Högkölen

Obebyggd skogsfastighet med vindkraftsarrende, i ett lättillgängligt och sammanhängande skifte. Jakt i VVO.
Areal: 49 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 700 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2021
Obebyggd skogsfastighet sydväst om Färila i nordvästra Hälsingland. Fastigheten är belägen i Högkölens vindpark och erhåller från detta en årlig arrendeintäkt, ett kassaflöde att nyttja till finansiering och skötsel av fastigheten. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 48 ha och har ett virkesförråd om ca 6800 m3sk. Av det totala virkesförrådet återfinns ca 5500 m3sk i huggningsklass S2. Tack vara fastighetens belägenhet i vindkraftparken finns ett väl etablerat skogsbilvägnät av god standard, vilket skapar goda åtkomstmöjligheter i samband med att skogliga åtgärder skall utföras. Jakt i Risarvens viltvårdsområde om ca 3800 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Vindkraft

Fastigheten är belägen i Högkölens vindpark, ca 400 m ö.h., som består av 18 vindkraftverk med en förväntad årsproduktion av 250 GWh. Parken har varit i drift sedan 2018 och ägs av Aquila Capital. Vestas står som turbinleverantör. (Källa: OX2.com) Arrendeintäkterna har de inledande två åren varit 118 275 kr (2019) respektive 97 135 kr (2020). Ny ägare erhåller utfallande arrendeintäkter från och med tillträdesdagen.

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan är upprättad av Bellton Konsult i oktober 2020. Planen har sedan justerats och numrerats om av mäklaren då fastigheten tidigare omfattade ytterligare skiften. Enligt skogsbruksplanen är den uppmätta produktiva skogsmarksarealen 48,0 ha. Virkesförrådet uppgår till 6805 m³sk vilket ger ett medelförråd om 142 m³sk per ha. Av virkesförrådet återfinns 5561 m³sk i huggningsklass S2. Virkesförrådet utgörs till 76 % gran, 13 % tall och 11 % löv. Medelboniteten är skattad till 6 m³sk per ha och år.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Plantering

På fastigheten finns 6,8 ha kalmark efter avverkning utförd i december 2019. Säljaren ombesörjer markberedning som är på väg att utföras runt månadsskiftet maj-juni 2021. Ny ägare övertar ansvaret för utförande och bekostande av plantering.

Fastighetsgräns

Det har uppmärksammats att del av den hävdade nordvästra rågången kanske inte sammanfaller med dess sträckning enligt karta. Bifogad skogsbruksplan har därför digitaliserats utifrån vad som tolkats motsvara den i terrängen hävdade rågången. Det innebär att fastighetens totala areal i skogsbruksplanen uppmätts till 49,9 ha. Som jämförelse kan nämnas den grafiska areal som Metrias kartprogram SeSverige redovisar för fastigheten, 52,5 ha.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Risarvens viltvårdsområde om ca 3800 ha. Kontaktperson är Olle Ekeström, ordförande, telefon: 070-343 60 98.

Fiske

Försäljningsobjektet ingår i Färila fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information. https://www.farilafiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Stocksbo 11:8

Ägare

Agneta Blomberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,0 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 49,9 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten nyligen ombildats genom lantmäteriförrättning saknas ett eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns en inteckning om 4 000 kr uttagen i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning