfattar ca 7 300 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Fastigheten ingår i Hertsjös älgjaktlag. Jakten är utarrenderad tom 2022-06-30.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg, Bollnäs Herte GA:7 som förvaltas av Rensbergets vägsamfällighet.
Stickvägen norr om skiftet ingår ej i Herte GA:7 utan förvaltas gemensamt av berörda skogsägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

BOLLNÄS HERTSJÖ 9:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,0 ha
Myr/kärr/mosse 1,4 ha
Berg/hällmark 1,2 ha
Summa: 28,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 1 700 000 kr. Intresseanmälan skall inges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Efter anmälningstidens utgång vidtar en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Skriftlig intresseanmälan skall vara Areal i Bollnäs tillhanda senast torsdagen den 13 maj 2021. Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-05-13
Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 1 700 000 kr. Intresseanmälan skall inges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Efter anmälningstidens utgång vidtar en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Skriftlig intresseanmälan skall vara Areal i Bollnäs tillhanda senast torsdagen den 13 maj 2021. Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning