Höckerum

Ungskogsdominerad fastighet med god tillväxt. Viltrika marker.
Areal: 110 ha
Kommun: Valdemarsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 900 000 SEK
Anbudsdag: 12/3 2020
Höckerum är en obebyggd ungskogsdominerad skogsfastighet strax norr om Ringarum i Valdemarsviks kommun. Fastighetens 110 ha ligger samlat i en välarronderad ägofigur och fördelar sig på 85 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 8 891 m3sk och en bonitet om 7,1 m3sk, drygt 12 ha åkermark samt 13 ha impediment och övrig mark. Markerna är viltrika med älg, dovvilt, vildsvin och rådjur. Till Valdemarsvik är det ca 15 km och till Söderköping är det ca 15 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (14)

Foto: Mats Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 16,4 ha till största del utgörandes av åkermark. Jordarna domineras av lera och är upplåtna dels genom ett skriftligt arrende som omfattar ca 10 ha och dels genom ett muntligt avtal omfattande ca 0,8 ha. Det skriftliga arrendeavtalet löper på fem år i taget till och med 2025-03-13 med en årlig avgift om 10 650 kr exkl. moms. Det muntliga avtalet löper på ett år i taget och den årliga avgiften uppgår till 1 000 kr exkl. moms.

Skogsmark

Höckerum är en ungskogsdominerad skogsfastighet med god tillväxt. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 85,2 ha och det totala virkesförrådet till 8 891 m3sk eller motsvarande 104 m3sk per ha. Medelboniteten uppskattas till 7,1 m3sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med ca 61 % följt av gran med 27 % och löv med 12 %. Sett till åldersfördelningen så domineras fastigheten av skogar i åldrarna 45-65 år. I huggningsklassen G1 finns ca 5 926 m3sk och i huggningsklasserna G2, S:1 och S:2 finns 2 766 m3sk. I sju avdelningar föreligger behov av återbeskogningsåtgärder i form av markberedning och plantering. Dessa åtgärder överlåtes på en ny ägare. Fastigheten berörs av ett objekt med naturvärde, avd.41 i skogsbruksplanen. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Höckerum är en skogsfastighet med mycket goda förutsättningar för god värdetillväxt över tid.

Jakt

Fastigheten ligger i ett område där vilttillgången är god. Förekommande vilt på fastigheten är älg, dovvilt, vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är upplåten på ett år i taget för 10 950 kr exkl. moms. De anordningar för jakt som finns på fastigheten såsom jakttorn, åtlar mm. tillhör jakträttsinnehavaren och ingår inte i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Valdemarsvik Höckerum 1:20

Ägare

Lars-Erik Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 109,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,2 ha
Impediment 8,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 16,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 110,7 ha

Taxeringsvärde

Det ska noteras att taxeringsvärdet för skogsmarken grundar sig på felaktiga uppgifter vad gäller areal och virkesvolym.

Inteckningar

Fastigheten berörs av tre pantbrev om totalt 5 850 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Höckerum och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning