Himmer

I Himmer med 10 ha inägomark, 39 ha skogsmark, 8 500 m3sk och jakt.
Areal: 51 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 31/1 2019
I anslutning till det bördiga åkerlandskapet i Himmer ligger denna välskötta delfastighet bestående av tre skiften. Inägomarken, om ca 10 ha, består till stor del av bördiga mulljordar med inslag av fastmarksjord. Skogsmarken, om ca 39 ha, är mycket välskött med ett virkesförråd om ca 8 500 m3sk bestående av företrädesvis barrskog, 84 %. Boniteten är god för området och marken producerar i genomsnitt 6,9 m3sk/ha och år. Markerna erbjuder god jakt med jaktbart vilt som älg, vildsvin, dovhjort, kronhjort, rådjur och annat småvilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 39,4 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i augusti 2018 (Sydved, Eric Pettersson).

Totalt virkesförråd på fastigheten är enligt upprättad skogsbruksplan 8 514 m3sk. Detta ger ett medeltal på 216 m3sk per ha produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 6,9 m3sk per ha och år, vilket får anses var gott för området. Trädslagsfördelningen är tall 49 %, gran 35 % och löv 16 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 185 m3sk per år.

Avverkningsförslaget under planperioden är 5 186 m3sk, av dessa är 3 729 m3sk föryngringsavverkning, 1 447 m3sk gallring samt 10 m3sk naturvårdande huggning. Skogen har en tämligen jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre gallringsskog i 55-årsåldern.

Fastigheten är välskött överlag utan några uppdämda behov av skogliga åtgärder. Samtliga skiften har egen tillgång till väg. Skogsskiftena har även ett
väl utbyggt nätverk av traktorvägar med god framkomlighet. Inga naturliga drivningshinder föreligger med undantag från fuktiga till blöta partier som kan försvåra drivning vissa årstider, på delar av fastigheten. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är 1,6 ha röjning samt 2 ha dikesrensning. Markberedning, plantering och återväxtkontroll är följdåtgärder efter genomförd avverkning.

Inägomark

Inägomark enligt skogsbruksplanen består av 10,3 ha. Fastighetsägarna brukar själva jorden och äger även stödrätter för densamma. Stödrätter motsvarande brukningsarealen medföljer i försäljningen utan extra kostnad. Delar av åkermarken har dikats efter behov på 1970–80-talet, dock ej systemtäckdikat. Ca 6 ha av åkermarken består av mulljordar och resterande del är fastmarksjord. Tillträde till inägomarken sker på tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna, registrerade naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår inte i något ÄSO, KSO eller övrigt viltvårdsområde. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, dovhjort, kronhjort, rådjur och annat småvilt. Vilttillgången i området är god.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Himmersjön som inhyser insjöfisk.

Övrigt

Intill inägomarken, i väster, finns en delvis raserad ängslada uppförd med träregelstomme under eternittak.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader det senaste året.

Försäkring: 2 402 kr, gårdsförsäkring, skog inkl. ekonomibyggnader.

Totalt: 2 400 kr/år eller ca 200 kr/månad.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖREBRO HIMMER 1:85, del av

Ägare

Lars Lennartsson 1/2
Ing-Britt Lennartsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Inägomark 10,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 51,4 ha

Taxeringsvärde

För information om taxeringsvärden se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Himmer och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning