Hjälmaryd

Gård i Asa socken. Bra produktionsskog, naturskön jordbruksmark och goda förutsättningar för jakt.
Areal: 148 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2022
Visning:
1/6 kl 18:00
Anmälan till fastighetsmäklaren.
Skogsgård i Asa socken, högt och vackert belägen i byn Hjälmaryd.

Gården omfattar 148 ha samlat i ett skifte. Kuperad skogsmark med strandlinjer i flera små skogssjöar och bra skogsbilväg. Virkesförråd om ca 19 900 m³sk i förhållandevis jämn åldersfördelning. Fina kulturmarker med välhävdad åker- och betesmark. Trevlig jaktmark fri från närliggande större vägar.

Gården har ett äldre byggnadsbestånd fördelat i två åtskilda gårdscenter, båda med natursköna och avstyckningsbara lägen.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (35)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus, södra gårdscentrat

1 ½-plans bostadshus som enligt fastighetstaxering uppförd 1947 med angiven boarea om 130 m² samt biarea 100 m².
Byggnadskonstruktion med betongplatta och murade källarväggar. Bjälklag och stomme av trä, reveterad fasad, kopplade tvåglasfönster samt tak av betongpannor.

Nedre plan inrymmer stor hall, vardagsrum och matrum i fil, sovrum, kök, köksingång samt våtrum med dusch, toalett och tvättutrustning.
Övre plan inrymmer hall, undantagskök, rum med utgång till balkong, sovrum, fyra små inredda rum i tidigare snedgarderober. Fd toalettutrymme/våtrum som är utrivet för att renoveras.
Hel källare under hela byggnaden med såväl in- som utvändig ingång, inrymmer förvaringsutrymmen, fd pannrum med värmepump.
Under senare år har våtrummet renoverats i övrigt är inredning och ytskikt äldre.

Uppvärmning med vattenburet system. Värmekälla Termia värmepump ansluten till jordvärmeslinga, ca 15 år gammal. Två lokaleldstäder i form av vedspisar i köken finns (besiktning/sotning/åtgärd) krävs före användning.
Vatten från borrad brunn belägen väster om huset. Enligt uppgift är vattnet aggressivt, aktuellt vattenprov saknas.
Äldre enskild avloppsanläggning som ej uppfyller gällande krav.
Byggnaden har fiberanslutning.

Tomt, norra gårdscentrat

Tomt med högt och ljust läge och omgiven av ekhagar och jordbruksmark. Elanslutning finns i närliggande ekonomibyggnad. Det tidigare bostadshuset är nedbrunnet och idag återstår endast stengrunden med källare.

Ekonomibyggnader

Ladugård, södra gårdscentrat

Äldre ladugård som inrymmer fd djurstall och sedvanliga utrymmen från tidigare jordbruksdrift. Tak av eternit och plåt. Byggnaden har el- och vatteninstallation (funktion okänd).

Verkstad, södra gårdscentrat

Ekonomibyggnad som inrymmer snickarverkstad, källare med pannrum och gammal värmeanläggning (okänd funktion), fd kokhus/mjölkrum, bilgarage mm. Uppförd med murade väggar, betonggolv och tak av betongpannor.

Ladugård, norra gårdscentrat

Ladugård med tak av eternit och elanslutning. Sedvanliga äldre utrymmen. Elanslutning finns.

Uthus, norra gårdscentrat

Mindre ekonomibyggnad med tak av eternit. I byggnaden finns förråd med grusgolv samt ett inrett utrymme för verktyg. Elanslutning finns.

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på Hjälmaryd är skött med produktionsinriktning och större arealer har gallrats under senare år. Åldersklassfördelningen är förhållandevis jämn med visst överskott på skog upp till 50 års ålder. Tillgängligheten för huvuddelen av skogen är god från befntlig skogsbilväg. Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Tomas Stern, Sternskog. Fältarbetet är utfört i feb 2020 och planen har därefter i okt 2021 av Sternskog uppdaterats med hänsyn till tillväxt och utförda åtgärder enligt uppgifter från skogsförvaltaren.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 118,6 ha och virkesförrådet anges till ca 20 000 m³sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 21% tall, 69% gran och 10% löv. Medelboniteten anges till ca 7,6 m³sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 900 m³sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 770 m³sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,8%.

Under våren 2022 har vindfällen upparbetats, totalt uttag ca 115 m³sk (95 m³fub) enligt skördarrapport. Sammanfattningsvis bedöms fastighetens virkesförråd med ledning av ovanstående uppgå till ca 19 880 m³sk.

Utskotat virke vid bilväg ingår ej i överlåtelsen.

Åker- och betsmark

Åker-och betesmarken omfattar enligt skogsbruksplan ca 13,8 ha. Enligt SAM 2021 fördelas arealen mellan 4,77 ha åkermark och 9,76 ha betesmark.

Ny ägare disponerar marken från 2023-01-01. Innevarande säsong kommer marken att brukas/betas genom säljaren som också uppbär all avkastning, gårdsstöd och miljöersättningar. Befintliga stängsel följer fastigheten. Förutsatt att systemet med stödrätter kvarstår 2023 övergår stödrätter för stödberättigad areal till köparen utan ersättning.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” saknas registrerade nyckelbiotoper eller sk naturvärden.
Fastigheten berörs av Natura 2000-Område: Hjälmaryd, akt 0780K-P06/37. Området berör delar av betesmarken öster om vägen.
Delar av jordbruksmarken ingår Jordbruksverkets ängs-och betesmarksinventering.

Jakt

Sedvanlig jakt efter främst älg, vildsvin och rådjur på småkuperad skogsmark med angränsande skogssjöar och intilliggande jordbruksmark. Avsaknad av större
närliggande vägar ger goda förutsättningar för löshundsjakt.

Jakten är fri för köparen att disponera från tillträdesdagen.

Jakttorn och annan utrustning följer ej fastigheten.

Fiske

Gården bedöms ha fiskerätt i de vattenområden av Lommagölen, Skärpingsgölen, Krokgöl och Gransjön som ingår. Såvitt känt saknas utredning om fiskerätten i sjöarna.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ HJÄLMARYD 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 147,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 118,6 ha
Myr/kärr/mosse 10,9 ha
Berg/hällmark 2,7 ha
Inägomark 13,8 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 148,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 230 000 kr
Betesmark 107 000 kr
Skogsmark 7 985 000 kr
Skogsimpediment 72 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Ekonomibyggnader 193 000 kr
Bostadsbyggnader 615 000 kr
Summa: 9 317 000 kr

Inteckningar

Antal 12 st
Totalt belopp 5 611 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i sk glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Tillstånd erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Växjö kommun i någon av de tidigare församlingarna Asa och Aneboda de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta fastighetsmäklaren.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Hjälmaryd och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning