Hidinge

Del av fastighet med högproduktiv åkermark, i ett skifte, med god vägtillgång.
Areal: 25 ha
Kommun: Lekeberg
Objektstyp: Åker
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/4 2021
I det bördiga slättlandskapet, strax öster om Hidingebro, finns nu möjligheten att förvärva ca 25 ha högproduktiv åkermark. Åkermarken är upplåten under brukningssäsongen 2021 men är fri för en ny ägare till nästkommande säsong, 2022. Försäljningsobjektet utgör en del av en fastighet och fastighetsreglering till en annan lantbruksfastighet inom Lekebergs kommun är en förutsättning för överlåtelsen.

Välkommen att besöka åkermarken i Hidingeby!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (10)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Försäljningsobjektet utgörs av ca 25 ha åkermark i ett sammanhängande skifte med god vägtillgång. Åkermarken är muntligen upplåten under brukningssäsongen 2021. Därefter återgår brukanderätten till ägaren. Stödrätter, motsvarande brukningsarealen inom försäljningsobjektet, tillhör säljaren och medföljer i fastighetsöverlåtelsen utan extra vederlag. Stödberättigad areal inom blocket är 25,89 ha. I det blocket ingår dock en liten brukad del av säljarens bostadsfastighet, Lekeberg Hidinge 6:9. Den arealen med tillhörande stödrätter medföljer ej i försäljningen. Norra delen av försäljningsobjektet, fastmarksjorden, är dikad med tegelrör på 1950-talet. Södra delen av försäljningsobjektet, mulljorden, är dikad med plaströr under mitten av 1960-talet. Jordarten varierar från fastmarksjordar med lera/silt i norr, till mer mullrika jordar på den södra delen av försäljningsobjektet.

Invallnings- och torrläggningsföretag

Fastigheten har andel Hidinge-Spånga torrläggningsföretag (1919) med 8,6 % andel. Årlig utdebitering sker i regel inte för torrläggningsföretaget. Fastigheten har även andel i invallningsföretaget Hidinge-Spångakärrens samfällighetsförening (1994) med 8,6 % andel. Försäljningsobjektets andel i invallningsföretaget bedöms vara ca 1/3-del. Föreslagen utdebitering, för 2021, från invallningsföretaget är 21 500 kr, för hela fastigheten. Fördelning av invallnings- och torrläggningsföretagen kommer att faktureras från säljaren till en ny köpare tills dess att utredning om andelstal genomförts. Av försäljningsobjektet berörs ca 10 ha, den låglänta marken, av invallnings- och torrläggningsföretagen. En ny köpare kommer att faktureras en årlig kostnad om 1 000 kr/ha (totalt 10 000 kr/år) fram tills dess att utredning om andelstal genomförts.

Jakt

Jakträtten inom försäljningsobjektet kommer att kvarhållas av säljarens son på livstid. Avtal om jakträttsupplåtelse kommer att upprättas i samband med tillträdesdagen. Ersättningen kommer att vara 35 kr/ha med framtida uppindexering. Säljaren är dock öppen för att avtala om att skyddsjakt får ske inom försäljningsobjektet, efter godkännande från jakträttsinnehavaren.

Vägar

Fastigheten har andel i gemensamma vägar. I dagsläget utgår utdebitering för fastighetens del i gemensamma vägar om ca 10 000 kr/år. Försäljningsobjektets andel i vägar bedöms vara ca 1/2-del vilket motsvarar ca 5 000 kr/år. Försäljningsobjektets andelar i gemensamma vägar bestäms i samband med kommande lantmäteriförrättning.

Kostnader överlåtelse

Överlåtelsen av försäljningsobjektet är beroende av att fastighetsreglering sker till en annan lantbruksfastighet inom Lekebergs kommun. Kostnad för fastighetsreglering fördelas med 1/2-del vardera mellan köpare och säljare.

Rättsförhållande

Fastighet

Lekeberg Hidinge 10:2, del av

Ägare

Ulf Domargård 1/1

Areal

Försäljningsobjektets areal är enligt mätningar på fastighetskartan (Metria): ca 25,4 ha. Exakt areal bestäms i den kommande lantmäteriförrättningen.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet med typkod 110. Taxeringsår 2020. Taxeringsvärdet för hela fastigheten är 4 379 000 kr varv 3 512 000 kr (47 ha) utgörs av åkermark. Taxeringsvärde för försäljningsobjektet går ej att utbryta.

Inteckningar

Fastigheten berörs ej av inskrivningar eller anteckningar i fastighetsregistret.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Hidinge och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning