Hillsand

Guldoxarnas land
Areal: 81 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 7/11 2022
I ett skifte med 67 ha produktiv skog, 6 156 m³sk. Jakt och fiske i erkänt viltrika marker.

Obebyggt skogsskifte vackert beläget i Hillsand, angränsande till sjön Dragan. Ett sammanhängande skifte med en total areal om 81 ha, varav produktiv skogsmark om 67 ha. Fastigheten har skog i alla åldersklasser, men en övervägande andel tillväxtskog. Totalt virkesförråd om 6 156 m³sk varav 3 467 m³sk är G1 skog. Goda jakt- och fiskemöjligheter och fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 4 100 ha.

Fastigheten bör ses som en fin kapitalplacering med stor andel växande skog, i kombination med dess goda jakt och fiskemöjligheter i erkänt viltrika marker.

Säljaren berättar: Det blev guldoxe i år också! Udda 22. I jaktlaget har det under de femton år jag deltagit fällts fler än tio guldälgar. Nuvarande ägare (jag) fällde i september 2019 en guldoxe som vägde mer än 400 kg slaktvikt. Några år innan sköts det årets största älg av en hundförare i jaktlaget. Byn Hillsand ligger i ett av världens björntätaste områden.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hillsand

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Kalle Lennartsson, Urban Hansson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2022 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 67 ha och har ett virkesförråd om 6 156 m³sk varav 3 467 m³sk är G1 skog. Årets beräknade tillväxt tillkommer.

Fastigheten har en medelbonitet om 4,6 m³sk per ha samt ett genomsnittligt virkesförråd om 92 m³sk per hektar. Skogens åldersfördelning visar på en övervägande andel tillväxtskog i huggningsklasserna R2 och G1, men även viss del (1 150 m³sk) äldre skog i huggningsklassen S2. Trädslagsblandning med i huvudsak gran, men även viss andel tall och löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Det finns behov av röjning. Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen finns det en fornlämning benämnd som bovall, denna finns utmärkt på skogskartan. (Källa: SeSverige)

Jakt

​Fastigheten ingår i Vattudalens Älgskötselområde.

​Möjlighet att ansöka om inträde i Hillsands jaktlag som jagar på ca 4 100 ha. Tilldelning 5 + 4. Jakten är i dagsläget muntligt upplåten till Hillsands jaktlag. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt/angränsande jaktlag, alt registrera marken själv.​

Fiske

​Fastigheten ingår i Dragans fvo.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Hillsand 1:70

Ägare

Urban Hansson 1/2
Christina Hansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,0 ha
Myr/kärr/mosse 13,5 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 81,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 231 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 1 254 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheten om 1 000 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier